زندگی نامه رئیس دانشکده

 

    اینجانب الحاج پوهاند عبدالاحمد ثواب فرزند الحاج میراحمد، در سال 1337هجری خورشیدی در یک خانواده متدین و روشنفکر در قریه پایان باغ ولسوالی کُهمرد به دنیا آمدم. در سال 1345 شامل مکتب ابتدائیه مرکز ولسوالی کُهمرد گردیده و دورۀ متوسطه و لیسه را در لیسۀ عالی مرکز ولایت بغلان به پایان رسانده وبه درجه عالی از آن لیسه فارغ گردیدم.

      بعــــد از فــــراغـــــت از لیسه مذکـــــور در سال 1358 شامــل امتحان کانکـــور شده که درنتیجــــه به بورس تحصیلـــی کشور شـــــوروی ســابق موفــــق و اما به نسبت تحــــولات سیاسی رژیم آن وقـــــت از تحصیل باز مـــانـــدم و در ســـال 1360 به دانشکده ادبیات دانشگاه کابل معــرفـــی و در ســـال 1363 به ســـویـــه لـیسانس از رشتــۀ زبان و ادبیــــات دری دانشکده ادبیات کابل سند فراغت به دست آوردم.    در سال 1363 در ماه حـــــوت هـــمـــان ســــال در بخـــش مطبوعات در جـریده  "دهقان"شامل وظیفه شدم وبعد از چهار سال خدمت درآن اداره، در سال 1367 غرض اجرای خدمت زیر بیرق وظیفه مقدس دورۀ مکلفیت عسکری را به پایان رسانده، در اواخر ماه حوت 1368 سند ترخیص از خدمت عسکری به دست  آوردم و در سال 1369 بنابر علاقۀ که به مسلک آموزگاری دا شتم بحیث استاد در کدر علمی دیـپارتمنت زبان وادبیات دری دانشکده ادبیات دانشگاه بلخ شامل و از آن زمان افزون بروظیفه  استادی در بست های اداری :مهتمم مجله علمی بلخ، معاون مجله علمی بلخ، معاون دانشکده و از سال 1381 تا خزانسال 1389 بحیث رئیس دانشکده ایفای وظیفه نمودم و درسال1391ازجانب استادان ديپارتمنت دري به حيث آمرديپارتمنت دري انتخاب گرديدم وهمچنان عضوشورای علمی پوهنتون،عضوشورای علمی دانشکده، عضوهیئات تحریر مجلۀ بلخ،عضوکمیسیون نظم ودسپلین وعضوکنترول امتحانات کانکوراجرای نموده وبه کشورهای ایران،تاجکستان،ازبکستان،عربستان وپاکستان سفرهای رسمی وغیررسمی نموده ام.در سال 1392 شامل ادامۀ تحصیل پروگرام ماستری گردیده وبعداز سپری نمودن 2سال تحصیل دورۀماستری تیزس خود را تحت عنوان(بازتاب سوگند درادبیات دورۀ خراسانی)موفقانه دفاع وسندماستری ازآمریت برنامۀماستری دری دانشکده ادبیات پوهنتون بلخ به دست آوردم.استادبر حال دانشکده ادبیات پوهنتون بلخ می باشم.وبه تاریخ 8میزان 1395بنابرلزوم دیدوحسن نظرریاست محترم پوهنتون بلخ بحیث سرپرست ریاست دانشکده ادبیات پوهنتون بلخ معرفی وآغازبه کارنمودم.خوشبختانه به تاریخ16/11/1395منظوری اینجانب ب حیث رییس دانشکده مواصلت ورزید.وتعهدبنده درراستای خدمتگزاری بیشترگردید.خدمت به وطن خصوصأ تربيه اولاد وطن بزرگترين افتخاردرزنده گي من است.