استراتیژیک پلان پوهنحی زراعت

الف: مقدمه

 کشور ما افغانستان از جنگ های سی ساله آخر در تمام قسمت ها اعم از زیربنا های علمی، اقتصادی و اجتماعی ضرر های زیادی را متحمل گردیده که  تاثیرات منفی جنگ در سیستم تحصیلات عالی تا هنوز محسوس می باشد.

ساختن یک سیستم تحصیلات عالی قوی و مطابق به خواست های زمان کار بسیار دشواری است. تنها راه بیرون رفت از این وضع تقویه پوهنحی ها و پوهنتون ها است که میتوان به کمک آن راه ترقی وانکشاف را طی نمود برای این کار تجهیز پوهنحی ها از اولویت بحساب رفته تا  علم موثر  انکشاف داده شود و جوانان کشور آموزش علمی و فنی بهتر را فراگیرند.

ترتیب پلان های آینده پوهنحی ها برای برآورده شدن این اهداف کاربس ارزنده است. با درک این مسولیت، پوهنحی زراعت  پلان استراتیژیک جامع و همه جانبه را ترتیب نمود تا برای جامعه افغانستان و نسل های فعلی و آینده کشور مصدر خدمات خوب شود.

 

  ج: دیدگاه (Vision)

 دیدگاه پوهنحی زراعت در رابطه به انکشافات پنج ساله آینده خود بر این است که به یک حرکت غیر سیاسی، با کیفیت عالی اکادمیک، عاری از هر نوع تعصب، مطابق استندرد های علمی و اکادمیک جهان، مجهز با تکنالوژی مدرن شناخته شده بین المللی و در ارتباط با تمام پوهنتون ها انستیتوت های علمی و اکادمیک سراسر جهان اکمال و انکشاف خواهد نمود.

                          (Mission)د: ماموریت

  پوهنحی زراعت در بیدارسازی جوانان (دانش جویان) اعم از دختران و پسران با روحیه مسلک دوستی، بشر دوستی، وطن دوستی ومسوولیت پذیری در جهت ارزش های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی که توسط قوای علمی اکادمیک رهبری شده و شامل قانون اساسی افغانستان و قانون تحصیلات عالی است.

پوهنحی زراعت در بلند بردن کیفیت تحقیق که در پیشرفت و ترقی افغانستان یاری رسانیده بتواند و سبب عرضه خدمات خوب به جامعه و مردم نیاز مند گردد خود را مکلف و متعهد میداند.

 

هـ: آنالیز SWOT  

 

)Weakness)ضعف            

(Strengths)قوت                  

تقسیم بودن پوهنحی در چند منطقه

مشکل ترانسپورت

بیروکراسی

عدم دسترسی استادان به تکنالوژی معاصر

عدم موجدیت ادیتوریم وجمنازیوم و میدان ورزشی برای محصلین

عدم موجودیت کتابخانه عصری و دیجیتالی

کمبود اطاق های درسی ٫ لابراتوارها وسایر

 تجهیزات لابراتوری

داشتن استادان مجرب ومتعهد با رتب بلند علمی

داشتن استادان جوان فعال ومتعهد

رعایت تناسب جندر (٪۴۵ محصلان اناث)    

یک پوهنحی درحال پیشرفت و انکشاف سریع

 تقرر کادرها و رهنمایی و ترفیعات علمی استادان سایر پوهنتون های شمال

داشتن اداره خوب

داشتن زمین کافی برای ساختن تعمیرات و زیربناها  (انفرا سترکچر)

 استقلالیت مالی (که جدیداً به پوهنحی زراعت داده شده است)

داشتن ارتباط با پوهنتون های خارجی

 

)Threats)                 تهدیدها

(Opportunities) فرصتها     

عملی نشدن به موقع پلان ها و وعده های مالی خصوصا در قسمت بودجه انکشافی

 

از دیاد تعداد محصلین وکمبود امکانات متناسب به آن

 

کمبود تخصیص مالی وبودجه عادی

 

کمبود بست ها برای استادان و مامورین

 

کمبود تعمیرات برای پوهنحی و مرکز تحقیقاتی

 

کمبود انترنت و برق

 

کمبود شهرک رهایشی برای استادان و مامورین

 

 موجودیت پلان استراتژیک وزارت تحصیلات عالی وپلان انکشافی ولایت بلخ

 

جلب کمکهای خارجی

 

هماهنگی با ادارات ولایت بلخ

 

موجودیت زمینه تحصیل برای محصلان و استادان در خارج و داخل کشور

 

موجودیت پروگرام ها برای بلند بردن مهارتها

 

موجودیت پروگرام های انترنشپ

 

 

استفاده موثر ازکمکهای سکتور خصوصی

 

 

 

 و: اهداف پلان استراتژیک

  هدف عمده پلان ستراتژیک بازسازی وپیشرفت معیاری زیر بناهای علمی و فزیکی پوهنحی و پیدا نمودن  راه های موثر استفاده از منابع داخلی پوهنتون و منابع خارجی می باشد. پوهنحی زراعت در عرصه تحقیق، آموزش علوم واستفاده معقول وعملی از آن بحیث یک پوهنحی مطرح و برتر در افغانستان از راه های منسجم و معقول استفاده خواهد کرد.

۱. پلان تدابیری برای رسیدن به اهداف

 پیشرفت ها در بخش علمی و اکادمیکی

تاسیس زیربنا های فزیکی

   تحکیم روابط با ادارات داخلی وخارجی و پیشرفت سیستم اداری   

        (Gender equality)    تعادل در جندر  

  ترویج و استفاده بهتر از تکنالوژی معلوماتی

ساختار عمومی پوهنحی زراعت:

پوهنحی زراعت دیپارتمنت های ذیل را تا  پایان سال ۲۰۱۹ خواهد داشت :

 1. دیپارتمنت اگرانومی
 2. دیپارتمنت جنگلها و باغداری
 3. دیپارتمنت علوم حیوانی
 4. دیپارتمنت خاکشناسی
 5. دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی
 6. دیپارتمنت تجارت محصولات زراعتی
 7. دیپارتمنت حفاظه نباتی
 8. دیپارتمنت ماشین آلات زراعتی

كتاب خانه و مرکز IT  به عنوان مرجع و منبع معلومات براى ارائه خدمات به تمام محصلان پوهنحی. افزون بر این، یک واحد مستقل در پوهنحی زراعت براى ارایه  دوره های آموزشی برای دانشجویان خواهد شد.این سه واحد با  تشكيل کافی فعال  و آموزش بهتر را برای کارکنان فراهم خواهد ساخت.

۲. برنامه های علمی

    بلند بردن ظرفیت اکادمیکی و تخنیکی :

 • بلند بردن تعداد و ظرفیت علمی استادان
 • پایين اوردن تناسب استاد— محصل از۴۷،۵:۱به ۳۰:۱  
 • فرستادن 3 تن استادان لسانس، برای تحصیل ماستری به طور سالانه
 • فرستادن استادان ماستر هر سال  برای تحصیل دوکتورا
 • فراهم نمودن زمینه برای فیلوشپ ها، کنفرانس ها، سیمنارها و ورکشاپ ها برای استادان  در  داخل و خارج کشور
 • فراهم نمودن زمینه تدریس زبان ها ی خارجی خصوصا انگلیسی برای استادان    
 • فراهم نمودن سهولت ها برای اساتید در زمینه پروگرام های علمی و تحقیقی
 • فراهم نمودن زمینه برای تربیه تکنیشن ها، کارکنان فنی و مسلکی

انکشاف پروسه درسی و تعیین نصاب معقول

 • تدوین یک نصاب تعلیمی با نورم های بین المللی
 • نمودن سهولت ها برای تطبیق نصاب تعلیمی جدید
 • نمودن مواد و وسایل برای تطبیق بهتر پروسه تدریس
 • تعادل بین تدریس عملی و نظری
 • در نظر گرفتن اصل  محصل محوری در تدریس
 • تعیین یک کمیته برای ارزیابی پروسه درسی

 تاسیس دیپارتمنت های جدید

 • اقلاَ پنج  دیپارتمنت جدید.
 • انکشاف مرکز معلوماتی کمپیوتری (ITCB) در سطح پوهنحی
 • ایجاد برنامه های ماستری

مراکز تحقیقاتی

 • ایجاد مراکز تحقیق کتابخانه ای    
 • تهیه بودجه وامکانات برای فعالیت ها و پروژه های تحقیقی در مشوره با پوهنتون
 • فرستادن استادان برای پروگرام های تحقیقاتی
 • طرح نمودن پروژه های تحقیقی از طرف مراکز تحقیقاتی پوهنتون برای حل پرابلم ها و معضلات سکتوردولتی و خصوصی
 • نشر نمودن و شریک ساختن نتایج پروژه های تحقیقی با ادارات مربوطه
 • تاسیس و تجهیز لابراتوارها

انکشاف معیاری کتابخانه ها

 •  
 • ایجاد یک کتابخانه به سطح پوهنحی
 • تهیه سیستمدیتابیس برای کتابخانه و دیجیتالی نمودن آن
 • تهیه کتب جدید چاپ شده به زبان های ملی و خارجی        
 • به کار انداختن یک میکانیزم برای حفظ و استفاده از کتاب هایچاپ شده استادان
 • به کار انداختن یک میکانیزم برای حفظ مونوگراف های محصلین
 • به دست آوردن اخبار، ژورنال ها و کتب از پوهنتون های معتبر دنیا

  بازسازی و پیشرفت سیستم اداری

 • ازدیاد در بست های اداری و فنی
 • آراسته نمودن سیستم اداری به کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی
 • تربیه نمودن پرسونل اداری به تکنالوژی کمپیوتری
 • ایجاد سیستم دیتا بیس (Data base) در سطح پوهنحی و دیپارتمنت ها
 • تهیه نمودن وسایل ترانسپورتی برای کار های ساحوی و سفر هایعلمی محصلین
 • داشتن تراکتور و دیگر سامان ها برای فارم تحقیقاتی
 • داشتن یک اداره خوب و پاسخده

 ترویج و استفاده بهتراز تکنالوژی معلوماتی

 • استفاده معقول از تکنالوژی موجوده استفاده از انترنت تنها برای مسایل علمی
 • به کار بردن تکنالوژی معلوماتی در قسمت تدریس ، تحقیق و اداره
 • تربیه ترینرها و مساعد نمودن زمینه تریننگ برای استادان و محصلان
 • تاسیس مرکز کمپیوترو انترنت در سطح پوهنحی
 • تاسیس یک مرکز معلوماتی به سطح پوهنحی
 • تاسیس یک مرکز برای ویدیو کنفرانس ها
 • نصب نمودن پروجکتورها و دیگر وسایل (Multi media) در صنوف درسی

   ظرفیت سازی در بخش تحقیقات علمی: 

  شورای علمی پوهنحی زراعت به اساس نیاز هر پوهنحی و دیپارتمنت ورکشاپ های ویژه یی را در خصوص معرفی اهمیت تحقیق علمی در سطح پوهنحی برای استادان ومحصلان دایر خواهند نمود. بر گزاری چنین کنفرانس ها و تحقیقات علمی توسط استادان ونشر نتایج آن ها در ژورنال های علمی انترنیتی، فرهنگ تحقیق را در سطح هر فاکولته به وجود خواهد آورد. افزون بر این، برای بهترین کنفرانس علمی یک سیستم اعطای جایزه  ایجاد خواهد شد. ایجاد مجله های علمی زراعتی توسط شورای علمی بر اساس معیار های علمی – تحقیقی حد اقل بامقایسه به سطح منطقه نظارت خواهند گردید.

تمام استادان پوهنحی زراعت باید به تحقیق مشغول بوده و یا پروژه های مرتبط با تحقیق از قبیل اماده ساختن کتب درسی تصویب شده را اجرا کنند باید در مجموع بر تنظیم و اجرات یک ستراتیژی تحقیق تمرکز گردد.

لازم است پوهنحی بر تحقیق، تولید علم و تحصیلات تکمیلی (ماستری و داکتری) متمرکز بوده تا یک پوهنحی صرفاَ اموزش باشد.

لابراتوارها

 پوهنحی زراعت درپنج سال آینده یک لابراتوار را که با تسهیلات و امکانات فزیکی، کیمیا وی و بیولوژیکی مجهزباشد اعمار خواهد نمود. درضمن لابراتوار خاکشناسی فعلی هم بهبود خواهد یافت. بر علاوه تکمیل لابراتوار مشترک، لابراتوارهای  مخصوص دیپارتمنت های اگرانومی، ماشین آلات، پروسیس غله جات و حیوانی نیز تاسیس خواهند شد. استادان پوهنحی زراعت برای انجام تحقیقات علمی به لابرتوارهای خارج از پوهنتون تشویق و ترغیب خواهند گردید.

کنفرانس  های علمی

استادان پوهنحی زراعت حد اقل پنج تحقیق مشترک را در یک سال به کمک همکاران داخلی و بین المللی انجام خواهند داد.  پوهنحی زراعت در هر سمستر کنفرانس  های علمی را تحت نظر معاونیت علمی با در نظر داشت معیار های علمی بین المللی تدویر خواهد نمود.

 

ایجاد ظرفیت های علمی

فراگیری درسه ای ماستری و دکتورا در خارج از کشور:

قرار است که در 5 سال آینده تعداد استادانی که درجه تحصیل ماستری را دارا میشوند به 60 در صد و آنهایی که به درجه تحصیل دوکتورا میرسند به 15 در صد افزایش یابد. بنابراین به آن استادانی که کاندیدای بورسهای تحصیلی درخارج ازکشور هستند کورس های آموزش روش تحقیق ایجاد واجرا خواهد گردید.

افزون برآن مدیریت منابع بشری  در پوهنحی ایجاد و استادان تشویق خواهند شد که نه تنها از مقالات تحقیقی  داخلی بلکه ازمقالات علمی – تحقیقی خارج از کشور نیز استفادهٔ اعظمی به عمل بیاورند و پوهنحی در این راستا همکاری همه جانبه ودوامدار را خواهد داشت.

ارتقای برنامه های آموزشی و سیستم کریدت

هدف از ایجاد این برنامه ها این ا ست که سیستم معیاری کرید یت به اساس برنامه های وسیع افغانی در سطح پوهنحی اجرا گردد. به همین دلیل کمیته تضمین کیفیت-  ارزیابی خودی و کمیتهٔ برنامه های آموزشی در سطح پوهنحی تقویت میگرد. همچنان این برنامه های آموزشی بازتاب دهنده نیاز های منطقه و حامیان آن میباشند.

مهارت زبان انگلیسی

 تا ختم سال ۲۰۱۹ میلادی ۷۵ در صد  استادان  پوهنحی زراعت قادر به افهام و تفهیم به زبان انگلیسی در سطح مسلکی خواهد بودند برای رسیدن به این هدف صنف های ویژه انگلیسی درپوهنحی ایجاد میشود که این صنف ها بر اساس نیاز های پوهنحی خواهد بود.

روش های تدریس و مواد درسی

روش های تدریس در پوهنحی باید بهبود یابد . به این منظور پوهنحی زراعت موظف خواهد بود تا  یک روش معیاری تدریس را به وسیله ارایه سیمنار ها به استادان آموزش دهد. همچنان آموزش های بیشتر با یک سیستم ارزیابی همکار به منظور بهتر شدن شیوه های تدریس در پوهنحی به وجود خواهد آمد.

به اساس سیستم کریدت محصلان باید حداقل ۴۰ دقیقه را به مطالعه در هر ساعت درسی افزون بر۵۰ دقیقه لکچر استاد هفته وار داشته باشند. بیشتر  این مطالعات به اساس اوراق تهیه شده توسط استادان می باشد. اصلاح این اوراق توسط سیستم آموزش های اضافی و ارزیابی توسط یک دیگر صورت می گیرد. ‏تا محصلان برای هر ساعت درسی فهرست کتاب ها  را که شامل ادبیات نوین انگلیسی میباشند به د ست آورند. این مطالب در کتابخانه ها  و یا بانک معلومات از طریق انترنت رایگان قابل استفاده می باشد.

چگونگی تعامل میان استاد و محصل در آموزش محصلان باید طوری باشد که باعث ایجاد  ابتکار و تفکر تحلیلی محصل شود. در حال حاضر اکثر دروس به شکل استاد محور پیش رفته اما دراین واخر به اموزش شاگرد محوری و مشارکتی که استفاده از تکنالوژی و کار عملی در آن رول مهم داشته باشد، تاکید می گردد

 

 

 ۳. زیربناها

طوریکه قبلاً تذکر داده شد پوهنحی زراعت در چند سال اخیر هم از نظر تعداد دیپارتمنت ها و هم تعداد محصلین پیشرفت خوبی نموده است که بدون داشتن تاسیسات مانند اطاق های درسی، لابراتوارها و لیلیه ها پذیرایی مناسب از تعداد روز افزون محصلان کار دشواری خواهد بود. ازدیاد تعداد محصلان تاثیر مستقیم بر کیفیت تحصیلات داشته و ما مجبور شده ایم که به خاطر پذیرش محصلان بیشتر، تدریس در دیپارتمنت ها در دو نوبت ادامه دهیم. خصوصاَ ساختن صنوف و تالارهای وسیع سخنرانی از ضروریات خیلی عمده پوهنحی زراعت می باشد.

برای پنج سال اینده ضرورت پوهنحی زراعت را طور ذیل در نظر می گیریم:ـ

 • اعمار تعمیرات تدریسی و اداری مجهز برای پوهنحی
 • اعمار تعمیرات و اتاق های درسی مجهز برای دیپارتمنت ها
 • اعمار یک تعمیر اداری برای پوهنحی
 • اعمار تعمیر یک کتابخانه مرکزی پوهنحی زراعت
 • اعمار یک ادیتوریم عصری و مجهز برای کنفرانس ها و نمایشات خاص
 • ساختن وفرش نمودن سرک های داخلی تنویر و پایپ لاین ابیاری پوهنتون جدید.
 • تاسیس یک قوریه برای سبز نگاه داشتن محیط پوهنحی و پوهنتون
 • ساختن یک جمنازیم و تهیه وسایل مجهز سپورتی برای تربیه بدنی محصلین واستادان
 • ساختن یک باغ نباتات (Botanical Garden ( و فارم تحقیقاتی زراعتی و نباتات طبی درداخل پوهنحی

سيستم برق

سیستم های برق پایدار و بدون وقفه براى ساختمان ها در پوهنحی زراعت ، با استفاده از شبکهٔ برق شهرى، انرژی خورشیدی، باد و با دیگر فن آوری های تجدید پذیر و جنراتور ها آماده می گردد.

کتابخانه دیجیتال

 درظرف پنج سال  کتابخانه مرکزی پوهنحی زراعت در ساختمان جدید مجهز با  کتابهای  جدید، امکانات و تجهیزات برای تحقیقات آنلاین و کتابخانه های الکترونیکی وایجاد  فضاى آرام و مناسب برای دانشجویان و استادان جهت  یادگیری و مطالعه  تاسیس وفعال می گردد.

زیر ساخت هاى  IT

یک سیستم مجهز با IT در پوهنحی زراعت ایجاد خواهد شد که دربرگیرنده شبکه سازی به واسطه سیم و بدون سیم، اتاق های کمپیوتر برای استادان و کتابخانه مرکزی و همچنان کورسهای آموزشی برای استادان ، محصلان و کارمندان پوهنحی زراعت باشد. 

 

اداره و مدیریت :

افزایش ظرفیت مدیریت و کارکنان،  آموزش حرفه اضافی، تهیه لایحه وظایف مشخص تر، روش نظارت و ارزیابی بهتر  آموزش وعملی پی گیری  خواهد شد.  در جریان پنج سال آینده پلان ساعات کاری  پوهنحی زراعت بهبود  خواهد يافت، دفاتر پذیرش برای  رياست و معاونیتبه منظور ترتیب و تنظیم کار های روزانه  ايجاد خواهد شد.

ایجاد سیستم اداره  به واسطه تکنالوژی

تیم IT پوهنحی زراعت سیستم مدیریت تکنالوژیکی را در سطح پوهنحی زراعت ایجاد می نماید که دارای پایگاه معلومات و خدمات دیجیتالی چون ثبت و حفظ معلومات محصلان، استادان  و اعضای رهبری پوهنحی با استفاده از تکنالوژی و همچنان اعلان نتایج محصلان، ترتیب و تنظیم موضوعات درسی، ارایه و گزارش جلسات و مسایل مالی می باشد. کتابخانه مرکزی پوهنحی زراعت و شاخه های آن  با یک سیستم دیجیتالى با ارائه کاتالوگ آنلاین از همهٔ کتاب ها و ابزارهای مدیریت برای کتابخانه مجهز خواهد شد و نیز سیستم منظم اخذ و رسید کتاب وجود خواهد داشت. دانشجویان و استادان خواهند توانست فهرست کتب را در صفحه انترنیتی جستجو كنند. مونوگراف ها و مقالات علمی از استادان و مقالات  محصلان نیز در سیستم دیجیتال  در دسترس خواهد قرار گرفت. به همین دلیل دیجیتالی نمودن مونوگراف ها، مقالات و اوراق  برای هر مدرس در پوهنحی زراعت اجباری خواهد گردید.

پوهنحی زراعت کوشش خواهد نمود تا در جریان پنج سال آینده مشکل کمبود انترنت را با با تفاهم رهبری پوهنتون مرفوع سازد.

 ویب سايت

 درظرف پنج سال آینده پوهنحی زراعت ویب سایت خود را براساس سیستم مدیریت محتوايی CMS)  توسط تیمIT  ایجاد خواهد كرد.  تیم IT  آموزش هایی را نیز  در رابطه به چگونگی استفاده از ویب سایت و درج مطالب به ویب سایت فراهم میسازد.

۴. وضعیت جندر در پوهنحی :

 وضعیت خانم ها در پوهنحی زراعت در یک حالت بهتر قرار دارد. تناسب محصلین اناث و ذکورپوهنحی زراعت به تناسب درست است در قسمت اساتید اناث به سطح پوهنتون در جایگاه بهتر قرار دارد. محصلین اناث در تمام فعالیت های علمی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه پوهنتونی اشتراک فعال خواهد شد. توجه به صحت فزیکی و روانی دخترها یکی از اولویت های است.

راه اندازی برنامه های اکادمیک به خاطر بلند بردن سطح دانش مسلکی کارمندان منصوب پوهنحی از راه پروگرام های کوتاه مدت، ماستری و دوکتورا شناخته شده بین ا لمللی در این پلان پنج ساله در نظر گرفته شده است.

همچنان برنامه های اموزشی در جریان رخصتی های سمستر بر گزار می شود

 

 

 

پروگرام آموزشی برای خانم ها و محصلین اناث     :

پوهنحی زراعت یک پروگرام آموزشی را برای خانم ها و دانشجویان با استعداد در جریان همین پنج سال برگزار خواهد  کرد. هدف ازبر گزاری این پروگرام انکشاف توانایی های اشتراک کننده گان است تا باشد که آنها در سرمایه گذاری استعداد های مسلکی و پیشرفت های شخصی تشویق شوند. همچنان پړوگرام یاد شده، خانم های داوطلب واجد شرایط را جهت کار در پست های اداری واکادمیک جدید در پوهنتون شناسایی خواهد کرد.

حضور خانم ها در پوهنحی زراعت

  پوهنحی زراعت مصمم است تا در جریان دوسال آینده به همکاری پوهنتون بلخ و مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به ساختن  یک انجمن علمی و اکا د میک  برای خانم ها به منظور انسجام بهتر کارهای پوهنتونی شان نایل آید. دراین انجمن ممتاز ترین دانشجویان دختر و نخبه ترین استدادان قشر اناث عضویت خواهند داشت. این انجمن دارای دفتر و بودجه خواهد بود خانمها زیر چتر این نهاد اجتماعی وعلمی حق واقعی تحصیل چون داشتن صنف های درسی مجهز باوسایل درسی، اطاقهای کمپیوتر، میدان ورزش، کتابخانه و سایر ضروریاتی که کیفیت تحصیل را تضمین کند وسهم فعال در فعالیت های اکادمیک داشته باشند، خواهند یافت.

تعادل در جندر (Gender equality)

 • بلند بردن تعداد استادان اناث از ۲۳٪ به ٪۳۰
 • اشتراک محصلین اناث در تمام فعالیت های داخل پوهنحی
 • فرستادن استادان قشر اناث به تحصیلات عالی ماستری و داکتری از راه بورسها به تفاهم رهبری پوهنتون
 • انکشاف فعالیت های آمریت جندر

۵. وضیعت محصلین در پوهنحی

 طوریکه قبلا اشاره نمودیم پوهنحی زراعت در سال های اخیر انکشاف خیلی سریع نموده اما تعداد کادرهای علمی، مامورین اداری و اجیران  نظر به مشکلات بودجوی دولتی به تناسب رشد بخش های اکادمیک کمتر بوده است.  اگرتناسب استاد و محصل را به حیث یک شاخص نمونوی در نظر بگیریم تناسب آن ۱:۴۷،۵  است که جواب دهنده یک امکانات خوب برای انتقال علوم و فنون نمی باشد از این سبب رهبری پوهنحی خواهد کوشید که در پنج سال اینده این تناسب به  ۱:۳۰ تقلیل یابد.

چگونگی روابط میان استاد ومحصل:

پوهنحی سعی میورزد تا  یک فضای باز را در جهت تامین روابط اکادمیک میان استاد و محصل ایجاد و اصل محصل محوری را تعمیم بخشد. ارزیابی خودی استاد را به وسیله محصل به مثابه یک امر پذیرفته شده دانسته دراجرآت عملی آن متعهد است. رابطه استاد با محصل دوستانه بوده، درچوکات مقرره ها، لوایح وطرزالعمل های منظور شدهٔ تحصیلات عالی وضاحت دارد.

 

 

حمایت از محصلین ممتاز:

رهبری پوهنحی زراعت، برنامه خاصی را برای محصلان ممتاز و کوشا تا پنج سال آینده در نظر دارند. این برنامه شامل کار آموزی، آماده سازی و کمک هزینه های تحصیلی خواهد بود. روند این برنامه باید به همگان روشن باشد. محصلان  فقط با تقاضای خودشان می توانند شامل این برنامه شوند. برای پذیرش در این برنامه تنها فعالیت های درون صنفی کافی نیست.

داشتن مهارت لسان انگلیسی

تا آخر سال ۲۰۱۹ هر یک از محصلان پوهنحی زراعت میتوانند در صنوف لسان انگلیسی آموزش ببینند که این صنف ها آنها را آماده به امتحان TOFEL  نیز خواهد ساخت. فراهم سازی حد اقل۳ ساعت صنوف English در جریان هفته و همچنان تعداد اشتراک کننده گان در جریان ۴ سال تحصیلی از ۳۰ نفر بیشتر نخواهد شد. این صنوف زبان انگلیسی تخصصی را برای هر فاکولته توسط یک بخش مستقل این پوهنتون فراهم خواهد نمود.

بلند بردن ظرفیت های محصلین

 • فرستادن محصلین برای پروگرام های لسانس و ماستری به خارج از کشور البته با تفاهم پوهنتون بلخ
 • عملی نمودن سیمنار ها ، کنفرانس ها و ورکشاپ ها برای محصلین
 • به کار انداختن مباحثات علمی و مسابقات سپورتی بین محصلین پوهنحی های مختلف پوهنتون بلخ
 • فراهم نمودن زمینه برای سیر علمی محصلین در داخل کشور تا اندازه یکه وضع امنیتی اجازه میدهد
 • فراهم نمودن امکانات و سهولت ها برای پرگرام های انترنشیپ
 • انکشاف مرکز خدمات محصلین  

۶. مشارکت و توامیت ها با پوهنتون های داخلی و خارجی

پوهنحی زراعت به خاطر رسیدن به اهداف و پلان های استراتیژیک، نیاز مبرم به حمایت  قوی پوهنتون و موسسات بین المللی دارد. از این رو یک هماهنگی قوی با تمام برنامه های بین المللی در پوهنحی نیاز است. به این منظور ایجاد یک دفتر تامین کننده روابط با موسسات خارجی با دونرها وموسسات بین المللی درجهت جلب کمکها در عرصه های علمی واکادمیک در تشکیل پوهنحی یک نیاز اشد پنداشته می شود. 

پوهنحی زراعت درطی پلان پنج سال کم ازکم یک توامیت را  با یکی یا چند پوهنتون بین المللی در خارج از کشور خواهد داشت. تبادله افکارعلمی و شاگردان ممتاز و نیز کار بالای پروژه های تحقیقی و فعالیت های علمی صورت خواهد گرفت. قرارداد باید حضور منظم اعضای پوهنتون قرارداد کننده را در بهبود کیفیت وتضمین آن  وانتقال آثار علمی درسی وممد درسی و دانش دراین پوهنحی در بر خواهد گرفت. پوهنحی زراعت برای پیشرفت و تقویت این توامیت زحمت زیادی خواهد کشید. نوع این همکاری ها  در معاهده توامیت واضح خواهد شد

۷. تطبیق پلان استراتیژیک

کار با تکمیل این پلان استراتیژیک تمام نمیشود. عملی نمودن این پلان به زحمات زیادی  نیاز دارد. کشور ما به اندازه یی زیاد به کمک کشورها وسازمان های خارجی محتاج است.  کمک این کشورها  در تطبیق و عدم تطبیق چنین پلان ها   رول مثبت و ارزنده بازی میکند.  از سوی دیگرما به کمک رهبری پوهنتون بلخ، رهبری ولایت، اعضای شوراهای ملی و ولایتی و سکتور خصوصی برای انکشاف پوهنتون وعملی نمودن این پلان ستراتژیک نیازداریم. 

رهبری پوهنحی زراعت متعهد بدست آوردن اهداف پلان ستراتژیک بوده و افتخار دارد که پوهنحی در زمان اندک موفقیت های زیادی را بدست آورده است. با عملی شدن این پلان، پوهنحی به اهداف اکادمیک خویش نایل خواهد آمد. نظارت کننده گان این پلان استرا تیژیک،  ریيس  پوهنتون، معاونین و رییس پوهنحی خواهد بود.