مرامنامه دانشکده :

    دانشکده حقوق و علوم سیاسی کمک کنندۀ فعال برای نهاد های عدلی و قضائی در زمینه تقدیم کادر جوان و رفع نیازمندی های آنها می باشد. به همین لحاظ ایجاب می نماید تا تدریس و آموزش در این نهاد تحصیلی با توجه به نیازهای زمان و ارزش های جامعه عیار گردد. تحقق این امر به منظور تطبیق حاکمیت قانون کاری است بس مهم و اساسی مخصوصاً در تأمین نظم در جامعه و تحقق عدالت که یکی از ضروریات مبرم در جامعه تلقی میگردد. تقویت هر چه بیشتر این رسالت، دانشکده حقوق علوم سیاسی را مکلف میسازد تا در آموزش نسل جوان نیازهای فعلی و آینده نهادهای عدلی قضائی و سیاسی - اداری را مدنظر گرفته تا از یک جهت نهادهای متذکره را در امر مبارزه با بی عدالتی و تطبیق حاکمیت قانون، معاونت نماید و از جانب دیگر به حیث یک نهاد علمی و اکادمیک رسالت خود را جهت ارتقای ظرفیت محصلین و تدریس بهتر نسل جوان ایفاء نماید.

در نتیجه اهداف و مقاصد اصلی این نهاد در محور موضوعات ذیل تمرکز یافته است:

  1. آشنا ساختن محصلان با اساسات، مفاهیم و قواعد علم حقوق و سیاست.
  2. ارتقای دانش مسلکی محصلین به منظور درک بهتر از مفاهیم حقوق و سیاست در آینده.
  3. بالا بردن سطح درک و فهم محصلین به منظور فراگیری و آمادگی پذیرش هر یک از رشته های تخصصی.
  4. آموزش مهارت های عملی در رشته های قضائی و اداری.
  5. آموزش قواعد و پرنسیب های مربوط به اقامه دعوی و وکالت مدافع.
  6. آموزش مشوره دهی حقوقی برای نهاد های دولتی و غیر دولتی.
  7. تربیه کادر سیاسی برای نهاد های سیاسی کشور.
  8. تربیه کادر اداری برای نهاد های اداری کشور .
  9. آموزش فرهنگ سیاسی همدیگر پذیری.

تقدیم کار شناس های مسلکی و متعهد در عرصه های حقوق و سیاست.