پوهنځی تعلیم و تربیه

دیپارتمنت انگلیسی

صنف اول انگلیسی

 

مضامین درسی سمستراول

کود نمبر

نام مضمون

کریدت

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

سمینار و عملی

جمع

Ed.Eng101

خوانش

2

 

 

32

اساسی

 

Ed.Eng102

ایین نگارش

2

 

 

32

اساسی

 

Ed.Eng103

گرامر

2

 

 

32

تخصصی

 

Ed.Eng104

محاوره

2

 

 

32

اساسی

 

Ed.Psy142

روانشناسی عمومی

4

 

 

64

مسلکی

 

Ed…150

اساسات کمییوتر

2

 

 

32

اساسی

 

Ed.Dar101

دری

2

 

 

32

اساسی

 

Ed.Isc134

جهان بینی اسلامی

1

 

 

16

اساسی

 

Ed…151

تر بیت بدنی

2

 

 

32

عمومی

 

Ed.Isc107

عربی

1

 

 

16

اساسی

 

جمع

19

 

 

320

 

 

 

پوهنځی تعلیم و تربیه

دیپارتمنت انگلیسی

صنف اول انگلیسی

 

مضامین درسی سمستردوم

کود نمبر

نام مضمون

کریدت

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

سمیناروعملی

جمع

Ed.Eng201

خوانش

3

 

 

48

اساسی

 

Ed.Eng202

ایین نگارش

2

 

 

32

تخصصی

 

Ed.Eng203

گرامر

2

 

 

32

اساسی

 

Ed.Eng204

محاوره

3

 

 

48

تخصصی

 

Ed.Eng205

روش اموزش

2

 

 

32

تخصصی

 

Ed.Pas202

یشتو

2

 

 

32

اساسی

 

Ed.Psy243

روانشناسی انکشافی

4

 

 

64

مسلکی

 

Ed.Isc235

فلسفه عبادات

1

 

 

16

اساسی

 

جمع

19

 

 

304

 

 

 

تعلیم و تربیه

دیپارتمنت انگلیسی

صنف دوم انگلیسی

 

مضامین درسی سمسترسوم

کود نمبر

نام مضمون

کریدت

ساعات

نوع درس

ملاحظات

لکچر

عملی

جمع

Ed.Eng301

خوانش

3

30

54

48

اساسی

 

Ed.Eng302

ایین  نگارش

2

10

66

32

اساسی

 

Ed.Eng303

گرامر

2

20

36

32

تخصصی

 

Ed.Eng304

محاوره

3

30

54

48

تخصصی

 

Ed.Eng306

زبانشناسی

2

20

36

32

تخصصی

 

Ed.Psy344

روانشناسی تربیوی

4

50

42

64

مسلکی

 

Ed.Isc336

نظام اخلاقی اسلام

1

10

18

16

بنیادی

 

Ed.His324

تاریخ معاصر

2

20

36

32

اساسی

 

جمع

19

190

342

304

 

 

 

مضامین درسی سمسترچهارم

کود نمبر

نام مضمون

کریدت

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

, سمینارو عملی

جمع

Ed.Eng401

خوانش

4

 

 

64

اساسی

 

Ed.Eng402

ایین نگارش

2

 

 

32

 اساسی

 

Ed.Eng403

گرامر

2

 

 

32

تخصصی

 

Ed.Eng404

محاوره

4

 

 

64

تخصصی

 

Ed.Eng407

اوازشناسی

2

 

 

32

تخصصی

 

Ed.Psy445

مبادی تعلیم و تربیه

2

 

 

32

مسلکی

 

 

Ed.Isc437

نظام سیاسی اسلام

1

 

 

16

اساسی

 

جمع

17

 

 

272

 

 

 

پوهنځی تعلیم و تربیه

 دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی

صنف سوم انگلیسی

مضامین درسی سمسترپنجم

کود نمبر

نام مضمون

کریدت

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

 سمینارو عملی

جمع

Ed.Eng501

خوانش

2

 

 

32

اساسی

 

Ed.Eng502

ایین نگارش

2

 

 

32

اساسی

 

Ed.Eng504

محاوره

2

 

 

48

اساسی

 

Ed.Eng514

میتود تدریس انگلیسی

2

 

 

32

تخصصی

 

Ed.Eng507

اوازشناسی

2

 

 

32

تخصصی

 

Ed.Eng508

مورفولوزی

2

 

 

32

تحصصی

 

Ed.Eng509

ادبیات

2

 

 

32

تخصصی

 

Ed.Psy546

میتود عمومی تدریس

2

 

 

32

مسلکی

 

Ed.Isc538

نظام اجتماعی اسلام

1

 

 

16

اساسی

 

Ed.Geo528

محیط زیست

2

 

 

32

اساسی

 

جمع

20

 

 

320

 

 

 

مضامین درسی سمسترششم

کود نمبر

نام مضمون

کریدت

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

سمیناروعملی

جمع

Ed.Eng601

خوانش

3

 

 

48

اساسی

 

Ed.Eng602

ایین نگارش

2

 

 

32

اساسی

 

Ed.Eng604

محاوره

3

 

 

48

اساسی

 

Ed.Eng614

میتود تدریس انگلیسی

2

 

 

32

تخصصی

 

Ed.Eng610

تیوری اموزش

2

 

 

32

تخصصی

 

Ed.Eng609

ادبیات

2

 

 

32

تخصصی

 

Ed.Psy647

ارزیابی

2

 

 

32

مسلکی

 

Ed.Isc639

تمدن اسلام

1

 

 

16

اساسی

 

جمع

17

 

 

272

 

 

 

پوهنحی زبان و ادبیات

 دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی

صنف چهارم انگلیسی

 

مضامین درسی سمسترهفتم

کود نمبر

نام مضمون

کریدت

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

سمینار و عملی

جمع

Ed.Eng704

محاوره

2

 

 

32

اساسی

 

Ed.Eng714

میتود تدریس

2

 

 

32

نخصصی

 

Ed.Eng.717

تدریس ا موزی

3

 

 

48

تخصصی

 

Ed.Eng711

نحوه

2

 

 

32

اساسی

 

Ed.Eng716

تحقیق

2

 

 

32

تخصصی

 

Ed.Eng712

ترجمه

2

 

 

32

نخصصی

 

Ed.Eng709

ادبیات

2

 

 

32

تخصصی

 

Ed.Psy749

تکنالوژی تعلیمی

2

 

 

32

مسلکی

 

Ed.Psy748

اداره تربیتی

2

 

 

32

مسلکی

 

Ed.Isc740

اعجاز علمی قران

1

 

 

16

اساسی

 

جمع

20

 

 

340

 

 

 

 

مضامین درسی سمسترهشتم

کود نمبر

نام مضمون

کریدت

ساعات

نوع درس

ملاحظات

نظری

عملی

جمع

Ed.Eng804

محاوره

2

 

 

32

اساسی

 

Ed.Eng814

میتود تدریس

2

 

 

32

تخصصی

 

Ed.Eng811

نحوه

2

 

 

32

اساسی

 

Ed.Eng816

تحقیق

2

 

 

32

تخصصی

 

Ed.Eng812

ترجمه

2

 

 

32

تخصصی

 

Ed.Eng809

ادبیات

2

 

 

32

تخصصی

 

Ed.Isc841

تعلیم و تربیه اسلام

1

 

 

16

اساسی

 

Ed.Eng815

مونوگراف

4

 

 

64

 

 

جمع

17

 

 

272