نگاهی به دانشکدة علوم وترنری

     هدف از ایجاد دانشکدة علوم وترنری، تربیت متخصصان است که بتوانند به عنوان لیسانس علوم وترنری، در بخش‌های: اناتومی حیوانی، فزیولوژی حیوانی، مایکروبیولوژی، پتالوژی حیوانی، ایمولوژی، فارماکولوژی حیاتی، اصول تغذیة حیوانی، تغذیة اختصاصی حیوانات و طیور، پرازیتولوژی، باکتریولوژی، تکنالوژی مواد غذایی، اصلاح نژاد حیوانات، القاح مصنوعی، جنیتیک، اصول جراحی، امراض داخلة حیوانات و طیور، پرورش و بیماری زنبور عسل، مسمومیت حیوانات، مایکلوژی، بیماری‌های ماهی،کارهای عملی در ساحة جراحی و مراکز تشخیصیه و پلان‌گذاری در بخش‌های تحقیقاتی به حیث داکتران وترنر، در فارم‌های دولتی و خصوصی، مصدر خدمت شوند.

     این دانشکده دارای سه دیپارتمنت است: دیپارتمنت کلینیک، دیپارتمنت باوا کلینیک و دیپارتمنت پری کلینیک، که در مجموع 320  تن دانشجو (224 تن دانشجوی پسر و 96 تن دانشجوی دختر) دارد. امور تدریسی و خدماتی این دانشکده توسط رییس، معاون، مدیر عمومی تدریسی و ده تن استاد به پیش برده میشود.