معرفی پوهنتون بلخ

پوهنتون بلخ منحيث يک نهاد آموزشي عالي و اکادميک در 30 حوت سال 1366 هـ.ش.  در شهرمزارشریف تأسيس و افتتاح گرديد و در سال 1367 هـ.ش.  رسماً با داشتن چهار پوهنحي شامل انجنيري، تاريخ و ادبيات، اقتصاد و زراعت، همزمان با گشايش و فعاليت پوهنحي هاي ذکر شده پوهنحي طب نيز با کميت 56 تن محصل در زير پوشش وزارت محترم صحت عامه، در پهلوي پوهنحي هاي ذکر شده شروع به فعاليت نمود. بعدها نظر به ضرورت و تقاضاي محيط، در سال 1371هـ.ش.  پوهنحي حقوق و علوم سياسي و در سال 1372 هـ.ش.  پوهنحي شرعيات، در پهلوي پوهنحي های ذکر شده شروع به کارِ پرورشِ محصلان کردند. همين گونه پوهنحي تعليم و تربيه که کهن سالترين مؤسسه در عرصة تربية معلم است و به نام انستيتوت پيداگوژي رودکي بلخ،درسال 1382 ش در چوکات پوهنتون بلخ يک جا گرديد.

بیشتر

اخبار

بیشتر

اعلانات

  •  اطلاعیه
    اطلاعیه به تعداد هشت بست به اساس پلان انکشاف موسسوی توزیع بست های...
بیشتر