اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد بورس های دانشگاه تخنیکی کشور گرجستان

11 Jun, 2017

دانشگاه تخنیکی گرجستان ( GTU )پیشنهاد همکاری علمی با بخش های مربوط ج.ا . افغانستان کرده است، آن دانشگاه از سال 1992 تا به حال در رشته های مختلف طراحی و دیزاین فعالیت دارد برنامه های بخش بین المللی دیزاین دانشگاه برای دوره لیسانس و ماستری قرارذیل معرفی شده است .

طراحی داخلی و فرنیچر

دیزاین محصولات وصنایع

دیزاین رسانه های بصری ( گرافیک دیزاین )

این دانشگاه پذیرای دانشجو از افغانستان می باشد، همچنان یاد آوری گردیده که مراجع ذیربط میتوانند برای دریافت جزئیات بیشتر با بخش مربوطه دانشگاه در تماس شوند.                                                                                                                       

International Design School Georgian Technological University

Kostava 75a. 0174 Tiblisi ,   Tel: +995 599 5512 16

E-mail: ids@gtu.ge         Web: www.gtu.ge

  علاقمندان میتوانند جهت اشتراک در برنامه های مذکور  از طریق ویب سایت  پوهنتون مذکور ثبت نام نمایند. بعد از ثبت نام در سایت متذکره کاپی اپلیکیشن فورم واسناد تحصیلی خویش را قبل از تاریخ    / 3/ 1396 به ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس تسلیم نمایند.