نخستین آموزش لکچرهای الکترونیکی در پوهنتون بلخ آغاز گردید

13 Feb, 2020

پوهنتون بلخ برای نخستین بار لکچرهای استادان را بصورت آنلاین ثبت نموده وبه زودی در پلاتفورم ایدیکس قرار خواهد داد تا همه بتوانند از آن استفاده نمایند. این نخستین گام آموزش الکترونیکی است که سنگ بنای تحصیلات عالی نوین و معیاری را  تشکیل میدهد.محترم پوهنمل دوکتور خلیل الله کلیوال ریس پوهنتون بلخ در حالیکه محترم داکتر پرویز  قربانی مسول برنامه E-Learning  و استاد پوهنحی طب پوهنتون بلخ و محترم استاد راتب کاوه  استاد پوهنحی ژورنالیزم و آمر کمیته تحقیق پوهنتون بلخ نیز حضور داشتند.

از جریان ثبت برنامه های متذکره نظارت بعمل آوردند.​محترم پوهنمل دوکتور خلیل الله کلیوال در قسمت بهبود هر چی بهتر امور هدایات لازم فرموده جهت تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز در محدوده امکانات دست داشته وعده هکاری سپردند.ازین به بعد مرکز رسانه یی عملیاتی پوهنتون بلخ بر روی دانش آموزاش پوهنحی ژورانالیزم نیز باز است , آنها میتوانند با اساتید خویش جهت انجام کارهای عملی  رسانه یی از آن مستفید گردند.جهت معلومات بیشتر با محترم پوهنیار راتب کاوه مسول کمیته تحقیق استاد پوهنحی ژورنالیزم به تماس شوید.