تاریخچه :

برمبنأی ضرورت زمان درسمت یابی جامعه به سوی پیشرفت وشگوفایی ورفع نیازمندی ها مطابق خواست زمان درسال 1366 دانشکده انجنیری درچوکات تشکیلاتی دانشگاه پولی تخینک کابل منحیث فلیال دانشگاه مذکور درشمال منظور وطی محفل باشکوه درتعمیر تخنیک نفت وگازمزارشریف افتتاح ورسمیت یافت . درسال 1366 با اخذ جدید شمول عملا شروع به فعالیت نمود وبه اساس این دانشکده دانشگاه بلخ درسال 1367 درهمین مکان تاسیس شد .

درشروع کریکولم ومفردات پنج ونیم ساله آغازگردید.

فعلا دوره تحصیلی چهارنیم سال است .

  • انگیزه :
  • نیازمندی ها هرروزعوض میگردد، ودرهرمقطع زمان ، دستیابی وهمسویی با پیشرفت های جهانی با رقابت ها درمقابله اند . درهمچوشرایط تربیه کادرهای جوان وبا مسوولیت ضرورت است . تحولات سیاسی وبیداری مردم توآم با علاقمندی سبب این تحرک گردید ودانشکده انجنیری دربلخ تشکیل ونام یافت .
  • اهداف :
  • هدف از تشکیل دانشکده انجنیری درولایت بلخ تربیه کدرهای انجنیری ورزیده مجهز با دانش مسلکی ، متعهد و وطن پرست مطابق به معیارهای اکادمیت به منظورخدمت با صداقت به مردم نیازمند ودرد کشیده افغانستان عزیز به درجه لسانس میباشد.

مرامنامه دانشکده انجنیری برای رسیدن به اهداف فوق وتربیه کدرها انجنیری با مسوولیت وآگاه به اساس همین اصل ساخته شده تا فارغان این کانون علمی قادر وتوانمند بوده ثمرات کارشان درجامعه انعکاس یابد.

سیستم آموزشی :

درسال 1384 سیستم کریدیت جانشین سیستم سمستر قبلی گردید وفعلآ همین سیستم را تجربه میکند. کریدت واحد درسی بوده ، یک کریدت یک ساعت درسی لکچردرهفته ویا 16 ساعت درسی درسمستر و2 ساعت کارعملی درهفته ویا 32 ساعت کارعملی درسمستر یک کریدت است . هرساعت لکچردرسیستم کریدت (50) دقیقه می باشد.

دوره ء تحصیلی :

یک دوره ء تحصیلی چهارونیم سال وهر سال دوسمستر (16) هفته می باشد درجمله سال های تحصیلی یک سمستردوره دیپلوم نویسی نیزشامل است که محصلان مهارتهای نظری خویش را درین دورده درپروژه های دیپلوم به کاربرده وازآن درمحضر کمسیون با ترکیب استادان بلند رتبه دانشکده ونمایندگان با صلاحیت علمی دفاع مینمایند. چهارونیم سال تحصیلی از نظر محتوا به مضامین اساسی ، مسلکی ، دانشگاهشمول اختیاری زیرتفکیک ومعرفی می گردد که اهداف هر بخش از هم متفاوت اند.

الف :مضامین اساسی

درین بخش مضامین اساسی دانش قبلی محصلان ازدوره ء مکتب درمضامین فزیک وریاضی ومضامین عمومی انجنیری به سویه عالی ارتقأ داده شده تا آماده فهمیدن مضامین اساسی انجنیری گردد، مضامین اساسی انجنیری با اهداف مسلکی انجنیری با درنظرداشت اصلی پیش شرط درکریکولم نظربه رشته گنجانیده شده است ، وطی پنج سمسترمطابق مفردات درسی که برمبنای نیازمندی رشته مسلکی آماده گردیده که اساسی نیازمندی های مضامین مسلکی را تشکیل میدهد تدریس میگردد.

ب- مضامین دانشگاهشمول

مضامین این کتگوری شامل مضامین انگلیسی ، اساسات کمپیوتر، تارخ معاصر ، حفاظت محیط زیست ، تربیت بدنی وثقافت اسلامی اند.

ج- مضامین مسلکی

مضامین شامل این بخش مسلکی با اجرای پرکتیک ها درموسسات تولیدی توآم می باشد . محصلان درین بخش ضمن آموزش تیوری موضوعات درسی کارعملی را درموسسات تولیدی انجام میدهند وتا دانش شان تقویت یابد.

د- پرکتیک قبل از دیپلوم

درین دوره محصلان با درنظرداشت موضوع دیپلوم خویش مدت 8 هفته درموسسات تولیدی تحت استاد رهنما ومتحصصین بخش عملآ کارنموده وارقام لازم برای طرحریزی دیپلوم جمع آوری نموده وضمنأ انطباق دانش نظری ومهارت های عملی را کسب مینمایند و توانمندی های مسلکی را درحد معین دریافت می کنند.

کریکولیم ومفردات درسی :

دانشکده انجنیری از آغاز تشکیل از همکاری های اکادمیک دانشگاه پولیتخنیک کابل مستفید گردیده واکنون هم این پروسه جریان دارد:

کریکولیم درورکشاپ های معتبروکار خستگی ناپذیراستادان بلند رتبه دیپارتمنت های شش گانه دانشکده انجنیری ازآن استفاده می نماید.

مطابق طرزالعمل کریکولیم سازی ولایحه کریدت ایجاب باز نگری را بعد از هر دوره تحصیل یعنی چهارنیم سال دارد که امید وارهستیم درسال های نزدیک زمینه تجدید نظرکریکولیم با درنظرداشت مقتضیات عصرفراهم گردد. (کریکولیم دیپارتمنت ساختمان های هایدروتخیک هنوزآماده نبوده که باید بازنگری وتصویب گردد.)

مواد درسی :

وظیفه استادان تالیف ، تحقیق وترجمعه وتدریس است . استادان دردوره های مختلف اکادمیکی شان مطابق قانون تحصیلات عالی این مهارت ها را کسب مینمایند و آمادگی های لازمی را دریافت مینمایند . به اساس این تجارب استادان مطابق صلاحیت های علمی شان با استفاده ازمنابع خارجی وجدید مواد درسی شان را مطابق مفردات منظورشده قسمآ آماده می سازند وهم چنان ازکتاب های درسی استادان دانشگاه پولیتخنیک کابل وانترنیت استفاده به عمل می آید . ترجمه ، تحقیق وتالیف توسط استادان مطابق قانون تحصیلات عالی بوده واعضای کادری علمی دراشاعه لوایح ومقررات از فیوضات این دست آورد ها مستفید می باشند.

تشکیلات اکادمیک :

اساس تمام فعالیت های علمی واکادمیک دیپارتمنت است . ا زهمین نقطه تمام فعالیت های علمی واکادمیک آغاز می گردد. دردانشکده انجنیری مطابق تشکیل منظور شده درسال 1391 شمسی شش دیپارتمنت فعالیت مینماید.

  1. دیپارتمنت ریاضیات عالی وفزیک
  2. دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی
  3. دیپارتمنت ساختمان های صنعتی مدنی
  4. دیپارتمنت ساختمان های هایدروتخنیکی
  5. دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی ق

مکان آموزشی :

مکان آموزشی ستندرد ودایمی ندارد ، صنوف موجود گنجانش آنقدرمحصل که مصروف تحصیل اند ندارد . (یک باب تعمیر بنام دانشکده انجنیری درساحه جدید دانشگاهبلخ اعمارگردیده که هنوز به دانشگاهتسلیم داده نشده است ) . محصلان دوره های پرکتیک شان را درشاروالی مزارشریف ، فواید عامه بلخ ، شهر سازی ومسکن ، فابریکات کود وبرقریاست های تفحصات پترول ، افغان گاز وذغال سنگ شمال وغیره موسسات ، تحت نظر استادان رهنمای دانشکده انجنیری ومتخصصین موسسات تولیدی سپری مینمایند.

قابل تذکراست که ازچهارسال بدین طرف ما تعمیرجدید دانشگاهرا تسلیم گرفتیم

میتود های تدریس :

درپروسه درسی استادان ا زلکچر، سمینار، پروژه صنفی کارهای خانگی وکارعملی استفاده می کنند. شرایط استفاده ا زمیتود های موثر تدریس نیز تقویت گردیده بعضی ا زاستادان با اشتراک درورکشاپ های درداخل وخارج این مهارتها را کسب نموده اند. زمینه ها جستجو گردیده تا درآینده زمینه استفاده از سایرمیتود ها فراهم گردد.

شرایط اخذ دیپلوم از دانشکده انجنیری :

فارغ التحصیل دانشکده انجنیری زمانی مستحق دیپلوم لیسان میگردد که 162 تا 165 کریدت را درطی مدت معینه با رعایت لایحه کریدت به شمول دیپلوم نویسی ودفاع از آنرا موفقانه تکمیل نموده باشند ، طوریکه مدت تحصیل شان دوسال بیشتر از موعد تعیین شده (شش ونیم سال) نباشد . تحت شرایط فوق فارغ التحصیل ومستحق دیپلوم لیسانس از دانشکده انجنیری دانشگاه بلخ می گردند.

احصائیه :جدول احصائیه اعضای کادر علمی دانشکده انجنیری دانشگاه بلخ درسال 1391