پوهنتون بلخ در تربیه محصلان مسلکی و متخصص در مطابقت با ارزش های والای کشور که توسط  کادرهای مجرب علمی -  اکادمیک رهبری میشوند، فعالانه و مسوولانه سهم دارد. پوهنتون بلخ در بلند بردن کیفیت تحقیق که به پیشرفت و ترقی افغانستان یاری رسانیده بتواند و سبب عرضه خدمات خوب به جامعه و مردم نیاز مند گردد، خود را مکلف و متعهد میداند.