گزارش ازکاروفعالیت وتطبیق برنامه های ارتقای کیفیت دیپارتمنت دری درطی سمسترخزانی 1395

  آمریت دیپارتمنت دری همواره کوشش نموده است،که با همکاری استادان مواد درسی ،شیوه های تدریس به سیستم جدید با در نظر داشت امکانات دست داشته فعالیت های علمی و اکادمیک را در مطابقت با اصول نافذه وزارت تحصیلات عالی و ریاست پوهنتون اجراآت نموده ،که جوابگوی نیازمندی های کنونی بوده باشد. با استفاده از برنامه های ارتقای تضمین کیفیت که در این راستا نقش اساسی و ارزنده داشته ، جهت بهبود تدریس ،که در اختیارگذاشتن پروسیجرها وفارمت های مؤثر ، آمریت دیپارتنت دری و استادان توانسته در قسمت بهبود هر چه بهتر و بیشترتدریس ،فعالیت های اداری و اکادمیک را انجام دهد.

   آمریت دیپارتمنت دری درسال 1395در سمستر خزانی با استفاده از رهنمودهای کمیتۀ تضمین کیفیت تغییرات مثبتی را در سطح دیپارتمنت بوجود آورده ، با تلاشهای پیگیر و همکاریهای همه جانبه استادان خدمات بهتر را در عرصۀ تدریس بخاطر بهبود در کیفیت درس انجام داده که ذیلا به طور مختصربیان می گردد:

1-اشتراک استادان ومحصلان در انجمن ادبی و فرهنگی وخوانش اشعار از جانب محصلان و نقد و بررسی آن توسط استادان .البته به طور دوامدار در هر هفته به روزهای پنجشنبه.

2- ترتیب  پلان بهبودتدریس وتطبیق آن.

3- جمع آری پلان انفرادی ازاستادان ونظارت ازتطبیق آن.

4- تجدیدوکنترول کورس پالیسی های استادان.

5- نوشتن مقالات توسط استادان و چاپ و نشرآن در مجلۀ علمی معرفت.

6- تعیین عناوین موضوع علمی برای استادان جهت ترفیع علمی.

7- دایر نمودن جلسات ماهوار دیپارتمنت و ارتقای تضمین کیفیت ، به طور منظم.

8- تجدید مضامین جریدۀ "بلخ الحسنی" و "آسمان" از جانب استادان و محصلان.

9- اشتراک استادان و محصلان درکنفرانسهای علمی وارائۀ مقاله ها از جانب استادان و محصلان.

10- اخذ امتحانات وسط  سمستر و نهایی مطابق رهنمود کمیتۀ امتحانات وزارت محترم تحصیلات عالی.

11- رسیده گی به شکایات وعدم قناعت محصلان به نمرات داده از جانب استادان.

12- تعیین هیئات ژوری بخاطر ارزیابی مونوگرافهای محصلان صنوف چهارم فارغ اتحصیل.

13- ارائۀ دفاع مونوگرافها از جانب محصلان و ارزیابی آنها توسط هیات ژوری.

14-معرفی سه تن استادان جوان دربرنامه های تکنالوژی معلوماتی ، و آموزش زبان انگلیسی.

15- معرفی یکتن از استادان در برنامۀ دوکتورا به کشور ایران.

16- اشتراک آمردیپارتمنت و معاون دیپارتمنت در ورکشاپ تضمین کیفیت (11معیار).

17- اشتراک استادان و محصلان در برنامه های ادبی ، فرهنگی واجتماعی جامعۀ مدنی.

18- تقسیمات مضامین سمستر بهاری1395-1396 و تهیۀ تقسیم اوقات آن در ویترین.

19- تقدیر 2 تن از استادان دیپارتمنت دری از سوی ریس جمهورکشور                              

20- معرفی یکتن از استادان فعال و ممتاز جهت تقدیر به ریاست دانشگاه بلخ.

21-تقدیر(     )ازمحصلان ممتاز و فعال دیپارتمنت دری به تشخیص آمر دیپارتمنت ، از جانب ریاست دانشکده.