مقدمه

انکشاف و توسعه اجتماعی٬ فرهنگی٬ اقتصادی و علمی هر جامعه وابسته به برنامه ریزی دقیق مطابق به نیازهای آن جامعه در کوتاه مدت و دراز مدت می باشد که خوش بختانه وزارت تحصیلات عالی کشور با وجود برخی  نابسامانی ها توانست که یک مرحله پنج ساله کاری خویش را با در نظرداشت پلان استراتیژیک پنج ساله (۱۳۸۹-۱۳۹۴) طی نماید که برای بار دوم استراتیژیک پلان آن وزارت از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ خورشیدی آماده  و در دسترس شعبات تطبیق کننده از جمله دانشگاه بلخ قرار گرفته است که استراتیژیک پلان  دانشگاه بلخ به تأسی از آن تهیه و اینک در دسترس دانشکده ها قرار گرفته که با رعایت موارد ذکر شده در پلان راه بردی دانشگاه بلخ٬ این دانشکده نیز پلان راه بردی خویش را برای بار دوم تهیه نموده است و در تطبیق و اجرای عملی آن تمام سعی و تلاش خویش را مبذول خواهد داشت.

پلان استراتیژی تهیه شده جوابگوی نیازمندی های این دانشکده در امر رشد و انکشاف فعالیت تدریسی و آموزشی و طریق رشد مهارت های مسلکی استادان بر وفق خواسته های عصر نوین بوده و زمینه انکشاف را در بخش های علمی٬ مسلکی٬  و ساختاری میسر می سازد؛ تا مستفید شوندگان خدمات این نهاد  علمی به حیث شهروندان با دانش٬ مهارت و با روحیه همدیگر پزیری به جامعه تقدیم گردند.

در این پلان استراتیژیک مرامنامة جدید این دانشکده، اهداف٬ ظرفیت ها، دیدگاه٬ رسالت این  نهاد علمی و ساحات انکشافی٬ استفاده از مواد و وسایل تدریس و آموزش در بخشهای اداری٬ انکشاف علمی و مسلکی استادان٬ عرضه خدمات ( برای محصلان) تجدید نظر در کریکلم٬ تأکید بر انکشاف مهارت های استفاده از تکنالوژی جدید تمرکز روی آموزش زبان های بین المللی٬‌ استفاده از میتود های نوین تدریس٬ ارتقای کیفیت و اعتبار دهی و همآهنگی منابع بشری شامل می باشند.

در ضمن برخی از مواردی که در استراتیژی پلان قبلی این دانشکده بنابر عواملی چون کمبود بودیجه و نبود امکانات در جریان پنج سال قبل جامه عمل نپوشیده بود در این پلان بار دیگر روی آن تمرکز صورت گرفته و هم چنان برخی از موضوعاتی که درج آن در این پلان تکرار احساس می شد از آن انصرف صورت گرفته است.

اهداف

با سپری شدن حدوداً هشت سال از تطبیق حد اقلی سیستم کریدت و آشنایی محصلان با برنامه ها و کریکلم منظور شده وزارت تحصیلات متعهد در برآورده ساختن معیارها که حد اقل در تطابق پرنسیپ های دانشگاه های منطقه داشته باشد٬ مطابق به چهار چوب پلان استراتیژیک بر اساس نیازمندی های جامعه و خواست زمان با تطبیق پلان های تربیوی هدفمند که قابلیت تشخیص موانع بوده و راه های رفع آنها را به دست دارد تا باشد معلمین متهعد به ارزشهای اسلامی٬ مسلکی شایسته٬ لایق٬ با مهارت و رسالتمند به جامعه تقدیم شوند.

فعالیت های عمده  و اساسی در تطبیق اهداف مطروحه:

 1. تغییرات مثبت در ازیاد بست و تشکیل جهت انکشاف دانشکده.
 2. اکمال بست ها با کادرهای خوب به درجات علمی ماستر و داکتر در دیپارتمنت مختلف تاریخ.
 3. اکمال ضروریات مهم آموزشی در دانشکده.
 4. تدارک زیر بناهای آموزشی از قبیل اتاق های مناسب به هر دیپارتمنت و نیز یک اتاق مناسب به هر استاد جهت مطالعه و تحقیق.
 5. تجهیز و اکمال کتابخانه مناسب بخاطر مطالعه و تحقیق استادان و محصلان.
 6. سعی و تلاش بخاطر اکمال ساحات انکشافی دانشکده.
 7. فرستادن استادان جوان در برنامه های ماستری و داکتریو نیز تدارک زمینه های بازدید استادان سابقه دار از کشورهای پیشرفته و تبادل تجارب شان.
 8. ایجاد دو دیپارتمنت تربیت بدنی و محیط زیست و نیز ایجاد یک باب کودکستان.
 9. تبدیل دیپارتمنت روانشناسی و علوم تربیتی به دیپارتمنت فارغ ده.
 10. ترمیم و بازسازی ادیتوریم دانشکده.
 11. ارتقای دانشکده به دانشگاه تعلیم و تربیه با در نظر داشت معیارهای اکادمیک و پزیرفته شده.
 12. تشویق و ترغیب محصلان ممتاز.
 13. بازسازی و ترمیم سقف تعمیر دو منزله که نسبتاً از کار افتاده.
 14. فعال سازی شبکه انترنت به تمام شعبات و دیپارتمنت ها.
 15. تدریس به شیوه مدرن و با استفاده از تکنالوژی.
 16. تقویت مهارت استادان به زبانهای ملی و بین المللی.
 17. تجهیزات دیپارتمنت ها با وسایل تکنالوژی.

 

پیش زمینه

دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه بلخ در سال ۱۳۴۱خورشیدی در چوکات وزارت تعلیم و تربیه بنام دارالمعلمین رسماً تأسیس گردید و در سال ۱۳۶۵ خورشیدی به سطح انستیتوت ارتقاء یافت و در سال ۱۳۸۲ خورشیدی به حیث دانشکده تعلیم و تربیه در چوکات دانشگاه بلخ فعالیت می نماید که فعلاً توسط (۶۸) تن استاد از جمله (۴۱) تن ذکور و (۲۷) تن اناث عرضه خدمات می نماید؛ محصلان که فعلاً مصروف فراگیری دانش مسلکی و تخصصی می باشند( ۲۴۶۹  ) تن بوده که ( ۱۳۰۰) تن آن را اناث و  (۱۰۰۰ ) تن آنرا ذکور تشکیل می دهد٬ قرار ملاحظه اسناد موجود و سوابق تحصیلی این نهاد علمی از ۱۳۶۸ خورشیدی الی ۱۳۹۵ به تعداد مجموعی ( ۵۶۶۸) تن به سویه لسانس از دیپارتمنت تاریخ٬ جغرافیه٬ ادبیات دری٬ ادبیات پشتو٬ ادبیات انگلیسی٬ کیمیا٬ بیولوژی٬ فزیک٬ ریاضی و روانشناسی و علوم تربیتی و در این اواخر نیز از علوم و فرهنگ اسلامی از بخش پری سرویس و داخل خدمت بشمول بخش شبانه که حدود ۶۰٪ آنرا محصلان اناث تشکیل میدهد تقدیم جامعه نموده است.

     طوریکه بر همه هویدا است تحصیلات عالی در افغانستان طی ۳۰ دهه جنگ متحمل خسارات زیادی گردیده بود که از این نهاد علمی نیز در تمام عرصه خسارات جبران ناپذیری را تحمل نموده که خوشبختانه در یک نمی دهه اخیر پیشرفت های چشمگیری در وضعیت تحصیلی این دانشکده رخ داده است که از جمله در بخش زیربنا از اعمار یک باب ادیتوریم با مرکز انکشاف مسلکی استادان٬ اعمار یک باب تعمیر تدریسی ۱۰ اتاقه مجهز با لابراتوار تشناب های عصری٬ تالار کوچک و ریاست دانشکده؛ صورت گرفته که در امر تسهیل پروسه تدریس و آموزش نقش مؤثر ایفاء نموده اند.

این دانشکده در بخش ساحات انکشافی اولویت را در نظر گرفته با داشتن دیدگاه٬ رسالت و ارزش ها ساحات انکشافی این نهاد به معرفی گرفته می شود:

دیدگاه دانشکده تعلیم و تربیه

دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه بلخ بخاطر انکشاف سطح دانش مسلکی و اکادمیک خود و جلب و جذب کادر های جوان با فراگیری دانش و رشد مهارت های لازم مسلکی بر وفق خواسته های عصر نوین خواهد توانست زمینه انکشاف را در بخش های علمی٬ مسلکی و ساختاری میسر سازد و در نتیجه استادان و محصلان زمینه های خوبی را برای رشد استعداد بخاطر تبادل تجارب و اکمال و اکمال تخصص شان حاصل خواهند کرد تا باشد کادرهای خوب و مسلکی را جامعه تقدیم نمایید.

رسالت

دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه بلخ رسالت دارد که با استفاده اعظمی از امکانات موجوده٬ محیط مناسب آموزشی را آماده نماید و سطح دانش مسلکی و اکادمیک استادان و محصلان را بلند ببرد تا معلمین صادق و وفادار را به روحیه و شخصیت اکادمیک تربیه نموده به جامعه تقدیم نمایید. این دانشکده رسالت دارد تا زمینه استفاده از مراکز P DC و مرکزELCELC برای انکشاف مسلکی استادان و محصلان فراهم نماید.

ارزش ها

 • تقوا و پاکدامنی.
 • تحمل و بردباری و رعایت احترام متقابل.
 • پایبندی به وقت.
 • روحیه وطندوستی و احترام به ارزش های ملی و اسلامی.
 • ٬ درستی٬ شفافیت و صداقت در کار.
 • رد هر گونه تبعیض.
 • رعایت ارزشهای ملی و فرهنگی و انکشاف آنها.
 • رفع خشونت در جامعه.
 • احساس مسوولیت در برابر وظیفه٬ مردم و وطن.

ساحات انکشافی این دانشکده قرار ذیل است:

۱.ساختار فزیکی. ۲. مواد و وسایل تدریسی و آموزشی. ۳. بخش های اداری. ۴. انکشاف مسلکی و علمی استادان ۵. خدمات برای محصلان.

در بخش های ساحات انکشاف اولویت ها در نظر گرفته شده مراحل کاری آن قرار ذیل پیش بینی می شود:

 •  ساختار فزیک ( اعمار و ترمیم) اولویت ها:
 • اعمار کتابخانه مجهز ( دارای سه اتاق: اتاق مطالعه٬ اتاق کُتب و یک اتاق برای دفتر کتابدار).
 • اعمار دو اتاق لکچر در جوار بلاک دو منزله.
 • اعمار جمنازیوم و بازسازی میدان های ورزشی:

والیبال، تینس، پینگ پانگ، باستکتبال، بدمنتن، وسایل جمناستیک، و بوکس و هم چنان بازسازی میدان فوتبال.

 •  اعمار دوازه باب اتاق دفتر دیپارتمنت ها.
 • ترمیم و بازسازی بلاک های تدریسی ۲۸ اتاقه و ترمیم و تجهیز و بازسازی ادیتوریم.
 • ایجاد اتاق میتودیک جغرافیه به صورت جداگانه ( اتاق تهیه مواد).
 • ایجاد تعمیر جدید ( اتاق موزیم و کودکستان).
 • اعمار سر پناه برای استادان.
 • اتاق ICT ( مرکز تکنالوژی معلوماتی ارتباطی).
 • ایجد دیپارتمنت های تربیت بدنی، محیط زیست و ارتقای دیپارتمنت روانشناسی به یک دیپارتمنت فارغ ده.
 • مواد و وسایل تدریس و آموزش:
 • تجهیز و اکمال لابراتوارها.
 • تهیه و تدارک کمپیوتر به تعداد دیپارتمنت ها.
 • تهیه و تدارک لوازم و وسایل سپورت.
 • تهیه و تدارک کتاب های علمی به دیپارتمنت ها.
 • تهیه و تدارک موبل و فرنیچر مورد نیاز دیپارتمنت ها ( میز٬ چوکی٬ الماری و فرش).
 • تخته های وایت بورد به سایز های معیاری برای صنوف.
 • در بخش اداری:
 • فراهم سازی شبکه انترنت در دیپارتمنت ها با ملحقات آن.
 • وسایل نقلیه ( یک موتر مخصوص انتقال رئیس دانشکده٬ یک موتر بزرگ برای تدریس آموزی و سیرهای علمی.
 • اکمال بست های کادری و استخدام لبرانت ها و اعضای اداری.
 • استخدام استادان مسلکی برای مضامین تربیت بدنی٬ محیط زیست و اساسات کمپیوتر.
 • انکشاف مسلکی و علمی استادان:
 • تدارک بورس های تحصیلی ماستری و دوکتورا.
 • سفرها بخاطر تبادل تجارب در داخل و خارج ( بورس های کوتاه مدت).
 • آموزش زبان های بین المللی، مهارت کمپیوتر، و بلند بردن سایر مهارت ها.
 • تدویر ورکشاپ ها، سیمنیارها، و سیرهای علمی و مسلکی.
 • خدمات برای محصلان:
 • تهیه حد اقل ۴۰۰ پایه چوکی.
 • تدارک بورسیه های تحصیلی برای محصلان.
 • فعال سازی سیستم انترنیتی برای محصلان.
 • تدریس به شیوه مدرن.
 • تدویر کنفرانس های علمی استادان و محصلان به وقت و زمان.

اهداف سازمانی:

دانشکده تعلیم و تربیه در یک وضعیت نسبتاً رضایت بخش در مسیر انکشاف  قرار دارد٬ موجودیت اتحادیه های استادان و محصلان، فعالیت های دوامدار کمیته ارتقا و تضمین کیفیت و خدماتی جندر نیز به حیث یک کل مد نظر است.

 • محوطه دانشکده تعلیم و تربیه:

     دراین محوطه در حالیکه مربوط خود دانشکده تعلیم و تربیه است یک بخش از زیربنا های این نهاد در اختیار دانشکده طب بلخ بوده و یک قسمت از ساختمان آن را در اختیار لیلیه دخترانه دانشگاه است اگر انکشاف به دانشگاه تعلیم و تربیه بلخ مد نظر گرفته شود این ساختمان ها تخلیه شده در محوطه دانشگاه جدید بروند این نهاد از نقطه نظر زیربنا خود کفا خواهد بود. اما سایر بخش های این فاکولته در این نهاد قرار دارد به صورت اساسی سرسبزی گردیده و پیاده روها و راه های آن  واسفلت شده است، موجودیت لیسه تجربوی در یک بخش از تعمیر های این نهاد به حیث یک نهاد همکار تطبیقاتی دانشکده تعلیم و تربیه قرار دارد.

    نیاز به دفاتر جداگانه به دیپارتمنت ها و نیز اتاق مخصوص استادان جهت انجام بهتر امور تدریسی و تحقیقاتی که با سایر محلقات اش.

 • برق ثابت و سیستم آب بشمول انرژی قابل تجدید است.
 • زیربنا تکنالوژی معلوماتی همان ساختمان قدیمه بلاک های ماست:
 • تسهیلات کمپیوتری به تمام محصلان و کارمندان بر وفق مراد باز هم ضرورت به انکشاف دارد.
 • هر دیپارتمنت و اتاق استاد باید با انترنت وصل شود.
 • نصب پروجکتور به تمام صنوف درسی و کمپیوتر لب تاپ به هر استاد.
 • حمایت مداوم شعبات علمی، تخنیکی و مسلکی این دانشکده توسط ریاست دانشگاه و بلخ و مقام وزارت تحصیلات عالی.
 • برخوردار بودن این نهاد علمی از یک صفحه رسمی انترنت و آدرس مشخص.
 • میدان های ورزشی هنوز باسازی نشده که در یک پروژه زیر بنایی باید در نظر گرفته شود، تنها یک تعمیر برای کتابخانه این دانشکده از جانب افغانهای مقیم آلمان تهداب گذاری شده و تکمیل اعمار آنرا دفتر جی آی زید بدوش گرفته و لی تا هنوز کدام فعالیت قابل ملاحظه از جانب دفتر صورت نگرفته است.
 • تجدید نظر در کریکلم منظور شده ارسالی سال ۱۳۹۱ وزارت تحصیلات توسط کمیه انکشاف این دانشکده در قسمت کود مخصوص: مضامین، دیپارتمنت ها و کود دانشکده به عمل آمده و به تمام دیپارتمنت به صورت رسمی فرستاده شده است.
 • آموزش زبان های خارجی برای محصلان، در این نهاد یک مرکز آموزش زبان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری از چند سال بدینسو زیر نام ( ELCELC) فعالیت دارد که برای محصلان اناث و ذکور از ۸ صبح الی عصر عرضه خدمات می نماید.
 • استادان جوان این نهاد علمی نیز از طریق دفتر مذکور در مرکز انکشاف مسلکی استادان زیر آموزش مهارت زبان انگلیسی و کمپیوتر قرار دارند.
 • برنامه های انترشیپ برای محصلان، این برنامه از قبل در دانشگاه بلخ برگزار گردیده است که از هر صنف درسی دو نفر شامل آن پروگرام می گردند.
 • اعزام استادان جوان دیپارتمنت های این دانشکده برای برنامه های ماستری و دوکتورا.
 • بهبود بخشیدن فعالیت های علمی و اکادمیک مانند تحقیقات علمی استادان.
 • استفاده از میتود های نوین تدریس همزمان با مواد درسی و تجهیزات جدید، طی سالهای اخیر استادان این نهاد با اشتراک در ورکشاپ مختلفی که از طرف پروژه انکشافی وزارت تحصیلات عالی راه اندازی شده بود، مهارت های استفاده از میتود های نوین تدریس و نیز استفاده از تجهیزات تکنالوژی مانند، پروجکتور را فرا گرفته و بکار می برند.

۵-  کمیته ارتقای کیفیت و اعتبار دهی در سطح دانشکده:

اعضای کمیته ارتقای کیفیت مبتنی بر هدایات کمیته مرکزی دانشگاه بلخ و ریاست ارتقای کیفیت وزارت تحصیلات عالی به شکل سمستر وار از چند سال بدینسو مطابق به طرزالعمل های فعالیت دارند.

 • اداره و در کل همه پرسونل کاری این نهاد علمی مصمم اند تا جلو هر گونه فساد را گرفته و روحیه تعهد به وطن و مردم را سرلوحه کار خویش قرار دهند.
 • میکانیزم های ارزیابی خودی به شکل سمستروار تطبیق میگردد.

تطبیق اهداف

 1. به اساس اهداف طرح شده این نهاد ارزیابی دوامدار و نظارت از جریان کار و فعالیت کارمندان صورت می گیرد
 2. توسعه تطبیق اهداف بنیادی، در رابطه با زیربنا و ارتقای ظرفیت اکادمیک، بهبود بخشیدن توامیت ها در سطح ملی، تقویت سیستم اداری دانشگاه، ارزیابی خودی و پلان استراتیژیک در صورتیکه به دانشگاه ارتقا نماییم و در توسعه تطبیق آن اهداف بنیادی به صورت مستمر و دوامدار کوشا خواهیم بود.

برنامه فرعی در همآهنگی به منابع بشری:

 • با حمایت از برنامه های فرعی پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه بلخ افزایش تعداد کادر علمی جهت بر آورده ساختن نیازهای محصلان با در نظر داشت اصل جندر، رشد مسلکی کادر علمی از طریق سمینیارها، ورکشاپ ها و سعی و تلاش در زمینه سازی تحصیلات کوتاه مدت و دراز مدت در داخل و خارج کشور نیاز است و نیز افزایش کارمندان تخنیکی (۶ نفر)، اداری ( ۱۵ نفر)، حمایوی (۲۰ نفر)، باغبان و دریور ( ۳ نفر)، بهتر خواهد هر دیپارتمنت به درجه ماستر ودوکتورا استاد داشته باشیم.
 • تأکید بر شیوه های تدریس مبتنی بر حل مشکلات، انجام باحثات علمی و تحقیقات توسط محصلان و رشد مهارت های نوشتاری و شفایی آنان؛ بخاطر بلند بردن سطح دانش و استفاده از انترنت و نشرات بین المللی در ساحه لسان انگلیسی بر استادان و محصلان به صورت دوامدار موجود باشد.
 • تشویق استادان و محصلان بر نگارش رساله ها و کتب علمی.
 • برنامه فرعی زیربنا ها و ساختار های فزیکی به شمول تسهیلات و امکانات تدریسی در مطابقت به ساحه انکشافات تعیین شده و نیاز سننجی آنان.
 • برنامه فرعی با حمایت از تمویل تحقیقات و ایجاد واحد تحقیق در سطح وزارت و دانشگاه و تشویق استادان درین راستا و همکاری در امور تحقیقاتی در سطح دیپارتمنت و دانشگاه در سطح منطقه برای استادان و محصلان بصورت مستمر و دوامدار.
 • تدویر جلسات ماهانه بخاطر حل مشکلات دیپارتمنتی و کمک به محصلان.
 • حمایت از ارایه آموزش های لازم به رؤسای دانشکده ها، آمرین دیپارتمنت و سایر مدیران کلیدی.

برنامه فرعی اعتبار دهی و ارتقای کیفیت

 • با حمایت از ایجاد روند ارزیابی خودی برای نهاد های تحصیلات عالی که به مثابه اولین گام برای بهبود کیفیت در این نهاد تطبیق خواهد شد.
 • با حمایت از ایجاد اداره سالم ارتقای کیفیت و اعتبار دهی در سطح تحصیلات عالی و به منظور طرح و مدیریت یک سیستم ارتقای کیفیت و اعتباردهی این نهاد از هیچ کوشش فروگذار نخواهد کرد.
 • تسهیل در همآهنگی بین اداره ارتقای کیفیت و تحصیلات عالی که رون ارتقای کیفیت شامل همکاری نزدیک بین وزارت تحصیلات عالی و نهاد دیپارتمنتی است. اداره دانشکده از کار خویش گذارش میدهد.

 

برنامه فرعی استراتیژیک تمویل مالی

 • با حمایت از افزایش وجوه مالی برای تحصیلات، دیپارتمنت تمام تلاش خود را در راستای تمرکز زدایی بر کنترول مالی نهاد دیپارتمنتی و برای وجه یابی و استفاده از وجوه منابع غیر دولتی ادامه خواهد داد.
 • با حمایت از برنامه فرعی شبکه ملی تحقیقاتی و تعلیمی که این اداره به شبکه انترنت وصل خواهد شد، بخاطر جمع آوری ارقام، دسترسی به مواد درسی و تحقیقاتی و کتابخانه دیجیتالی و آموزش استفاده کننده گان سعی و تلاش خواهد صورت گرفت.
 • ضرورت های مهم دیپارتمنت های ۱۱ گانه:
 1. اتاق مناسب به تمام اعضای دیپارتمنت که در اولویت های اصلی این پلان استراتیژیک می باشد.
 2. موبل و فرنیچر مستریح به تعداد اعضای تمام دیپارتمنت ها.
 3. الماری های محفوظ و مصئون غرض حفظ و نگهداری اسناد و مدارک.
 4. کمپیوتر لب تاپ به تعداد اعضای دیپارتمنت ها.
 5. ضرورت به پرنترغرض آماده ساختن اسناد کتبی و مواد درسی.
 6. تجهیزات زبان شناسی جهت ایجاد لابراتوار زبان شناسی.
 7. نقش های استندرد زبان شناسی و لهجه های محلی و مدارک تاریخی.
 8. تجهیزات سردکن و گرم کن در فصول سال.
 9. اوراق و قرطایسه جهت پیشبرد امور اداری و تدریسی دیپارتمنت ها.

در این پلان استراتیژیک دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه بلخ دیدگاه و اهداف تنظیم شده است که بتواند این دانشکده را به وضعیت مساعدتری به یک سیستم با کیفیت عالی تبدیل نماید، بناءً این نهاد خود را متعهد به تطبیق پلان استراتیژیک خود و تحقق دیدگاه خویش دانسته و این دیدگاه، رسالت و ارزش های عالی خود را که ساحات انکشافی را در دانشکده خود تعیین نموده ایم و آن ساحات انکشافی را که به موفقیت انجامیده است، تأیید نموده و در آنهاییکه هنوز در انجام آن موفق نیستیم بدون تأیید می گذاریم.

البته ایجاد یک سیستم تحصیلات عالی که توان فراغت آموزش یافته های ماهر و مجهز به دانش و خلاقیت های لازم برای انکشاف ملی و رفاه کشور ر داشته باشد، این پلان استراتیژیک محصول مشوره ها و تفاهم واقعی دیپارتمنت ها می باشد که برای انتقال یک سیستم تحصیلات عالی به یک سیستم با کیفیت عالی که بتواند نیازهای انکشافی افغانستان را برآورده سازند و ما را به سر منزل رشد و شگوفایی حمایت نماید، این یک امر الزامی به شمار می آید بناءٌ دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه بلخ خود را متعهد به تطبیق پلان استراتیژیک خویش و تحقق دیدگاه خویش و رسیدن به اهداف عالی این نهاد می داند.