مرامنامۀ پوهنحی زراعت

پوهنحی زراعت تلاش می نماید تا با دریافت امکانات و مساعد ساختن شرایط لازم و تکمیل معیار های اکادمیک در عرصه خدمات زراعتی با تربیه کادر های جوان و متعهد با تشخیص نیازمندی ها و اولویت ها با همسویی با پیشرفت های جهانی ادای مسؤلیت نماید.

هدف

تربیه کادر های علمی متعهد، صادق، با احساس و با روحیه خدمت به مردم نیازمند و پابند به ارزش های والای اسلامی و رعایت متعقدات مردم بدون تبعیض و تفاوت و گرایش های مذهبی، منطقوی و ملیتی، دارای استعداد و توانمندی مسلکی در چوکات قانون و مقررات کشور خدمتگار بوده با احترام به مقام انسان در خدمت مردم خود را قرار داده و همیشه و در همه حالات به تعهدات اش پابند باشد.

در تحقق اهداف خویش به اصل های زیر ارجهیت داده در راه رسیدن به آن مصمم است.

شرایط پذیر استاد: مطابق شرایط اکادمیک که در قانون تسجیل است، از طریق امتحان کانکور رقابتی آزاد پذیرش در کادر علمی با آراستگی به همه معیار ها و اصول نظام تحصلی.

شرایط پذیرش محصل: فارغان صنوف 12 از طریق امتحانات کانکور شفاف با اخذ نمره معیاری در کانکور.

نظام تحصیلی: سیستم کریدیت بوده که یک سیستم معیاری می باشد، با فراهم ساختن شرایط عملی آن.

ساختن یک نظام آموزشی اکادمیک و شفاف که در آن نتایج تمام فعالیت های استاد و محصل انعکاس یابد.

طرح نمودن کریکولم و مفردات درسی واحد و سازگار با شرایط کشور مطابق استندرد های ملی و بین المللی.