دانشکده طب در گستره زمان

چکیده

با در نظر داشت نیاز زمان دانشکده طب در 26 حوت سال 1366 در شهر مزار شریف ایجاد و از صفربا انبوه مشکلات فعالیت آغاز کرد . گذشت زمان به آن باورمندی و اعتبار بخشید واز جانب دولت و مردم حمایت و استقبال گردید .

دانشکده طب تا اکنون چهار دوره را که از هم کاملاً متفاوت است، سپری نموده است که شامل است به :

مرحله 1 : بستر سازی اکادمیک

در آغاز دانشکده طب که هیچگونه امکانات در اختیار نداشت  با اخذ تخصیص از دولت با انجام کارهای داو طلبانه و مراجعه به سایر ادارات وموسسات و دریافت منابع و حمایت مردم ،بستر اکادمیک ساخته شد و روز تا روز غنامندی و اعتبار یافت  و در محراق توجه قرار گرفت .کار کرد های اولین رئیس دانشکده  و تیم کاری اش در این مرحله برجسته گی دارد .

مرحله 2 : بحران و چالش

این مرحله با تغییر نظام سیاسی در کشور به وجود آمد و با گذشت زمان تیره، گذشت . در این مرحله دانشکده طب هم در گیر حوادث گردید و هم یک مقدار قوت اکادمیک گرفت . زیرا با خراب شدن اوضاع کابل و شدت جنگ ها یک تعداد استادان دانشگاه طبی کابل به شهر مزار شریف مهاجر شدند و در دانشکدهطب جای گاه یافتند و همکاری نمودند . شهامت و دلیری استادان در این دوره کار بدون مزد بود . مدت یکسال تمام استادان معاش نه گرفتند اما سنگر را رها نکردند .

مرحله 3:  نگرانی و سکوت

این دوره با ورود طالبان آغاز یافت ودر این مرحله  یک بدنه جامعه از تحصیل محروم و در چار چوب خانه محبوس گردیدند . اما  نظم کامل برقرار گردید وقانون  شان  قسماً جایگاه یافت .

مرحله 4: آغاز آرامش و باز سازی

حکومت انتقالی تشکیل و نظام سازی آغاز شد . کمک ها از هر جانب سرازیر اما در اوج سرازیر شدن کمک ها دانشکدهطب یک مقدار بسیار کم آنرا بدست آورد .

فضا تغییر یافت و مردم باورمندی  و اعتماد پیدا کردند.  لیلیه دختران باز سازی ، ساختمان تدریسی رنگمالی و باز سازی ، کتابخانه یکمقدار کتاب دریافت و ورکشاپ ها و سمینار ها و هر پانزده روز یکبار کیس پریزیتیشن ها دایر ، نظام  تحصیلی  تغییر و سیستم کریدت شامل نظام آموزشی گردید . اما از سیل کمک ها دانشکدهطب از گاو غدود دریافت کرد .

پیشگفتار

از همان هنگامی که من در دانشکده طب به حیث استاد شامل کادر علمی شدم به اسناد و تشکیلات اداری و تدریسی دسترسی پیدا کردم به  این فکر بودم که تاریخچه دانشکده طب  را آماده نمایم.

در همین مقطع زمان خداوند متعال به من فرصت عنایت فرمود تا دیدگاه خودرا به استناد  اسناد گذشته ها  و تجارب ام با صداقت کامل تحت نام دانشکده طب در گستره زمان به نگارش بگیرم. گرچه قبلاً عجولانه یاداشت بدسترس علاقمندان قرار گرفته بود اما جامع و کامل نبود.

مسولیت خود میدانم که ازمحترم پوهنوال علی یوسف پور اولین رئیس با ابتکار دانشکده طب به کمال احترام سپاسگذاری نمایم. زیرا تا زمانیکه همکار شان بودم هیچ گاهی مانع فعالیت های من نه گردیده بلکه با همه دشواری ها مرا تحمل می نمود .

از اینکه من از آغاز در پست معاونیت دانشکده طب در طی چند دوره مسولیت داشتم ، همه گذشته واضح و شفاف در خاطره  ام ثبت است و هر لحظه جلو چشمانم تصویری آن مثل پرده سینما می گذرد . یاد های تلخ و شیرین اش فراموش نه شده است که در این رساله فشرده نمودم. فراموش نمی کنم خاطره ای  آن شبی را که برای حفظ اسناد تدریسی دانشکده در نظارتخانه سپری کردم و نگذاشتم اسناد تدریسی را بدست کسی بسپارم که بنا بر عدم آگاهی از اهمیت آن تغییر و یا باطل سازد. بیاد دارم آن روز های را که برای آوردن آرامش و فراهم ساختن شرایط مجدد برای فعالیت دانشکده روز ها را در عقب دروازه مسئولین سپری نمودم تا اینکه اسنادی برای فعالیت مجدد و حفظ اسناد را بدستم آوردم. فراموش نمی کنم آن زمانی را که همکار خوبم خسته شد و گفت همین قدر تلاش کافی است من شیشه ناموس عالم را بدوش ندارم. بلی زمان می گذرد اما خاطره ها و کارنامه ها سینه به سینه انتقال می یابد و انسانها وسیله این انتقال اند.

برای ماندگار بودن کار کرد ها در هر مقطع زمان علاقمند شدم و خود را در این راستا مسئول دانستم تا تاریخچه دانشکدهدر زمان حیات خویش بنویسم تا دیگران ادامه دهنده آن باشند . منحیث  یک سند بدسترس دیگران قرار داده شود تا قضاوت شان به شرایط و معیار های هر مقطع از زمان مطابقت یابد.

در فرجام از عموم استادان که این تاریخچه بدسترس شان قرار می گیرد و یا داشتی در زمینه مستند داشته باشند در غنامندی و تقویت آن معرفی نمایند و همکاری کنند  تا در چاپ و نشر بعدی این تاریخچه غنامندی یابد .

جامعه اکادمیک با قضاوت اکادمیک شایستگی و آراستگی می یابد.

موفق و سر بلند باد کادر علمی متعهدو میهن دوست.

                          با احترام

                          پوهاند میر محمد ظاهر حیدری

                           شف دیپارتمنت فزیک طبی

                           دانشکده طب دانشگاه بلخ   

                      5 حمل 1396

 

        دانشکده طب بلخ در گستره زمان

           

مقدمه

مسلم است كه با انكشاف جامعه ضرورتها عوض ميشود و به تصورات نا تمام و ذهني شرايط عملي تدارك ميگردد. نيازمندي ها همگون با تحولات و پيشرفتها  دركشور بيشتر و  با دسترسي به امكانات  شرايط بهتر آن فراهم ميگردد .

رسيدن به هر آرمان مستلزم کار و فعالیت است كه  توسط افراد جامعه با حصول اسباب آن در راه رفاه و سعادت همه گان بكار برده ميشود.  مؤسسات تحصيلات عالي  با تربيه كادر هاي جوان مطابق مقتضيات  زمان گام برميدارند. درين راستا انسانهاي با رسالت اند كه با تشخيص الويت ها  اداي مسوليت مينمايند.

بلخ باستان مهد پرورش علما و فضلاي كشور  بوده اين افتخار را در سطح ملي و بين المللي دارد. به گونه مثال مي توان از ابوعلي سيناي بلخي، ناصر خسرو ، مولانا ، رابعه ، ابوشكور نام برده روان شان را خشنود  و به شاگردان  مكاتب شان توفيقات مزيد از بار گاه ايزد متعال آرزو نمود .

حفظ اين ميراث معنوي مسوليت  همه ما ، انكشاف آن ثمره و فرجام آن شگوفائي و سعادتمندي است .

نوای دل انگیز استقبال گرانه تشكيل دانشکده طب در ولایت بلخ  نواخته شد و آرام آرام اوج گرفت. تا اينكه در سال 1366 هماي اقبال را فرا خواند  و در 26 حوت همين سال فرمان تشكيل پوهنحي طب در شهر مولا علي صادر گرديد. و توسط صدر اعظم وقت  محترم سلطانعلی کشتمند رسماً طي محفلي  اين فرمان قرائت و در شگوفائي و انكشاف آن مردم دعوت گردیدند. در همین مقطع زمان فیاض مهر آئین معاون منشی کمیته ولایتی حزب دموکراتیک ولایت بلخ نیز در زمینه سازی و تلاش سهم داشت و حمایت می نمود. بالاخره دانشکدهطب تشکیل و عملاً با هیچ به فعالیت آغاز کرد .

در آغاز نا باوری ها زیاد بود وتوام با گذشت زمان تهدید ها و نا باوری ها بیشتر شد. یک تعداد افراد به اساس اهداف سیاسی از این وسیله استفاده و در تغییر ذهنیت ها تلاش کردند، اما موفق نه شدند .

طلسم این سکوت را محترم پوهنوال علی یوسف پور شکست و با جسارت و شهامت به فعالیت آغاز کرد . حمایت مردم و سهم گیری جوانان تشنه به علم  به آن شهرت بخشید .

دید گاه ها بسیج و ماموریت و استراتیژی رسیدن به اهداف

 تعیین گردید.

 

دیدگاه

تربیه جوانان آگاه و اراسته با دانش طبی، با دسترسی به تکنالوژی معاصر و کسب دانش متداول زمان که بتواند در سطح جهان مطرح و رقابت نماید.

رسالت

با تطبیق کریکولوم معیاری جوانان متعهد و مسولیت پذیر تربیت و با دسترسی به تکنالوژی معاصر و تحقیقات علمی وپژوهشی  با کسب دانش طبی  در فضای عدم تعصبات ملی و قومی، مذهبی و منطقوی خدمتگار  بوده در حل پرابلم های جامعه پاسخگو باشند .

تاریخچه

مرحله 1 : دوره بستر سازی اکادمیک

در آغاز سال 1367 در اولين تشكيل دانشکده محترم پوهنوال دكتور حبيب الرحمن استاد اناتومی دانشگاه طبی کابل به حيث رئيس سرپرست با 4 تن از استادان انستسيتوت طب كابل از طرف مقام  محترم وزارت صحت عامه  معرفي گرديدند و در همان مقطع زمان با منظوري ساختار تشكيلاتي طب معالجي  انستیتوت طب کابل به فعاليت آغاز نمود. در سال 1368 با اخذ38 تن محصل با هجوم تبدیلی ها و ترخیصی ها که  جمعاً 50 نفر گردید ، با نظام درسی به سيستم پنج ساله در ساختمان دوطبقه اي  پيداگو‍ژي وقت طي يك فرمان جداگانه جا بجا و در انبوه مشكلات عملاً پروسه درسي آغاز يافت .

بعد از يك مدت زمان معدود محترم پوهنمل علي يوسف پور كه در زمره استادان خدمتي شامل تشكيلات  پوهنحي بود  بحيث اولين رئيس  رسماً  مقررگرديد و محترم علی پور را به حیث معاون خود انتخاب نمود.. در ين مرحله طلسم سكوت را چهار اصل ذيل شكست :

< >اخذ تشكيل ثابت .

تخصيص و بودجه.

صلاحيت اجرائيوي .

مدیریت و جرئت موارد فوق به ساده گی میسر نه شد، بلکه تلاش و پیگیری مسولین آن وقت مولود این دست آورد گردید .

 

فعالیت ها با آماده ساختن فضای آموزشی و تنظیم صنوف درسی، دفاتر و تشکیلات اداری آغاز یافت.

دیپارتمنت ها مطابق تشکیل آماده و با امکانات اندک به فعالیت آغاز و طور مرحله ای انکشاف نمود .

     استادان  كه دراين دوره  طور مرحله اي معرفي شده  بودند  بعد از يک مدت  طولانی اسناد کادر علمی شان طی مراحل و بحيث کادر علمی رتب علمی شان تثبيت گرديده بود که در ذيل اسماي شان  با رتب علمی فعلی شان معرفي ميگردد :

 

جدول ( 1) شهرت استادان که در مرحله اول به کادر علمی دانشکده طب بلخ در سال 1368 جذب  شده اند

شماره

 

اسم و تخلص

درجه تحصيل

 رشته تحصيل 

ديپارتمنت

رتبه علمی

1

مير محمد ظاهر حيدری

ماستر

فزيک

فزيک طبی

پوهنيار

2

عبدالواحد رشاد

  رر

  رر

اناتومی

  رر

3

سردار خان شيرانی

لسانس

رياضی

فزيک طبی

پوهيالی

4

رقيه ايلاقی

       رر

بيولوژی

بيولوژی

  رر

 

 

با گذشت زمان در تكميل كادر ها تلاش به عمل آمد چنانچه در سال 1369 با اخذ امتحان كانكور از استادان که شرایط شمولیت به کادر علمی را طبق قانون  تکمیل نموده بودند توسط کميته با صلاحيت از استادان انستيتوت طب کابل که در ترکيب هيات محترم پوهاند دکتور افضل انور معاون علمی انستيتوت طب کابل در راس هیات وهم  پوهنیار ناصر مدیر استادن انستسوت طب کابل شامل بود اخذ و بعد از طي مراحل قانوني بحيث استاد در ديپارتمنت هاي مختلف جذب گرديدند که در جدول ذيل معرفی ميشوند .

 

جدول ( 2 ) جذب مرحله دوم در کادر علمی دانشکده طب

شماره

 

اسم و تخلص

درجه تحصيل

 رشته تحصيل 

ديپارتمنت

رتبه علمی

1

غلام جیلانی سمندری  

ماستر

طب معالجی

داخله

پوهنيار

2

نو احمد صميم

  رر

  رر

فارمکولوژی

  رر

3

محمد غوث نداء

ماستر

  رر

داخله

رر

4

محمد صالح عارف

لسانس

فارمسی

بيوشيمی

لسانس

5

زلمی مولوی زاده

  رر

   رر

   رر

 رر

6

محمد اسحق معاشر

ماستر

 طب

فزيولوژی

پوهنيار

7

احمد ولی شفایی

ماستر

طب

فزیولوژی

پوهنیار

 

 

در همين سال دوتن از استادان انستيتوت طب كابل طور خدمتي معرفي شدند و بعداً  طور رسمي، كه عبارتند از  :  1- محترم پوهنمل داكتر محمد عمر هادي استاد  در دیپارتمنت طب عدلی

2- محترم پوهنيار داكتر شهاب الدين خيرزاد  در دیپارتمنت میکرو بیولوژی که در سال 1378 به  دیپارتمنت داخله تبدیل گردید.

3-  محترم پوهنيار ايوب شاه سکندری  در ديپارتمنت اناتومی که در اخير سال 1378 به ديپارتمنت جراحی تبديل گرديد .

4- پوهنيار داکتر رحمت اله حيدری طور تبدیلی از انستیتوت طب کابل  در ديپارتمنت جراحی  معرفی گردید . بعد از يک سلسله تغيير و تبديل ومهاجرت ها از وظيفه انفصال گرديد .

در آغاز ديپارتمنت هاي فزيك ، كيميا ، بيولوژي ، اناتومي ، فزيولوژي و متعاقباً هستولوژي و بيوشيمي تشكيل گرديد .تا سال  1370  طور مرحله اي ديپارتمنت هاي  داخله ، جراحي ، اطفال ، گوش و گلو ، طب وقايه ، پتالوژي ، ميكروبيولوژي ، چشم ،ولادي و نسائي ، رواني عصبي ، انتاني و توبركلوز و اورتوپيدي تشكيل و فعال گرديدند . در قبال تشكيل ديپارتمنت ها لابراتوار هاي مربوطه هم مرحله بمرحله ایجاد ومطابق شرايط همان وقت  تجهيز گرديد . در طول همين دوره پوهاند ميرمحمد ظاهر حيدري بحيث معاون پوهنحي تا تغيير نظام سیاسی کشور خدمت نمود .

در این شرایط اولین دانشکده یی که وسایط ترانسپورتی در اختیار داشت دانشکده طب بلخ بود. یک عراده موتر قلفک چپا ت همان وقت دو عراده امبولانس ، یک عراده ترک برای انتقالات مواد اعاشیه وی لیلیه، یک عراده موتر برای انتقال نان سیلو  به لیلیه دختران و پسران با مواد اعاشه طور کافی. به نسبت نداشتن جای دچار مشکلات بودند، لیلیه دختران در داخل دانشکدهجا بجا بود و لیلیه پسران در سرای بنام حاجی غلام سخی. در اثر تلاش زیاد و کار های دسته جمعی محصلان و جذب همکاری نهاد های دولتی، امنیت ملی ، قومندانی سرحدی در داخل صحن دانشکدهسه باب اتاق اعمار گردید و لیلیه اناث که در داخل صنوف درسی بود به اتاق ها انتقال یافت . قابل یاد آوری میدانم که حمایت محترم جمه احک  قومندان عمومی سرحدی به دانشکدهطب خیلی محسوس بود و  قابل قدر است. با یک عشق به دانشکده همکاری و حمایت نمود .کمیته ولایتی  بنابر بخش کاری شان کمتر توجه داشت .

خلاصه دانشکده طب با گذشت زمان تقویت یافت و اکمال و شرایط بهتر برای آموزش فراهم گردید. در مقایسه به شرایط همان وقت یک بستر خوب برای آموزش بهتر تلاش گردید و یکمقدار هم مساعد شد .

لازم یاد آوری است که از خدمات محترم پوهنمل علی یوسف پور به قدر دانی یاد آور شویم که در آغاز برای نظام سازی و فراهم ساختن بستر مناسب آموزشی تلاش زیاد به خرج دادند  و من هم در کنار شان بودم. حقیقت است که آغاز هر کار دشوار است و فراهم ساختن بستر اکادمیک تحمل می خواهد. به  پاس زحمات شان خدواند متعال پاداش عظیم برای شان عنایت فرماید .

شاعری میفر ماید که :

          زحادثات جهان همین خوش است و بس

          که خوب وبد روز گار درگـــذ ر است

مرحله 2 : آغاز بحران

در اوايل سال 1370 با تغيير نظام سياسي در كشور،  با هجوم مهاجرین با دید گاه های متفاوت  مانند سایر بخش ها، نظام تحصيلي هم دست خوش حوادث قرار گرفت و با گذشت زمان بی نظمی اوج گرفت وجنگ ها از هر جانب آغاز شد و در این مرحله زمانی يك سلسله امكانات كه پوهنحي طب كسب نموده بود از دست داد و در يک سكوت اكادميك قرار گرفت. در همين مقطع زماني از طرف حكومت محلي محترم مرحوم داكتر حسين عزيزي داکتر در شفاخانه بلخ که عضو کادر علمی دانشکده نه بود بحيث رئيس دانشکده و داکتر يحی استاد ديپارتمنت اناتومی بحيث معاون و بعد از يک مدت  داكتر عبدالطيف سرابي بحيث معاون مقر ر گرديد. در سال 1372 محترم پوهنیار داكتر غلام جيلاني سمندري  که يك تن از اعضاي كادر جوان دانشکده بود بحيث رئيس مقرر و بفعاليت آغاز نمود .در همان شرايطي نا همگون سياسي و محدويت كاري حركتي در جهت  بهبودي و رعايت قانون بر داشته شد اما حوادث نا همگون مجال نداد و بار ديگر حوادث جنگي و رقابت هاي سياسي وارد حال دانشکده طب گرديد .

در اواخر نظام سیاسی حزب دموکراتیک یک داکتر جوان و با استعداد از طریق مقام محترم وزارت صحت عامه معرفی گردید و در دیپارتمنت فارمکولوژی توظیف شدد. در مدت خوب درخشید، اما بد بختانه شرايط سياسی بگونه ای فرو کش نمود که تا هنوز حقيقت عدم حضور فزيکی اش واضح نيست که به ديار ابديت قرار دارد ویا طوری ديگريست. به هر حال خاطره اش جاويدان باد  .

نظام سیاسی بر نفاق سیاسی  و قبیله وی و منطقوی عوض شد. جنگ در کشور شدت گرفت و به خصوص در کابل زیبا،  

دراثر شدت جنگها در کابل در سال 1370 مهاجرت ها آغاز و تا سال 1379  ادامه داشت. در این هنگام يک تعداد استادان دانشگاه طبی کابل به ولايت بلخ ، جای که نسبتاً امن بود مهاجر شدند و در اول خدمتی و بعداً طور رسمی در دانشکده طب بحيث استاد جذب و همکاری داشتند که اسمای شان در ذيل معرفی ميگردد.

< >پوهنوال داکتر ربانی شفيع در ديپارتمنت داخله .

پوهندوی داکتر عبدالحميد لعلی در ديپارتمنت جراحی که بعد از يکسال ترک وظيفه وبه خارج کشور مهاجرت نمود .

پوهندوی دوکتور محمد انور ترابی در ديپارتمنت طب وقايه که فعلاً در خارج کشور اند .

يک تعداد ذوات فوق الذکر در بست دانشکده طب بلخ شامل و تا سال  1377عملاً همکاری داشتند .

 

بر علاوه يک تعداد داکتران صحت عامه در ديپارتمنت های که کمبود استاد موجود بود، در بست های کمبود در پروسه درسی سهيم و همکاری داشتند که در ذيل اسمای يک تعدا شان معرفی ميگردد .

محترم پروفیسور دوکتور عبدالرزاق سياوش، درجه تحصيل PhDمتخصص اورتوپيدی، رئيس شفاخانه دوصد بستر اردو، در ديپارتمنت جراحی تا سال 1377 بدون در يافت حق الزحمه و معاش. بر علاوه از امکانات دست داشته شان نيز به دانشکده طب مساعدت مينمودند .

محترم  دکتور نثار احمد صديقی، درجه تحصيل PhD متخصص اورتوپيدی دوصد بستر  اردو  ،  در ديپارتمنت  جراحی بدون دريافت معاش و حق الزحمه .

محمد حسين دادرس متخصص اور توپيدی، در ديپارتمنت جراحی تا سال 1377 بدون در يافت حق الزحمه و معاش همکاری داشتند .

محترم دوکتور احمد شاه طغيان ، درجه تحصيل PhD در راديولوژی، در ديپارتمنت راديولوژی. که تا فعلاً هم بدون در يافت حق الزحمه و معاش عملاً با علاقمندی خاص در تدريس مضمون راديولوژی همکاری دارد .

همچنان محترم داکتر محمد نادر عالمی در دیپارتمنت روانی- عصبی، محترم عبدالصمد لقمانی در دیپارتمنت ولادی– نسائی، محترم محمد اسماعيل اشرف نيز در ديپارتمنت ولادی- نسائی مطابق رشته تخصصی شان در پروسه درسی صادقانه همکاری داشتند که در زمره افتخارات دانشکده شامل ميباشند .

بجاست نويسنده از تمام دوکتوران محترم که اسمای شان در بالا ذکر است بنا برمسؤوليتی که در همان سالها داشتم اظهار سپاس و قدر دانی نمايم. آرزومندم که در همه عرصه های زندگی شان موفق و سر بلند بوده اين افتخارات شان جاويدان باشد .

در همین دوره سه تن از فارغان جوان و با استعداد هر یک محرم داکتر محمد صدیق رووف در دیپارتمنت داخله  به حیث نامزد پوهنیار و بعدآ  داکتر فضل احمد باور به حیث  نامزد پوهنیار در دیپارتمنت جراحی و به ادامه تقرری ها، محترم داکتر محمد همایون درمانگر به حیث نامزد پوهنیار  در دیپارتمنت اورتوپیدی جذب شدند .

در طول همين دوره يک تعداد زیادی از استادان که کوتاه مدت و مؤقتی در دانشکده تدريس و همکاری داشتند .

 در 25 ميزان سال72 13 داكتركاظم تورا بحيث رئيس پوهنحي مقرر گرديد. در همان شرايط جنگي  و حاكميت نظام نا همگون سياسي و منطقوي بر نظام درسي بيشتر از ساير بخش ها اثر نموده و مجال رسيدگي به امور علمي و فرهنگي را هيچ كس در توان نداشت . چنانچه شموليت  تعصبات  ملي و منطقوي در نظام پوهنحي يك محصل جوان  بنام احمد ضیا که از تره خیل بود توسط یک تن از محصلان همان  دوره  شهیدگرديد ( روح اش شاد ) كه خاطره تلخ اش باقيست. در اين هنگام که دانشکده در سوگ قرار داشت پوهاند مير محمد ظاهر حيدري  بحيث سر پرست تعيين و بیشتر از4 ماه كار نمود  وبعد از بر قراري يك آرامش نسبي پوهنمل داكتر محمد عمر هادي كه موصوف از زمره استادان سابقه انستيتوت طب كابل  بود بحيث رئيس پوهنحي مقرر گرديد. موصوف با  حوصله مندي، حفظ رضايت ها و قبول مصلحت ها تا سال 1377 خدمت نمود. در این هنگام پوهنمل داکتر عبداله درمان به حیث معاون دانشکدهمقرر گردید. حقيقت است كه در نبود نظام و احد سياسي وصلاحيت كاري وتعليق بودن قانون ، كار مطابق ايده آل دشوار و نا ممكن  است. عدم رسیدگی به امور وظیفوی نشان دهنده ضعف و ناتوانی نیست بلکه شرایط برای شان ناسازگاری  داشت .

 

مرحله 3 : مرحله نگرانی وسکوت اکامیک

در برج سرطان  سال 1377 و روزیکه امتحان رادیولوژی و بیولوژی جریان داشت و شلیک توپ و صدای کلشینکوف از هر جانب شنیده می شد، جو سیاسی تغییر یافت و شمال توسط طالبان  تصرف گردید.

طالبان حضور سیاسی یافتند و بعد از یک هفته حکومت شکست و شمال را ترک نمودند . در همین مقطع زمان در ادامه همين سريال پوهاند داكتر عبدالغفور همدل كه قبلاً رئيس طب معالجي انستيتوت طب كابل بود  و طور مهاجر در دانشکدهحضور یافتند  بعد از یک مدت زمان همکاری مانند سایر استادان که در همین کیس قرار داشته بودند ، بحيث رئيس دانشکده طب بلخ مقررو معرفی گرديد. با داشتن مهارت  در امور مربوط براي كسب صلاحيت هاي كاري تلاش نمود و با استفاده از امكانات  و شرايط حاكم بر اوضاع سیاسی همان وقت در ارتقاي تشكيل  دانشکده  به انستيتوت اقدام و از مقام رياست جمهوري وقت منظوري اخذ نمود. در این هنگام دانشکدهفارمسی را نیز در تشکیل دانشکدهشامل نمود.  ديري نگذشت كه سمت شمال معامله و بار ديگر به حوادث سپرده شد. جنگ در گرفت و طالبان بر مسند حاكميت قرار گرفتند.  در مرحله دوم با  امکانات نظامی بیشتر وارد صحنه گردیدند و تا سال 1380 دوام یافت. دقيق است كه هر گونه تحول سياسي براي حفظ ثبات دايمي وساختن نظام خويش حوادث جاني و مالي را وارد ساختند .

دانشکده طب درين تغيير نظام بار ديگر آسيب پذيرفت ودست خوش حوادث قرار گرفته  یک مدت زمان تعطيل گرديد. تعمير دانشکده مدت 40 روز قرار گاه نظامي طالبان بود  و تمام اسناد و امكانات كه داشت در طي اين مدت پراگنده و یک مقدار تلف گرديد .

در این دوره نصف پیکر جامعه  در چار دیوار خانه محسور و نصف دیگر در نگرانی از جو سیاسی قرار داشتند .

در دور دوم حكومت طالبان محترم پوهنوال داكتر بابا جان بحيث اولين رئيس و سر دار خان شيراني بحيث معاون، كه بعد از يك مدت كوتاه كه هنوز به وظيفه تسلط نيافته بودند تبديل و در عوض محترم داكتر عبدالوكيل متين جانشين شان گرديد .

خیلی برایم دلچسپ بود که نماینده دانشگاه برای معرفی  جانشین داکتر صاحب بابا جان حضور یافتند تا معرفی نماید، داکتر بابا جان کاملاً آگاهی نداشت و به هیات اظهار  تعارف چای را در دفتر نمود. هیات بدون مقدمه شروع به صحبت ورئیس جدید را معرفی نمودند.

داکتر صاحب باباجان گفت خیر است من را خبر میکردی  خوب می بود.

به هر حال  شرايط كاري طالبان طوري بود كه در پست های دولتي سر پرست تعيين ودر مدت كوتاه تعويض مي شدند. طبق همين پاليسي با آنكه داكتر وكيل متين بيك سلسله كار هاي شامل نظافت، پاكي و نظام سازی دست زد اما ديری نگذشت تبديل  و  به عوض اش ملا محمد نادر جانشين و معرفي گرديد. درين تغيير و تبدیلی پوهاند مير محمدظاهر حيدري بحيث معاون  دانشکدهتعيين گرديده و  تا تغييير نظام درين پست خدمت نمود. دوره ملا نادر در زمان طالبان یک دوره خوب بود وی در تطبیق قانون و حفظ نظام تلاش نمود. در سال 1379 مولوي انار گل بحيث سر پرست معرفي  و تا سقوط نظام طالبي  درين پست باقي ماند و دست آوردی نداشت. در ماه جدي سال 1380حكومت طالبان سقوط و اين سلسله خاتمه يافت.

با تشكيل دولت مؤقت وساختن نظام جديد، دروس پوهنحي طب بدون سكتگي ادامه يافت ودر این مرحله پوهاند داكتر عبدالغفور همدل  که در دوره حکومت طالبان سر پرست شفاخانه کادری  بود به اساس سابقه خوب كه در زمان رياست اش در دور قبل داشت  مجداً به حيث رئيس پوهنحي مقرر گرديد و بعد از يك دور خدمت مطابق قانون تحصيلات عالي انتخابات سر تاسري در دانشگاه ها صورت گرفت  و دموكراسي تمثيل  و  درين انتخابات با حصول راي اكثريت استادان به حيث رئيس گزينش يافت. در این دوره پوهاند میر محمد ظاهر حیدری بعد از یک سال خدمت  در پست معاونیت استعفا و در عوض محترم پوهندوی نصرت اله نصرت  استاد بیولوژی به حیث معاون مقرر گردید. موصوف برای کاندید در شورا، چند ماه قبل از بر گزاری انتخابات  مستعفی گرديد و در عوض محترم پوهيالی نصرت اله انصاری استاد جوان و تازه کار به اين وظيفه گزينش يافت و در زمان مسؤوليت اش خوب درخشيد.  اين زمانيست كه پوهنحي طب 4 نظام سياسي را در كشور تجربه نموده و  وارد مرحله پنجم ميباشد.

 

مرحله 4  : مرحله آغاز آرامش و باز سازی 

اين مرحله با تشكيل دولت مؤقت  آغاز يافت. در این دور محترم پوهاند دوکتور عبدالغفور همدل رئیس و پوهنيار زلگی توخی استاد بيوشيمی بحيث معاون دانشکده مقرر وکار فعاليت ها بگونه ديگرشکل و عوض گرديد. تلاش های شان در جهت نظم و دسپلين بطور عينی محسوس بود. ورای اين تغييرات و تحولات، باتوجه جهانيان، كسب كمك هاي جهاني درين مرحله باز سازي در كشور آغاز گرديده و پوهنحي طب درين راستا نيز اداي مسووليت نموده و قادر به انجام یک سلسله  فعاليت ها گرديد .

در سال 1389 محترم پوهاند داکتر چراغعلی به حیث رئیس دانشگاه بلخ جانشین پوهنوال حبیب اله حبیب گردید و در شروع کار دست به یک سلسله تبدیلی ها زد. از آن جمله رئیس دانشکده طب بود که محترم پوهنمل داکتر فضل احمد باور به حیث رئیس

دانشکدهو محترم پوهنوال داکتر حبیب اله مومند را به حیث معاون  معرفی نمودند .

پوهنمل داکتر فضل احمد باور که از اولین دور فارغان این دانشکدهبود و با داشتن شرایط کادری به حیث استاد در دیپارمنت جراحی جذب شده بود با علاقمندی به کار آغاز نمود .

طرح خیلی خوبی برای ایجاد یک سیستم در دانشکده داشت و در قانونمند  ساختن نظام اکادمیک  طرح ریخت تا در انجام آن موفقیت حاصل نماید .

اولین فعالیت کاری اش تبدیلی خودش از دیپارتمنت جراحی به جلدی بود که در رشته جلدی تخصص خود را از کشور کوریا بدست آورده بود و علاقمندی اش به رشته جلدی سبب این تبدیلی گردید. نتیجه منفی این اقدام باز شدن راه تبدیلی از یک دیپارتمنت به دیپارتمنت دیگر شد.

تغییرا ت در مکان ریاست، تجهیز دفتر ریاست، شورای علمی و به یک سلسله کار ها دست یافت. یک تعداد متنفذین را در دانشکده دعوت و از آنها طلب همکاری نموده تا دانشکدهرا تغییر بدهد. با اتحادیه افغان –جرمن توامیت بر قرار نمود و چند بار با استفاده از مفاد این توامیت استادان به جرمنی سفر داشتند و از امکانات و شرایط شفاخانه ها و نظام اکادمیک آن کشور تجربه یافتند و این پروسه در جریان است .

با قونسلگری ترکیه با برقراری روابط دو لابراتوار میکرو بیولوژی و پتالوژی توسط تیکا تجهیز و اکمال گردید. بعضی لابراتوار ها با مساعدت محصلین  و رهنمایی استادان مربوطه کاشی کاری و باز سازی شد از جمله لابراتوار کیمیا، فزیک، اناتومی، میکروبیولوژی و فیزیولوژی می باشد .

در سال 1394 شفاخانه کادری منظور و محترم پوهنمل گل احمد تانش اولین رئیس شفاخانه مقرر گردید . مدت یک سال شفاخانه کادری صرف نامی روی کاغذ داشت و به هیچ امکانات دست نیافت. در سال 1395 به اساس تلاش رئیس شفاخانه مکان یافت و به ساخت و ساز اقدام شد. مطابق تشکیل دوکتوران و پرسونل جذب گردید و تا هنوز فعالیت آن بصورت عملی آغاز نه یافته است. اما در پذیرش دوکتوران که واجد شرایط کادری  می بود کمتر توجه نمود ه است  که این استخدام شان در آینده چالش بر انگیز و مشکلات را در قبال خواهد داشت.

در همین دوره تا سال جاری در پست معاونیت تغییرات صورت گرفت که معرفی میشود .

بعد از استعفای مومند صاحب، محترم  پوهنمل دکتور خلیل اله کلیوال و بعد از چند مدت در عوض محترم پوهندوی داکتر زلمی مولوی زاده  و متعاقباً پوهنمل داکتر محمد بشیر روف جانشین این مقام گردیدند .

مشکلات همین دوره  را بیشتر تبدیلی های غیر قانونی، به اساس واسطه، فشار و اهمال زور و موارد دیگر می باشد  که بدون امکانات صورت گرفته نظام اکادمیک را زیر سوال قرار داده است . تبدیلی در عدم گذشتاندن مضمون عدم کریدت  در دانشکده قبلی، عدم تکمیل نمره معیاری  و غیره می باشد . 

 

فشرده فعالیت ها با تفکیک بخش ها  از آغاز  سال 1367 تا  اواخر سال 1395

.

الف : بخش  جذب كادر علمی

1.  .فراهم ساختن شرايط كار علمي در جهت ترفيع علمي اعضاي كادر علمي .

درين راستا با تدوير شوراي علمي و طرح پلان كاري دقيق بمنظور ترفيع علمي استادان اقدامات عملي صورت گرفته و به تعداد (20) تن از استادان در رتب مختلف  از پوهيالي الي پوهاتد ترفيع نمودند.

< >از شروع سال1370-1376 به اساس ضرورت یک تعداد فارغان واجد شرایط بعد از طی مراحل کادری و اخذ امتحان کانکور پذیرش در کادر علمی بحيث استاد جذب گرديدند. اسناد شموليت شان در کادر علمی از طريق دانشگاه بلخ طی مراحل و بعد از تکميل دوره نامزدیبه اصل رتب اصلیترفيع نمودند .

یک تعداد استادان ترک وظيفه گفتند و بعضی ها مهاجرت را ترجیح دادند.

در این هنگام یک تعداد استادان که روابط با مر کز قطع بود و شمال توسط حکومت محلی اداره می شد طور

 

همچنان شمولیت به کادر علمی آن عده استادان که طور موقت جذب شده بودن و اسناد تحصیلی شان در جنگها از بین رفته بود و یا مشکلات داشت، به اساس تجربه شان در تدریس، شمولیت شان در کادر علمی طی مراحل گردید .

دانشکده در تشکیل مدیر استادان ندارد، اما این وظیفه را به محترم پوهنمل دکتور سید علی شاه اکبری طور افتخاری به صداقت پیش برده اسناد استادان را تکمیل و در حفظ آن تلاش نموده است .

 

کار در دیپارتمنت ها :

ویژه گی های برنامه درسی  یک مقدار مشکلات را در سطح دانشگاه دارد زیرا که نظام آموزشی با سایر دانشکده ها متفاوت است، با آن هم دیپارتمنت ها با همین دید متفاوت فعال است و دروس نظری و عملی پیشبرده می شود که فشرده گزارش می شود.

ديپارتمنت اناتومی در زمان که پوهنيار داکتر ايوب شاه سکندری که به صفت آمر ديپارتمنت مسؤوليت داشت کار بالای جسد آغاز گرديد و اين مفکوره تا دوره طالبان هم ادامه داشت و پوهنيار داکتر محمد اکرم توفان نيز تعقيب نموده درين عرصه تلاش زياد نمود. در زمره اعضای اين ديپارتمنت  پوهنيار داکتر محمد ابراهيم وردک نيز شامل بود که بعد از شموليت به کادر علمی بدون تکميل دوره نامزدی و ظیفه را ترک گفت .

دیپارتمنت های بیزیک ساینس دارای لابراتوار بوده اما کافی نمی باشد، کمتر توجه گردیده است .

لابراتوار های پاراکلینیک نیز در داخل ساختمان تدریسی جا به جا بوده یک مقدار سامان و مواد خریداری گردیده و یک مقدار هم استادان با حمایت محصلان  تهیه نموده کار های عملی پیش  برده می شود .

ستاژ محصلان در شفاخانه حوزه وی شمال انجام می یابد و یک تعداد آن در سایر بخش ها چون  موسسه لیپکو، شفاخانه چشم و صلیب سرخ .

 

< >تکمیل کمبود کادر علمی

.به اساس ضرورت با رعايت معيار هاي  علمي و اكادميك ازجمله فارغان ممتاز، افراد واجد شرايط در فضاي آزاد و دموكراتيك  با بلند ترين اوسط نمرات  در ديپارتمنت هاي مختلف در دو مرحله جذب گرديده است که در ذيل معرفی ميشوند :

مرحله اول جذب اولين دور فارغان دانشکده طب بلخ

شماره

 

اسم و تخلص

درجه تحصيل

 رشته تحصيل 

ديپارتمنت

رتبه علمی

1

همايون درمانگر

ماستر

طب

جراحی

پوهنيار

2

عبدالقيوم حکيمی

لسانس

رر

رر

پوهيالی

3

حبيب اله مومند

  رر

  رر

راديولوژی

  رر

4

مير ويس بها

رر

  رر

داخله

رر

5

ار سلان غوثی

رر

رر

اناتومی

  رر

6

حميداله اکبری

  رر

   رر

روانی عصبی

 رر

 

 

 

 درمرحله دوم پروسه پذيرش شامل  ( 6)كادر جوان   كه در ذيل معرفي ميشوند .

 

در این مرحله یک تعداد کادر ها جوان از فارغان دانشکده طب جذب گردید  که در ذیل معرفی می شوند.

 

دوره دوم جذب فارغان دانشکده طب بلخ

شماره

 

اسم و تخلص

درجه تحصيل

 رشته تحصيل 

ديپارتمنت

رتبه علمی

1

پرويز قر بانی

لسانس

طب

اطفال

پوهنيار

2

خالد بها

رر

رر

اناتومی

  رر

3

محمد يونس فخری

  رر

  رر

اطفال

  رر

4

خليل اله کليوال

رر

  رر

هستولوژی

رر

5

علی يعقوبی

رر

رر

جراحی

  رر

6

فيروز  ايوبی

  رر

   رر

روانی عصبی

 رر

 

 

 

استادان که اسناد شموليت به کادر علمی شان  در سال 1388 نهائی گرديد .

شماره

 

اسم و تخلص

درجه تحصيل

 رشته تحصيل 

ديپارتمنت

رتبه علمی

1

محمد اکرم طوفان

ماستر

طب

اناتومی

پوهنيار

2

محمد صديق عثمانی

رر

رر

گوش و گلو

  رر

3

گل احمد تانش

  رر

  رر

و لادی ونسائی

  رر

4

فوزيه نگين

رر

  رر

پتالوژی

رر

5

نعمت اله فطنت

رر

رر

جراحی

  رر

6

خان جان احمدی

لسانس

   رر

جلدی

 پوهيالی

7

سيد لعل شاه لنگر

 رر

 

فزيولوژی

 رر

8

قمر الدين بيگزاد

  رر

 

ميکروبيولوژی

 رر

 

 

5.  ظرفیت سازی اکادمیک

 -  معرفي استادان در وركشاپ كريكولوم درسي  طي سه مرحله در دانشگاه علوم طبي کابل

- معرفي استادان درسمينار تحقيق و ريسرچ  در دانشگاه علوم طبی کابل                          

-   معرفي استادان به وركشاپ اموزش سيستم كريدت  طي سه مرحله . 

- اشتراك استادان در تطبيق بر نامه PBLو  CBLدر دانشگاه علوم طبي و جاپان

-   اشتراك استادان در كنفرانس سر تاسري  در وزارت تحصيلات عالي

- معرفی اعضای کادر علمی در جاپان، جرمنی، کوریا، چین ، هند ، تاجکستان و اندو نیزیا

در کسب امتیازات ممکن نا رضایتی ها وجود داشته باشد اما با یک دید وسیع ما بپذیریم محدودیت امکانات و صلاحیت اجرای اسباب آن می باشد .

 

6.   ارتقای ظرفیت

  -  معرفي هفت تن از استادان در طی چهار دوره غرض اموزش مهارتهای تدريس در كشور جاپان  .

-  معرفي يك استاد عرض آموزش كار عملي لابراتواريي بخش ميكروبيولوژي  در جرمني   .

معرفی 6 محصل ممتاز و با يک تن استاد به اساس دعوت کميسیون دکتوران مستقل افغان- جرمن غرض باز ديد از آن کشور  .

معرفی استادان  به کورس شش ماه  و سه ماه به کوريا.

     -     معرفي  و اعزام 4 تن از استادان به پروگرام ماستري و دکتورا  محترم دوکتور خلیل کلیوال، محترم دکتور جمشید و احمد فرهاد دلیار و داکتر جاوید جویان .

  -      كانديد دوتن از استادان  به پروگرام ماستري

- یک تعداد استادان با مصارف شخصی شان طور نیمه حضوری در دانشگاه های تاجکستان  شامل بر نامه ماستری گردیدند و با اخذ دیپلوم فعلاً بر حال وظیفه اند که عبارتند از :

1. . پوهاند گل احمد فیضی

2. پوهنوال داکتر حبیب اله مومند .

3. پوهنیار داکتر  ارسلان غوثی

4 . پوهنیار داکتر خالد بها

5. قمر الدین بیگزاد .

 

7.    تدوير كنفرانسها ، وركشاپها

-     تدوير سه سمينار در بخشهاي مختلفه طبي توسط تيم PRT

-    تدوير وركشاپ  مرض شكر

-     تدوير سمينار در بخشهاي كلنيكي توسط دكتوران تيم Pad

-      تدوير كنفرانسهاي علمي استادان و محصلان همه ساله  .

- تدویر ورکشاپ تدریس موثر

- تدویر ورکشاپ میتود تحقیق  در چهار مرحله

- تدویر ورکشاپ میتود سوال سازی

چهار ورکشاپ ارتقای تضمین کیفیت

 

 کمیته ها :

کمیته نظم و دسپلین

کمیته تحقیق

کمیته ارتقای کیفیت و اعتبار دهی

کمیته کریکولوم

کمیسیون بررسی اسناد ترفیع

کمیته امتحانات

ایجاد سنتر آموزش الکترونیک(E-Learning)

 

. بخش تدريسي و اسناد محصلان

 -      سيف نمودن اسناد محصلان در كمپيوتر و سی دی

-     رفع نواقص و كيفيت  اسناد تحصيلي فارغان سالهاي قبل

-    تكميل اسناد و سوابق تحصيلي فارغان  همه ساله

-    معياري ساختن اسناد تحصيلي به سيستم معياري كريدت .

-    آماده ساختن اسناد ستاژ ، و كار هاي عملي

-   آماده ساختن صنوف معياري  با كمپيوتر و پروجكتور

-    ارايه لكچر ها با استفاده از پروجكتور

-    تجهيز اتاق هاي لكچر با وسايل گرما و سرما

 

ج : بخش کار عملی و ستاژ

قبلا دانشکده طب به نسبت نداشتن شفاخانه کادری،  محصلان  ستاژ شان را در شفاخانه حوزه وی مزار شریف انجام میدادند.بر علاوه شفاخانه چشم مزار شریف، لیپکو، صلیب سرخ  نیز در زمینه همکاری دارند . به جا است که از ریاست شفاخانه حوزوی بلخ،  موسسه لیپکو، شفاخانه چشم و صلیب سرخ سپاسگزاری گردد که با کمال محبت همکاری می نمایند و از داکتران شفاخانه حوزه وی بلخ که همکاری در زمینه را مسولیت خود شمرده اند، توفیقات مزید برای شان آرزومندیم .

فعلا به اثر تلاش و پشت کار هیت رهبری دانشگاه شفاخانه کادری دانشکده طب ایجاد و به فعالیت آغاز نموده است .

   احصائيه محصلان دانشکده طب  در سال 1395

صنف

 

تعداد داخله

ذكور

اناث

ملاحطات

پي.سي.بي

184

105

79

 

اول

317

137

180

 

دوم

240

110

130

 

سوم

240

105

135

 

چهارم

220

107

113

 

پنجم

210

100

110

 

ستاز

151

90

61

 

مجموعه

1562

754

808

 

 

احصائيه فارغان پوهنحي طب  دانشگاه بلخ تا سال 1395

سال

دوره

ذكور

اناث

مجموعه

1372

1

28

17

45

1373

2

24

19

43

1374

3

60

24

84

1375

4

57

36

93

1376

5

80

42

122

1377

6

71

36

107

1378

7

94

41

135

1379

8

75

ندارد

75

1380

9

111

ندارد

111

1381

10

112

1

113

1382

11

124

40

164

1383

12

121

33

154

1384

13

127

53

180

1385

14

112

47

159

1386

15

112

65

177

1387

16

145

36

181

1388

17

87

18

105

1389

18

57

12

69

1390

19

39

10

47

1391

20

37

10

47

1392

21

35

9

44

1393

22

76

23

99

1394

23

108

17

125

1395

24

115

36

151

 

دانشکده طب كه در 26 حوت سال 1366 مطابق 1378 تاسيس شد تا اكنون به تعداد (  2640) فارغ و به حيث داكتر جوان به جامعه تقديم نموده است .

 

وضعیت تدریس

< >تغيير سيستم نوتيشن به لكچر

اداي مراسم تحليف(تعهد) محصلان جديدالشمول همه ساله منحيث يك اصل اساسي

تدوير كنفرانس هاي علمي محصلان همه ساله

تغيير سيستم ارزيابي محصلان از شيوه كلاسيك به روش جديد و معاصر

تدوير وركشاپ عملي ساينس توسط محصلان ممتاز

تشويق و تحسين محصلان ممتاز و شايستههمه ساله

معرفي محصلان شايسته و ممتاز به بورسهاي قصیرالمدت در خارج كشورمنجمله جرمني، جاپانو كوريا( اعم از قشر ذكور و اناثدر طي سه دوره )

معرفي محصلان ستاژر در كورسهاي آي تي، لسان انگليسي طبي وتر مينولوژي طبي

معرفي محصلان در وركشاپ هايكه توسط مؤسسات خارجي در منطقه داير گرديده بود منجملهوركشاپ طب وقايه ، مرض ايدز ، مرض

شكر، انتاني .

< >معرفي محصلان غرض كار عملي به ليپكو مردانه و زنانه در بخش توبركلوز و انتاني

اشتراک محصلان در کامپاین های صحی

 

 

ارتقای کیفیت و اعتبار دهی

با تشکیل اداره تضمین کیفیت و اعتبار دهی  در سطح دانشگاه بلخ از طریق شورای علمی دانشگاه پوهاند میر محمد ظاهر به حیث نماینده دانشکده در این کمیته معرفی گردید دانشکده طب خوب درخشید و دست آورد های شان تقدیر گردید .

گرچه طور واقع بینانه کار های بنیادی در زمینه انجام نه یافته  اما یک تغییر در فکر و برنامه وارد و ترتیب اسناد مطابق پلان کاری اماده گردید .

تضمین کیفیت و اعتبار دهی به اصل های زیر مربوط است .

< >وجوه مالی

کادر علمی

برنامه

مدیریت  و آن چه بیشتر نقش دارد وجوه مالی است که از این ناحیه پرابلم جدی است. مشکلات در زمینه قرارزیر تفکیک می شود :

 

< >نداشتن صنوف درسی به اندازه ضرورت .

کمبود مواد لابراتواری

کتابخانه

انترنت دایمی

معرفی محصلان جدید شمول خارج پلان بدون در نظر داشت استاد، امکانات و مواد لابراتواری .

تبدیلی ها از سایر دانشگاهها بدون رعایت نورم و امکانات درسی، صنوف درسی و ..... برای آموزش و تدریس معیاری .با همه این دشواریها دانشکده طب دانشگاه بلخ در طی چند مرحله ارزیابی با آمادگی در طرح برنامه ها و پلانها و تهیه اسناد در سطح دانشگاه جای گاه خوب دریافت .

در مورد تضمین کیفیت چندین بار ورکشاپ توضیحی دایر و استادان با علاقمندی حضور یافتند.  ورکشاپ توضیح 12 معیار، ورکشاپ تحقیق ، ورکشاپ تدریس موثر دایر گردید .  ارزیابی خودی درس استاد توسط محصل همه ساله انجام گردیده است. چون  در آغاز این فرهنگ مشکلات داشت  به گذشت زمان شامل نظام آموزشی گردید و ذهنیت در مورد تغییر یافت .

آنچه که بیشتر به نظام اکادمیک مشکلات وارد ساخته و فرصت های تخطی از مسیر قانونی را مسیر ساخته است تبدلی های زیاد بدون توجه به امکانات است که  از چندین سال است که ادامه  دارد. کمیت بزرگ محصلان  سطح فعالیت های اکادمیک را پائین آورده و کمتر در مورد رسیدگی می شود.

دانشکده طب در دو بعد دچار مشکلات است یکی بعد داخلی و دیگر مداخلات بیرونی است.

 

فعالیت مدیریت تدریس

تکمیل اسناد فارغان در طی چندین دوره و رفع کیفیت اسناد از مجرای قانونی .

سیف نمودن اسناد محصلان از تمام دوره ها

تنظیم امتحانات  و تکمیل اسناد آن در وقت وزمان اش ارسال نتایج به معاونیت محصلان در ختم امتحانات سمستر .

طرح تقسیم اوقات درسی و امتحانات در وقت و زمانش که از جمله فعالیت های مهم و قابل شمار است .

بر گزاری امتحانات

اجراات در مورد معذرتی ها .

تطبیق نتایج در هر سمستر توسط کمیته .

کمپیوترایز اسناد در کمپیوتر .

تکمیل اسناد و جدول شهرت فراغان در وقت و زمان اش .

 

 

احصائيه استادان به تفكيك درجه تحصيل و رتب علمي  در سال 1395

درجه تحصيل

پوهاند

پوهنوال

پوهندوي

پوهنمل

پوهنيار

پوهيالي

مجموعه

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

دكتورا

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

ماستر

3

 

 

 

1

 

5

 

18

5

 

 

26

5

لسانس

 

 

2

 

1

 

1

 

4

 

7

 

24

1

 

جدول شهرت استادان در پنج سال اخیر  

شماره

شهرت

درجه تحصيل

رشته تحصيل

ديپارتمنت

رتبه علمي فعلي

محل نصب فوتو

 

اس

 

اسم

تخلص

ولد

1

فضل احمد باور

 

ماستر

طب

جلدی

پوهنمل

 

2

عبدالغفور همدل

اکبر خواجه

ماستر

طب معالجی

طب عدلی

پوهاند

 

3

میر محمد ظاهر حیدری

میر غلام حیدر

ماستر

فزیک

فزیک طبی

پوهاند

 

3

سردار خان شيراني

محمد علي

لسانس

رياضي

فزيك طبي

  پوهنوال

 

4

گل احمد فيضي

قربان

لسانس

كيميا

 كيميا

   پوهاند

 

5

احمد ولي شفائي

محمد نبي

ماستر

طب معالجي

 داخله

پوهندوي

 

6

عبداله درمان

عبدالرحيم

ماستر

طب معالجي

گوش وگلو

 پوهندوی

 

7

حبيب اله مومند

عبدالخالق

لسانس

     رر

راديولوژي

 پوهنوال

 

 

امان اله مرادي

روزيقل

دكتورا

طب عدلي

انتاني

پوهنمل

 

8

محمد غوث ندا

محمد قاسم

 ماستر

  رر

داخله

  رر

 

9

شهاب الدين خيرزاد

خيرالدين

  رر

   رر

  داخله

پوهنمل

 

10

سيد امين اله نصرت

سيد نصراله

  رر

    رر

رواني-عصبي

  رر

 

11

عبدالسميع دليار

عبدالرحمن

 رر

  رر

  جلدي

  رر

 

12

عبدالحكيم حكمتي

عبدالقادر

  رر

    رر

 فزيولوژي

  رر

 

13

زلمي مولويزاده

محمد نور

لسانس

    رر

اطفال

 پوهندوی

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

قيس رهين

عصمت اله

 ماستر

    رر

 جراحي

پوهنمل

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

غلام جيلانيي سمندري

غلام دستگير

  رر

    رر

    رر

   رر

 

18

علاوالدين كوهي

محمد

  رر

   رر

  جلدي

  رر

 

19

زلگي توخي

سيد محمد

 ماستر

  رر

بيوشيمي

  پوهنیار

 

20

بي بي زاده

 محمد احسان

 رر

  رر

فارمكولوژي

  رر

 

21

حميداله حبيبي

حبيب اله

 رر

   رر

 انتاني

پوهنمل

 

22

سيد علي شاه اكبري

سيد اكبرشاه

  رر

ستوماتولوزي

پتالوژي

رر

 

23

صفي اله خير

عبدالحي

    رر

طب معالجي

 چشم

پوهنیار

 

24

نظيفه يار زاده

شير محمد

ماستر

طب معالجي

 طب وقايه

پوهنمل

 

25

دلخواه احدي

عبدالاحد

 رر

كيميا

كيميا

رر

 

26

همايون درمانگر

غلام علي

رر

طب معالجي

 جراحي

  رر

 

27

محمد ابراهيم حبيب زاده

مير حبيب اله

  رر

  رر

 انتاني

  رر

 

28

محمد بشير رووف

محمد روف

  رر

     رر

گوش و گلو

   رر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

گل احمد تانش

 غلام رسول

   رر

    رر

ولادي-نسائي

  رر

 

31

محمدصديق عثماني

محمد عثمان

  رر

  رر

گوش و گلو

   رر

 

32

 حميداله جبران

حاجي تبر شاه

   رر

    رر

  داخله

    رر

 

33

محمداكرم توفان

صاحب نظر

   رر

     رر

 اناتومي

  رر

 

34

ثريا دوست

دوست محمد

    رر

  انگليسي

انگليسي

    رر

 

35

فوزيه نگين

عبدالبصير

  رر

طب معالجي

 پتالوژي

   رر

 

36

عبدالستار صمدي

 عبدالصمد

   رر

     رر

فارمكولوژي

  رر

 

37

محمد صديق رووف

محمد رووف

  رر

     رر

  داخله

  رر

 

38

عبدالقيوم حكيمي

عبدالقدوس

لسانس

   رر

جراحي

  رر

 

39

ارسلان غوثي

مول الدين

   رر

طب معالجي     

اناتومي

 رر

 

40

مير ويس بهــــا

غلام حضرت

  رر

      رر

داخله

  رر

 

41

محمد يونس فخري

جمال الدين

لسانس

طب معالجي

 اطفال

رر

 

42

نعمت اله فطنت

طوره

   رر

  رر

جراحي

پوهيالي

 

43

 محمدخالد صادق

 محمد صادق

   رر

طب معالجي     

فزيولوژي

  رر

 

44

قمرالدين بيگزاد

فخرالدين

   رر

    رر

ميكروبيولوژي

    رر

 

45

سيد لعل شاه لنگر

 سيد آصف

    رر

    رر

فزيولوژي

  رر

 

46

حميداله اكبري

 محمد اكبر

    رر

     رر

رواني-عصبي

  رر

 

47

محمد صالح  عارف

محمد اكبر

 رر

    رر

بيوشيمي

 رر

 

48

لينا نقشبندي

محمد ابراهيم

    رر

  بيولوژي

 بيولوژي

رر

 

49

عبدالحي انصاري

محمد عثمان

    رر

بيولوژي

بيولوژي

رر

 

50

هدايت اله هدايت

غلام محمد

  رر

كيميا

كيميا

    رر

 

51

پر ويز قرباني

عزيز احمد

 رر

 رر

 اصفال

پوهيالی

 

52

عقيل محمودي

محمد علي

رر

    رر

 داخله

  رر

 

53

عبدالعلي يعقوبي

محمد حسن

  رر

  رر

 جراحي

  رر

 

54

محمد فيروز  ايوبي

محمد ايوب

  رر

     رر

رواني -عصبي

   رر

 

55

محمد خالد بها

 غلام حضرت

   رر

   رر

اناتومي

  رر

 

56

خليل اله كليوال

ميا جان

   رر

    رر

هستولوژي

  رر

 

57

خانجان احمدي

احمد جان

   رر

    رر

جلدي

 رر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج. بخش  باز سازي و ساختمان بعد از تشکیل دولت مؤقت

-   باز سازي ليليه نسوان در سال 1380

-   نصب يك پايه واتر پمپ جديد درساحه دانشکده

-    حفر يك حلقه چاه در جوار ليليه .

-    ترميم وتجهيز ذخيره آب توسط تيم پي،آر، تي

-    اعمار اتاق چاه عميق با ترميم و تجهيز وسايل برقي آن

-    انكشاف و توسعه كتابخانه دانشکده توسط دفتر pad

-    غنامند ساختن كتابخانه از كتاب و ژورنالهاي علمي و تحقيقي با جلب كمك هاي تيم پي.آر.تي ژ

-     اهداي كتابهاي طبي و غير طبي شفاخانه 200 بستر اردو به كتابخانه پوهنحي .

-   تجهيز كتابخانه با وسايل گرم كننده و سرد كننده .

-    ترميم، رنگمالي، تكميل سیستم برق وكاشي كاري يك لكچر روم  توسط تيم پي.آر.تي

-    تجهيز اتاق كمپيوتر به كمك يانك ناگ

-   توسعه اتاق كمپيوتر و تدوير كورسهاي كمپيوتر براي محصلان در اوقات فراغت از درس .

-  باز سازي تعمير تدريسي به كمك استادان، شامل رنگمالي داخل صنوف وقسمت خارج تعمير

-  خريداري و نصب در وازه شيشه اي در تعمير تدريسي به كمك مالي استادان .

-     تجهيز يك باب اتاق براي اداي نماز  محصلان  در دانشکده از بودجه  عادي دانشگاه بلخ

- باز سازی بعضی از لابراتوار ها تحت مدیریت اداره و استادان .

- تهداب گذاری و آغاز کار ساختمان یک اتاق لکچر که هنوز تکمیل نمی باشد .

-  نصب دروازه جدید دهلیز و ترمیم مجدد آن توسط استادان .

اعمار یک اتاق لکچر

آغاز اعمار یک اتاق  لکچرکه کار آن نا تمام است در سال 1395  از بودجه دولت

 

د : تشكيلات

در آغاز تشکیل دانشکده طب که فلیال دانشگاه طبی کابل و تحت اثر وزارت صحت عامه وقت بود . بعد اً تحت اثر وزارت تحصیلات عالی قرار گرفت.

در ابتدا تشكيل دانشکده طب مطابق تشكيل طب معالجي كابل بود.

در تشكيل يك رئيس در بست اول، معاون در بست دوم، مدير اداري در بست سوم ، مدير تدريسي در  بست چهار ،مدير استادان در بست سوم، مدير خدمات، مديركتابخانه ، مدير ليليه، ترانسپورت و22 ديپارتمنت  هر ديپارتمنت شف در بست دوم، تكنيشن در بست چهار،ی ک نفر مستحضر و یک كارگر خدماتي  داشت. اين تشكيل تا سال 1373 ادامه داشت و دانشکده درين مدت مستقل و كار هاي كادر علمي از طريق  رياست انستيتوت طب كابل وقت و دانشگاه طبي فعلي طي مراحل ميگرديد. در سال 1373 پوهنحي طب مربوط دانشگاه بلخ گرديد و اين تشكيلات بعد گذشت يكسال تنقيص در همه امور وارد و در تشكيل نامي از ديپارتمنت وجود نداشته و بصورت بست استاد مطرح است نه ضرورت و تخصص .اين تکمش تشكيلاتي در دوره طالبان بيشتر و بيشتر گرديد كه به اساس آن بيشتر استادان اضافه بست و يا ترك مسلك نمودند.

فعلاً در تشكيل رئيس در بست اول ، معاون در بست سوم  و يك مدير تدريسي در بست چهار  و يك بست مديريت محصلان ميباشد .  نامي بستي از كتابخانه، مديريت استادان و مديريت اداري موجود نيست و درين بست افراد افتخاري همكاري دارند. برای تمام ديپارتمنت ها صرف يك تكنيشن در تشكيل وجود دارد كه تمام اجناس، سامان و موارد لابراتواري در جمع اش قيد دفتر و خبري ندارد كه سامان و آلات لابراتواري چه حال دارد. آنچه كه باقيست بكرامات نگهداري شده  و ميشود در غيير آن نا ممكن است كه توسط يك لابرانت(تكنيشن) مراقبت و نگهداري گردد. همين قسم درتشكيل كارگر نيز تنقيص فوق العاده موجود است كه 52 اتاق، صحن فاكولته و محيط اطراف آن توسط 4 كار گر صفائي ميگردد .

اسناد بيشتر از 1000 محصل و اجراات يوميه توسط دو نفر پيشبرده ميشود، به اداره پوهنحي واجب است تا از كار كرد ها و رسيدگي بكار ها بوقت معين از مدير محصلان محترم مير نجيب الله  رحمتي و محترم محد رضا مختار  قدر داني نمايد. در طي چند سال است كه با قبول  زحمات زياد اسناد تدريسي را  مستند وقانونيت و محرميت داده و و در چوكات قانون عيار و مصؤنيت بخشيده اند .

ۀ : بازرسي و نظارت

< >باز ديدهيات اعزامي دانشگاه علوم طب در بر قراري روابط اكادميك

 درين باز ديد ضمن قدر داني  هيات در تنظيم اسناد ومواظبت  آن پيشنهاد كميسیون بررسي اسناد  پوهنحي  که در راس آن پوهاند میر محمد ظاهر قرار داشت  تائيد ورسماً در تطبيق آ ن هدايت فرمودند .

< >سه بار بررسي تفتيش مقام محترم وزارت تحصيلات عالي از پوهنحي و قدر داني كتبي از كار كرد ها مسولين مربوط به خصوص مسوولين تدريسي پوهنحي. 

     نتایج و تحلیل  یافته ها

   با مرور به  آنچه گذشته و از خود بجا گذاشته مطالعه کننده با هر دید گاهی که باشد چنین قضاوت خواهد داشت :

دانشکده طب با همه دشواری های که  در طی چهار مرحله  به شکل صعودی و نزولی گذشتانده است  چنین نتیجه می گیریم که :

< >دانشکده طب به شهامت و تعهد استادانکه در مراحل بسیار دشوار خدمت نمودند، نگذاشتند تا این سنگر بسته بماند .این یک افتخار بزرگ است به همان استادان که  بیشتر از یک  ساال بدون دریافت معاش و سایر  امتیازات آمادگی گرفتند و فرزندان این سرزمین را محروم از کسب دانش نگذاشتند .

< >در تمام مراحل و دوره های سیاسی که گذشته و در جریان است به نحوی در جهت ارتقاء کیفت و حفظ این کانون علمی تلاش داشته دست آورد دارند .چنانچه  استفاده  از تجربه و دانش استادان دانشگاه طبی کابل  در پروسه تدریس و موارد علمی دیگر .

نتیجه دیگر از مطالعه گزارش می یابیم که استادان با تعهد بودند. دانش و تعهد  برنامه ساختند .

< >فارغان چند دور از گذشته و حال در داخل و خارج کشور جذب شده اند و در رشته مسلکی شان مصروف خدمت اند . تحصیلات شان تا درجه دکتورا حاصل کرده اند وجایگاه  خیلی خوب دارند و مطرح اند .

در مقام دولتی هم صاحب صلاحیت اند و در پست های وزارت، معینیت، ریاست ها فعلاً هم قرار دارند،یعنی مدیران آگاه اند .

در مجموع  بیشتر فارغان دانشکده طب دانشگاه بلخ در بخشهای مسلکی کار می کنند و اعتبار تخصصی دارند .

 

                                               و من اله توفيق