جدی 6, 1396

به اساس هدایت شفاهی رئیس صاحب پوهنتون بلخ جهت بهترسازی کریکولم درسی پوهنحی شرعیات پوهنتون بلخ، محترم پوهاند سلطان شاه سلطانی رئیس پوهنحی شرعیات دیداری با ریس صاحب استیناف ولایت بلخ دا

جدی 6, 1396

بر اساس مکتوب نمبر ۴۱۴ بر ۵۱۶ تاریخ ۲۳/ ۵/ ۱۳۹۶ معاونت امورعلمی پوهنتون بلخ پیرامون شارت لست سه بست کمبود دیپارتمنت های تعلیمات اسلامی و ثقافت اسلامی پوهنحی تعلیم و ترب

سنبله 29, 1396

سفر رسمی معاون صاحب محترم مالی و اداری و رؤسای محترم دانشکده های علوم اجتماعی، انجنیری معدن و محیط زیست، سائینس، علوم وترنری و رئیس محترم مرکز اعتلای تضمین کیفیت دانشگا

ویدیوها

دانشکده ژورنالیزم دانشگاه بلخ
مستند از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بلخ ، پوهنمل محمدکبیر آرین رئیس دانشکده علوم اجتماعی
young program - BUMOC / برنامه ی جوان - مرکز عملیات رسانه ای پوهنتون بلخ
محصلین پوهنتون ولایت بلخ
بیشتر...
استادان پوهنتون ولایت بلخ
بیشتر...