تاریخچة دانشکدة علوم اجتماعی

 

       دیپارتمنت تاریخ در سال 1372 خورشیدی در تشکیل دانشکدة ادبیات و علوم بشری، با پذیرش دانشجویانی، فعالیت خود را آغاز کرده بود؛ تا این‌که در سال 1393 با ایجاد چهار دیپارتمنت دیگر: روان‌شناسی، باستان‌شناسی، هنرهای زیبا و جامعه‌شناسی؛ افزون بر دیپارتمنت تاریخ عمومی، این دانشکده مستقلانه در چوکات دانشگاه بلخ تشکیل و به فعالیت آغاز نمود.

     دانشکدة علوم اجتماعی در بخش شبانه نیز یک دیپارتمنت فعال به نام دیپارتمنت تاریخ دارد. در این دانشکده به تعداد 523 تن دانشجو (263 تن دانشجوی پسر و260 تن دانشجوی دختر) در بخش روزانه و به تعداد 152 تن دانشجو (130 تن دانشجوی پسر و 22 تن دانشجوی دختر) در بخش شبانه مصروف تحصیل اند.

    کادر علمی دانشکدة علوم اجتماعی، متشکل از 20 استاد است که 14 تن آن ذکور و 6 تن آن اناث میباشند.