دانشکدۀ اداره و پالیسی عامه

تاریخچه دانشکدۀ اداره و پالیسی عامه

 

بر بنیاد نیازهای ادارات و مؤسسات دولتی، سکتور خصوصی، نهادهای مدنی و سازمان های جهانی برای داشتن کادرهای متخصص و متعهد، انکشاف و تقویۀ ظرفیت‌ها در سطوح مختلف، کمک به تقویۀ حکومت‌داری خوب و توسعۀ پایدار؛ دانشگاه بلخ در سال 1390 طرح تأسیس دانشکدۀ جدیدی را به نام «پوهنحی اداره و پالیسی عامه» به کمک مالی و تخنیکی دفتر محترم GIZ کشور دوست آلمان ارایه و در سال 1391 خورشیدی، پس از طی مراحل اسناد و اخذ منظوری مقامات ذیصلاح دولتی، عملاً با پذیرش 243 تن دانشجو(182 تن پسر و 63 تن دختر) شروع به فعالیت نمود.

دانشکدۀ اداره و پالیسی عامه دانشگاه بلخ، در آغاز تشکیل با چند اتاق درسی معدود و یک اداره آغاز به کار کرد؛ سپس به تاریخ 17 میزان 1393 ساختمان جدیدی در دانشگاه بلخ با امکانات عالی و فضای مناسب آموزشی که به کمک کشور آلمان ساخته شده بود، به بهره برداری سپرده شد. 

برنامۀ لیسانس در اداره و پالیسی عامه(Bachelor in Public Policy & Administration) دانشجویان را با دانش و مهارت‌های مدیریت نوین، ادارۀ سازمان‌های دولتی، تدوین پالیسی‌های مطلوب، تطبیق پالیسی، ارزیابی پالیسی، بررسی امور توسعه‌وی، ادارۀ کسب و کار خصوصی، مدیریت سازمان‌های مردم نهاد و کار در سازمان‌های جهانی آماده میسازد. دانشجویان تجربه‌های عملی لازم را کسب خواهند کرد تا پس از فراغت در عرصۀ کارهای عملی توانمندی انجام کارهای اداری را داشته باشند. افزون بر آموزش مسلکی، مهارت‌های علمی و فنی نیز فرا خواهند گرفت که برای ادامۀ تحصیلات در سطوح ماستری و دوکتورا ضروری اند.

در جهان امروز اداره و پالیسی به عنوان حوزۀ مطالعاتی؛ یک رشته جوان، کاربردی، مدرن و در حال انکشاف به شمار می‌آید که در فرایند تدوین، تطبیق و ارزیابی پالیسی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع در حال گذار حضور پر رنگ دارد و به آموزش و تربیۀ متخصصان مورد ضرورت سکتورهای دولتی، خصوصی و بازار کار میپردازد.

هم اکنون دانشکدۀ اداره و پالیسی عامه دارای سه دیپارتمنت فعال(ادارۀ عامه، پالیسی عامه و مدیریت توسعه) میباشد، که همه ساله تعدادی زیادی از دانشجویان از طریق آزمون کانکور، وارد یکی از بخش‌های فوق میگردند.