معلومات مختصر به ارتباط ایجاد دانشکده اداره و پالیسی عامه

 

براساس نیازهای ادارات و مؤسسات دولتی و غیردولتی، ضرورت داشتن کادرهای متخصص و مسلکی، انکشاف و تقویه ظرفیتها در سطوح مختلف، کمک به تقویه مدیریت خوب، پوهنتون بلخ به سال 1390 طرح تأسیس دانشکدهٔ جدید را به نام "اداره و پالیسی عامه" به کمک مالی و تخنیکی دفتر محترم GIZ کشور دوست آلمان ارایه و به سال 1391 بعد از طی مراحل اسناد و اخذ منظوری مقامات ذیصلاح دولتی عملاً با پذیرش 243 دانشجو از جمله 182 ذکور و 63 اناث شروع به فعالیت نمود.

قابل یادآوری است که دفتر محترم GIZ و پوهنتون محترم پوتسدام کشور دوست آلمان در ارتقای سطح علمی و تخصصی استادان نقش کلیدی داشته و چندین ورکشاپ در داخل و خارج افغانستان دایر و برعلاوه در تکمیل نصاب درسی دانشکده فعالیتهای چشمگیری را انجام داده اند.

اعمار ساختمان دانشکده یکی از دست آوردهای خوب همکاری کشور آلمان میباشد که به تاریخ 17 میزان 1393 با تجهیزات مجهز و به بهره برداری سپرده شد. دروس دانشکده در همین ساختمان جریان دارد.

برنامهٔ دیپلوم به سویه لیسانس در ادارهٔ عامه (Bachelor in Public Administration) مشمولین این نهاد را آماده ارائهٔ خدمات عامه میسازد و میتوانند در دفاتر دولتی و غیردولتی به طور مسلکی اجرای وظیفه نمایند.

مطابق به کریکولم و مفردات درسی که به سال 1394 نهایی و بدسترس قرار داده شد اصول تدریس به معیارهای محصل محوری، کارهای عملی و آموزشهای گروپی و مشارکتی برای عملی ساختن تیوریهای خوانده شده در عمل به کار گرفته میشود که در نهایت فارغان میتوانند تجربه های عملی لازم را حاصل نمایند و در کارهای عملی به کدام مشکل جدی مواجه نگردند.

از لحاظ تشکیلات دانشکده دارای سه دیپارتمنت به نامهای (اداره عامه)، (پالیسی عامه)، (مدیریت انکشاف"مدیریت عامه") میباشد.

علاوه برآموزشهای مسلکی، آنان مهارتهای علمی و فنی را نیز فرا خواهند گرفت که برای ادامهٔ برنامه لیسانس ضروری اند.

به سال 1394 این دانشکده 103 تن از جمله 77 ذکور و 26 اناث و به سال 1395 تعداد 141 تن از جمله 111ذکور و 30 اناث فارغ التحصیل به جامعه افغانستان تقدیم نموده که تعدادی از آنان شامل کار در ادارات مختلف دولتی گردیده اند.

به سال 1396 تعداد محصلان 431 از جمله 241 ذکور و 190 اناث که با جذب 100 تن جدیدالشمول 24 تن شمولیت مجدد و جذب 6 تن تبدیلی تعداد مجموعی محصلان به 561 تن خواهد رسید.

تعداد موجود استادان 10 تن  ذکور 9 اناث 1 از جمله موجود فعلی 6 تن که چهار تن مصروف فراگیری دوره ماستری در کشورهای هندوستان و ایران میباشند. و دو تن استادان ترک وظیفه نموده اند.

از لحاظ سطح تحصیلی 3 تن ماستر، 5 تن در حال تکمیل ماستری و 2 تن لیسانس میباشد.

امور تدریسی دانشکده توسط دو تن کارمند پیشبرده میشود