تاریخچة دانشکده ساینس

     دانشکدة ساینس در چوکات دانشگاه بلخ، در سال 1392 خورشیدی، بر بنیاد نیازمندی‌های زمان و برای تربیه و پرورش جوانان کشور، به حیث متخصصان ساینس ایجاد و شروع به فعالیت کرده است،که هم اکنون با داشتن چهار دیپارتمنت: ریاضیات، فزیک،کیمیا و بیولوژی؛ با کمیت 738 تن دانشجو(338 تن دانشجوی پسر و400 تن دانشجوی دختر) در خدمت دانشجویان قرار دارد. امور تدریسی و خدماتی این دانشکده توسط رییس، معاون، مدیر عمومی تدریسی و هفت تن استاد به پیش برده میشود. یک باب کتابخانه هم در دانشکده، جهت ارتقای دانشجویان فعال است.

   دانشکدة ساینس متعهد به تحقق اهداف زیر، در زمینة تحصیل میباشد:

  1. انتقال، تجزیه و تحلیل دانش و مهارت‌های معاصر برای محصلان
  2. برآورده ساختن نیازهای جامعه و بازار کار در سطح ملی و بین المللی
  3. توانمند ساختن دانشجویان برای اجرای پژوهش‌های علمی به سطح ملی و بین المللی
  4. تقویت و بهبود دانشکده و سطح دانش استادان، با راه‌ اندازی تحقیقات علمی ابتدایی وپیشرفته؛ تا برای چالش‌ها و مشکلات موجود در کشور، راه‌های حل و مفید را فراهم کند.
  5. سهم‌گیری استادان،کارمندان و دانشجویان در غنامندی کارهای عام المنفعه، جامعة مدنی، تصدی‌های تجارتی و نهادهای دولتی در سطح شهر و کشورمان