نگاهی به دانشکدة اقتصاد

  دانشکدة اقتصاد، دارای مرامنامة رسمی بوده،که از سوی شورای علمی دانشکده، با درنظرداشت برنامة استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه بلخ، تهیه و تأیید شده است.

   هدف از تأسیس دانشکدة اقتصاد، تربیه و پرورش کادرهای متخصص در رشتة اقتصاد و مدیریت، برای رفع نیازمندی بازار کار و اقتصاد در کشور است.

روابط خارجی: دانشکدة اقتصاد با دانشگاه روربوخوم آلمان توأمیت اکادمیک دارد،که تا اکنون به تعداد هفت تن استاد، به سویة ماستر، از آن دانشگاه فارغ گردیده اند. هم‌چنان در برنامة ماستری «امور مالی وحسابداری» با دانشگاه تاترن دم امریکایی همکاری دارد.

فعالیت‌ها ودست‌آوردهای این دانشکده:

  1. دانشکدة اقتصاد، طی 25 دور فراغت، به تعداد بیش از 1600 تن دانشجو را، به سویة لیسانس تقدیم جامعه کرده‌ است. بر بنیاد آمار، در حدود 60%  دانش‌آموخته‌گان این دانشکده، در کارهای رسمی و دولتی مصروف اند.
  2. دانشکدة اقتصاد، با درنظر داشت برنامة راهبردی خود، طی ده سال اخیر، انکشاف چشمگیر، در بخش‌های علمی و اداری داشته است:

الف) تشکیل اداری آن،  در بیست و هفت بست استاد و کارمند، ارتقأ یافته است.

ب) در پهلوی دو دیپارتمنت سابق، دو دیپارتمنت جدید، به وجود آمده،که فعلاً دارای چهار دیپارتمنت میباشد.

ج) برنامة شبانة اقتصاد نیز تا اکنون، در دور نخست فراغت خود، به تعداد بیش از 150 تن دانشجو را فارغ  داده است.

  1. دانشکدة اقتصاد در فرایند برنامه‌های توسعه‌وی وزارت تحصیلات عالی و به کمک مالی (USAID) و همکاری برنامة حمایت از دانشگاه‌ها و انکشاف نیروی بشری، برنامة ماستری «امور مالی وحسابداری» را ایجاد کرده است که هدف اصلی این  برنامه، تقویة بازار کار از لحاظ افراد متخصص، در بخش مالی وحسابداری میباشد.
  2. ساختمان جدید تدریسی دانشکدة اقتصاد، به کمک مالی بانک جهانی اعمار شده،که در برج میزان سال 1395 مورد بهره برداری قرار گرفت.
  3. برنامة دو نیم سالة کمونیتی کالج در رشتة «حسابداری تجارتی» در چوکات این دانشکده ایجاد گردیده،که به زودی برنامة آن، رسماً آغاز میگردد.
  4. صنف کمپیوتر Lap با داشتن 26 پایه کمپیوتر