دانشکده طب

تاریخچه دانشکده طب دانشگاه بلخ

دانشکده طب دانشگاه بلخ بتاریخ ۲۶حوت سال۱۳۶۶در شهر مزار شریف توسط دوکتور سلطانعلی کشتمند صدراعظم همان زمان با عالمی از مشکلات از لحاظ نبود تعمیر تدریسی، صنوف درسی ,لابراتوار ها ,‌مواد درسی ‌و مهم تر از همه کمبود کادر علمی ایجاد گردید, این دانشکده برای بار اول با کمیت (۴۵ ) محصل و( ۱۱ ) اساتیدو کارمندان تدریسی و اداری تحت ریاست شاد روان دوکتور علی یوسفپور شروع به فعالیت نمود.

در آنزمان تنها دو الی سه اتاق مربوط شفاخانه ملکی شهر مزار شریف بحیث اتاق های لکچر ودروس کلینیکی دانشکده طب محسوب میشد ونیز از لحاظ کادر تدریسی اکثریت استادان این دانشکده را استادان کادری دانشکده طب کابل تشکیل میداد که بصورت خدمتی طور هفته وار ویا ماهوار جهت پیشبرد دروس عملی ونظری محصلین ازطریق مرکز توظیف میشدند.

با انجام کار های دسته جمعی ودواطلبانه از سطح ریاست دانشکده تا محصلین وکارمندان وکارگران تعمیر فعلی را که اساساً مربوط دانشکده تعلیم وتربیه میباشد ودر آن سالها جدیداً جهت استفاده خوابگاه محصلین اعمار شده بود برای تعمیر تدریسی دانشکده طب سرو سامان دادند.

باپایان موفقانه اولین دوره تحصیلی این دانشکده از بخش طب معالجوی وتقدیم دوکتوران لایق وورزیده در بخش های مختلف به جامعه طبی کشور این نهاد تحصیلی جایگاه علمی و اکادمیک خویش را در کشور یافته و روز تا روز به این اعتبار افزوده شده است .

قابل یاد آروریست اینکه تلاش خستگی نا پذیر هیئات رهبری، اساتید وکارمندان این دانشکده طی حدود بیشتر از سه دهه قابل تقدیر وستایش بوده چنانچه این نهاد تحصیلی در مراحل مختلف حیات اکادمیک خویش در غنا مندی این دانشکده از لحاظ اکمال کادر علمی تخصصی بیشتر کوشیده است.

با وجودیکه هنوز هم مکان ستندرد ومعیاری از لحاظ صنوف درسی ,لابراتوار ها و شفا خانه کادری جهت پیشبرد دروس عملی محصلین وجود ندارد و دروس عملی و ستاژ دانشجویان این دانشکده در شفاخانه حوزوی ولایت بلخ صورت میگیرد اما با آنهم این دانشکده توانسته است با تقدیم ۲۷ دوره فارغان رشته طب معالجوی جایگاه خویش را در بین جامعه طبی کشور احراز بدارد .

دانشکده طب دانشگاه بلخ که سالهای اول از لحاظ داشتن کادر علمی در مرتبه نهایت پائین قرار داشت اینک در اثر مساعی اساتید این دانشکده به رتب علمی از پوهنیار الی پوهاند ومقاطع دوکتورا وماستری نایل گردیده اند. وخوشبختانه تالیفات متعددی ازین اساتید در پروسه تدریس به دسترس دانشجویان قرار دارد.

چنانچه فعلاً به تعداد ( ۱)تن از اساتید به رتبه پوهاند ٫ ( ۶ ) پوهنوال ٫ ( ۱۰ ) پوهندوی ٫ ( ۱۳ ) پوهنمل و(۲۳) پوهنیار نایل آمده که همه از افتخارات دانشکده طب دانشگاه بلخ میباشند. که از جمله به تعداد ۳۳ تن MD٫ ۳۳ تن ماستر و یکنفر دوکتورا میباشند.

همچنان در بخش ارتقای ظرفیت کادر ها طی سالهای اخیراستفاده از بورسهای تحصیلی در مقاطع دوکتورا , ماستری‌و سکالرشیپ های قصیر المدت در کشور های مختلف جهان درین دانشکده صورت گرفته و اساتید محترم دانشکده طب دانشگاه بلخ اکنون با استفاده ازین فرصت از تجارب علمی وعملی خوبی در بخش های مختلف برخوردار بوده ودر خدمت دانشجویان قرار دارند.

متاسفانه دانشکده طب دانشگاه بلخ در طول حیات اکادمیک خویش متحمل یک سلسله تحولات نا خوشایند نیز گردیده چنانچه در دهه هفتاد خورشیدی برای یک مدت بیشتر از سه سال به یک رکود ژرف اکادمیک مواجه گردید.که با روی کار آمدن نظام جدید دو باره عرض اندام و توانست جایگاه علمی واعتبار اکادمیک خویش را دربین مردم وجامعه دریابد.

با وجود نداشتن تعمیر تدریسی شخصی در اثر مساعی بیدریغ هیئات رهبری و اساتید این دانشکده اخیراً کار بازسازی و مرمت تعمیر تدریسی، یک تعداد لابراتوار ها، جهت اجرای دروس عملی محصلین و سرسبزی صحن دانشکده از کمک های اساتید این دانشکده طور دوطلبانه صورت گرفته است. همچنان کتابخانه دانشکده طب با داشتن بیشتر از (۱۰۰۰۰ ) جلد کتب جدید و امکانات آموزشی برای محصلین مهیا گردیده است .