دانشکدۀ انجنیری

تاریخچه دانشکدۀ انجنیری

 

       بر بنیاد نیازمندی‌های زمان و رفع دشواری‌های جامعه، درسال 1366 خورشیدی، دانشکدۀ انجینری درچوکات تشکیلاتی دانشگاه پولی‌تخنیک کابل، به حیث شاخۀ دانشگاه مذکور در شمال، منظور و طی محفلی باشکوه در ساختمان تخنیکم نفت وگاز مزارشریف گشایش یافت. در همین سال، این دانشکده در دو دیپارتمنت «تکنالوژی کیمیاوی» و «جیولوژی و معدن» عملاً شروع به فعالیت کرد. دورۀ تحصیل در این دانشکده، در مقطع لیسانس، مانند پولی‌تخنیک، یازده سمستر(پنج‌و نیم سال) بود که به تعداد 901 تن از این دیپارتمنت‌ها فارغ شده اند. درسال 1371 دیپارتمنت‌های «ساختمان‌های صنعتی و مدنی» و «برق» در این دانشکده ایجاد گردید؛ ولی به نسبت نبود استادان مسلکی کافی در رشتۀ برق، این دیپارتمنت ادامه نیافت؛ اما خوشبختانه دیپارتمنت ساختمان‌های صنعتی و مدنی، طی 24 دور فراغت، 1182 تن انجینر مسلکی را به جامعه تقدیم کرده است. درسال1391 دیپارتمنت جیولوژی و معدن، بر بنیاد ضرورت مبرم جامعه، به سطح دانشکده ارتقاء یافت که اکنون زیر نام دانشکدۀ «انجینری معدن و محیط زیست» در تشکیل دانشگاه بلخ فعالیت دارد. در همین سال، دیپارتمنت «ساختمان‌های هایدروتخنیکی» نیز در این دانشکده ایجاد گردید و تا اکنون در پنج دور فراغت،211 تن دانشجو را فارغ داده است. از سال 1384 به این سو، سیستم کریدت در این دانشکده جریان داشته؛ که مطابق آن، دورۀ تحصیل نه سمستر(چهار و نیم سال) است.

        در تشکیلات کادری این دانشکده سه تن پوهاند، دو تن پوهنوال، هفت تن پوهندوی، سه تن پوهنمل، هفت تن پوهنیار و هفت تن نامزد پوهنیار بوده و از نظر سویۀ تحصیلی؛ یک تن دوکتور، شانزده تن ماستر و دوازده تن لیسانس اند. فعلاً به تعداد چهار تن از استادان این دانشکده در کشورهای آلمان، جاپان، هند و قزاقستان در مقطع دوکتورا و سه تن شان در کشورهای ترکیه، هند و مالیزیا در مقطع ماستری مصروف تحصیل اند. 

        دانشکدۀ انجینری در حال حاضر دارای سه دیپارتمنت فارغ‌ده و دو دیپارتمنت غیر فارغ‌ده است. دیپارتمنت‌های تکنالوژی کیمیاوی، ساختمان‌های هایدروتخنیکی و ساختمان‌های صنعتی و مدنی فارغ‌ده و دیپارتمنت‌های ریاضی- فزیک و مضامین عمومی تخنیکی غیر فارغ‌ده اند. هم اکنون این دانشکده، 1226 دانشجو در مقطع لیسانس دارد.