دانشکده علوم اجتماعی

تاریخچه پوهنحی علوم اجتماعی

پوهنحی علوم اجتماعی بر اساس رسالت که در قبال مردم و جامعه دارد تأسیس گردیده است.  هدف از تشکیل دانشکده علوم اجتماعی، تربیه کادر های مسلکی، متخصص، متعهد و دارای دانش روز در زمینه های مختلف تاریخ، باستان شناسی، روان شناسی و هنر مباشد. نیاز مبرم و اساسی به دانش تخصصی در بخش های ذکر شده باعث گردید که دانشکده علوم اجتماعی در چارچوب تشکیلات دانشگاه بلخ در سال 1392هـ ش تأسیس گردد.

باید خاطرنشان ساخت که قبل از تشکیل دانشکده علوم اجتماعی یکی از بزرگترین دیپارتمنت های این دانشکده(تاریخ عمومی) در چهارچوب دانشکده ادبیات و علوم بشری در سال 1369 فعالیت داشت اما بعد از سال1392 هـ ش این دیپارتمنت با دیپارتمنت های باستان شناسی، روان شناسی و هنرهای زیبا در چهار چوب تشکیلات دانشکده علوم اجتماعی قرار گرفت. در چوکات این پوهنحی شش دیپارتمنت جواز فعالیت دارد که از این میان چهار دیپارتمنت فعال و فارغ ده بوده و دو دیپارتمنت دیگر به نسبت نبود مکان مناسب و کادر علمی تا فعلا غیر فعال می باشد. فعلا در این دانشکده به تعداد 704 تن محصل مصروف فراگیری علم و دانش اند. 

 دیپارتمنت ها

1- دیپارتمنت تاریخ عمومی (فعال)

2- دیپارتمنت باستانشناسی (فعال)

3- دیپارتمنت روانشناسی و علوم تربیتی (فعال)

4- دیپارتمنت هنرهای زیبا (فعال)

5- دیپارتمنت فلسفه (غیر فعال)

6- دیپارتمنت جامعه شناسی (غیر فعال)

قابل ذکر است فعلا به تعداد 21 تن اعضای کادر علمی در این دانشکده مصروف تدریس و فعالیت های اکادمیک اند. تا فعلا تعداد 804 تن از بخش روزانه و160 تن از بخش شبانه این دانشکده فارغ التحصیل گردیده اند.  

تبصره: فارغین دیپارتمنت های پوهنحی علوم اجتماعی نظر به فعال بودن دیپارتمنت ها متفاوت می باشد که این تفاوت ها قرار ذیل می باشد:

1- دیپارتمنت تاریخ عمومی که از بدنۀ پوهنحی ادبیات و علوم بشری جدا و به پوهنحی علوم اجتماعی ارتقا یافت در سال 1369 در چوکات پوهنحی ادبیات و علوم بشری برای اولین بار محصل جذب نموده و در سال 1372 اولین دور فراغت داشته است که از آن تاریخ به بعد محصل جذب نموده و فارغ می دهد. اما چون در سال 1392 دیپارتمنت تاریخ عمومی جز دیپارتمنت های پوهنحی علوم اجتماعی گردید از این تاریخ به بعد محصلین فارغ آن مربوط پوهنحی علوم اجتماعی حساب گردیده است. همچنان این دیپارتمنت در سال 1391 جواز فعالیت در بخش شبانه را دریافت نموده  به فعالیت آغاز کرده است.

2- دیپارتمنت باستانشناسی از بدو تاسیس در سال 1392 محصل جذب نموده و در سال 1395 اولین دور فارغین خویش را به جامعه تقدیم نموده است. 

3- دیپارتمنت روانشناسی و علوم تربیتی در سال 1393 محصل جذب نموده و درسال 1396 اولین دور فارغین خویش را به جامعه تقدیم کرده  و در بخش شبانه نیز این دیپارتمنت از سال 1395 به بعد محصل جذب می نماید. 

4- دیپارتمنت هنرهای زیبا نیز در سال 1393 محصل جذب نموده و درسال 1396 اولین دور فارغین خویش را به جامعه تقدیم نموده است.