دور دوم برنامه آموزشی حل منازعه و اعمار صلح

ba_admin
Sun, Jun 06 2021 1:28 PM
دور دوم برنامه آموزشی حل منازعه و اعمار صلح

دور دوم برنامه آموزشی حل منازعه و اعمار صلح،

به تدوام برنامه های قبلی مرکز صلح پوهنتون بلخ، دور دوم برنامه آموزشی پنج روزه حل منازعه و اعمار صلح  برای ۲۵ تن از محصلین پوهنحی های شانزده گانه پوهنتون بلخ دایر گردید

 

دور دوم برنامه آموزشی حل منازعه و اعمار صلح

 

دور دوم برنامه آموزشی حل منازعه و اعمار صلح

 

دور دوم برنامه آموزشی حل منازعه و اعمار صلح