اهداف

 • ایجاد اداره سالم، پاسخگو و شایسته سالار؛
 • اصلاحات در ادارات دولتی؛
 • معیاری ساختن خدمات عامه؛
 • بلند بردن ظرفیت کادری دولت افغانستان؛
 • تقدیم کادرهای مسلکی و آموزش دیده به ادارات اعم از دولتی و خصوصی.

ویژه گیها

 • به حقوق، امتیازات، وظایف و مسؤولیت های مدیران ارزش قایل شوند.
 • صادق، میهندوست، متدین و متعهد به خدمت به نفع جامعه باشند.
 • به بلند بردن سطح کارائی ادارات دولتی و خصوصی تلاش کنند.
 • روحیهٔ همکاری، تأمین روابط و تشریک مساعی در محیط کاری ارزش دهند.
 • با بکار بردن دانش عملی، طرز تفکر سالم و خلاق، داشتن قدرت تحلیل و تجزیه، خود و جامعه را به سوی پیشرفت سوق دهند.
 • مفاهیم کلیدی، شیوه های مدیریت و مسایل کلیدی مربوط به ادارهٔ عامه را بدانند.
 • قادر به تشریح رابطه متقابل بین ساحات مختلف ادارهٔ عامه و روشهای آن را بدانند.
 • وضعیت را تحلیل کنند، مشکلات را تشخیص دهند، راه حلهای را ارزیابی کنند و مطابق به آن اجراآت نمایند.
 • وظایف را اولویت بندی نمایند و منابع را همآهنگ سازند.

نظریات، نتایج تحقیق، توصیه ها و پالیسی ها را به شکل کتبی، شفاهی و عملی به طور مسلکی در زمینه های مختلف سکتورهای عامه و خصوصی به مردم عرضه نمایند.