نگاهی به دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه بلخ

 

دانشکده تعلیم و تربیۀ دانشگاه بلخ یکی از بزرگترین و سابقه دارترین دانشکده های دانشگاه بلخ است که بیشترین محصلان در آن مصروف تحصیل هستند انکشاف تاریخی آن از این قرار است.

 • در سال 1341 به نام دارالمعلمین اساسی تأسیس شد که محصلان پس از کسب تحصیلات یکساله از آن فارغ میگردید.
 • در سال 1348 به دارالمعلمین عالی ارتقاء داده شد که محصلان را به سویۀ صنف 14 تربیت مینمود. مدتی هم تحت نام مؤسسه عالی تربیه معلم به تربیه محصلان تا صنف چهارده می پرداخت.
 • در سال 1365 دارالمعلمین عالی به انستیتوت پیداگوژی رودکی ارتقاء داده شد که دارای سه دانشکده، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، زبان ها و آمریت داخل خدمت بوده، محصلان را به درجۀ لیسانس تربیت می نمود.
 • در سال 1382 به تشکیلات دانشگاه بلخ مدغم گردیده، به نام دانشکده تعلیم تربیهبلخ مسما شد که تا امروز به همین نام مصروف خدمت به اولاد های وطن است.

این دانشکده توسط رئیس و معاون تدریسی اداره و رهبری شده، امور تدریسی به وسیلۀ آمرین دیپارتمنت ها و استادان مجرب و ورزیده و امور اداری آن توسط مدیر اجرائیه، مدیر محصلان و اعضای کادر اداری پیش برده میشود.

در سال 1395 مجموع استادان دانشکده تعلیم و تربیۀ دانشگاه بلخ 66 تن است که (24) آن را زن و (42) آن را مردها تشکیل می دهد.

اعضای کادر علمی دانشکده تعلیم و تربیۀ دانشگاه با تفکیک رتبه علمی قرار ذیل اند:

 1. پوهاند   -  سه مرد
 2. پوهنوال -  2   زن -   3 مرد - جمله 5 تن
 3. پوهندوی                       - 4 مرد
 4. پوهنمل  -10 مرد           -7 زن              - جمله 17 تن
 5. پوهنیار  -10 مرد           -12 زن            - جمله 22 تن
 6. پوهیالی - 10 مرد          -2زن                - جمله12 تن
 7. نامزد پوهیالی -3  مرد -1  زن -  جمله  4 تن

اعضای کادر علمی دانشکده تعلیم و تربیۀ دانشگاه بلخ دارای سویه های تحصیل ذیل هستند:

 • (11) تن به سویه تحصیلی ماستر.
 • (3) تن در جریان ماستری در خارج از کشور.
 • (1) تن در جریان ماستری در بلخ.
 • (51) تن به سویه لیانس.

قابل تذکر است: که اکثر استادان دانشکده تعلیم و تربیۀ دانشگاه بلخ مهارت های مسلکی را طی دوره های مختلف آموزشی – تربیتی که توسط پروژۀ تحصیلات عالی افغانستان (Higher Education Project(HEP)) به راه افتاده بود کسب نموده، هنوز هم مطابق پلان های انکشافی وزارت تحصیلات عالی به ارتقاء سطح دانش و مهارت های خود می پردازند.

دانشکده تعلیم و تربیۀ دانشگاه بلخ دارای یازده دیپارتمنت است که عبارت از: دیپارتمنت ریاضی، فیزیک، کیمیا، بیولوژی، تاریخ، جغرافیه، زبان و ادبیات دری، زبان و ادبیات انگلیسی، روانشناسی، تعلیمات مسلکی و علوم و فرهنگ اسلامی.

اکثر دیپارتمنت های موجود در دانشکده تعلیم و تربیۀ دانشگاه بلخ صلاحیت بررسی آثار علمی استادان، استخدام یا تقرر کادر ها و ترفیعات علمی استادان را داشته، از این طریق علماً در خدمت استادان دانشکده تعلیم و تربیۀ دانشگاه بلخ دانشگاه بلخ و دیگر دانشگاه های شمال و شمال شرق کشور قرار دارد.

نصاب تحصیلی معیاری و سیستم کریدت، از همان آغاز در تمام واحد های دانشکده تعلیم و تربیۀ دانشگاه بلخ به صورت موفقانه تطبیق گردیده، کلیه امور تدریسی به اساس قوانین کریدت و دیگر قوانین تحصیلی نافذ در وزارت تحصیلات عالی افغانستان پیش برده می شود.

در سال 1395 خورشیدی پروسۀ تدریس 3172 تن محصل در سه وقت، پری سرویس، داخل خدمت و شبانه صورت میگیرد:

 • به تعداد (2535) محصل که (858) تن آن ذکور و (1677) آن اناث است در بخش پری سرویس.
 • به تعداد (121) محصل که (30) تن آن ذکور و (91) اناث است، در بخش تعلیمات داخل خدمت .
 • به تعداد (516) محصل که (447) تن آن ذکور و (69) اناث مصروف تحصیل در بخش شبانه هستند.

 

دانشکده تعلیم و تربیۀ دانشگاه بلخ تا حال بیش از بیست دوره معلمین مسلکی را به جامعه تقدیم نموده است.

 

در سال 1393 برای اولین بار دانشکده تعلیم و تربیه، دانشگاه بلخ از بخش شبانه خویش 114 تن را در رشته های مختلف به سویه لیسانس فارغ داده است.

در سال های اخیر یک شعبه از دانشکده تعلیم و تربیۀ دانشگاه بلخ تحت نام فیلیال دانشکده تعلیم و تربیۀ دانشگاه بلخ در ولسوالی بلخ ولایت بلخ فعال گردیده برای یک دوره در ده رشته فارغ التحصیل لیسانس به جامعه تقدیم نمود.

این مرکز تحصیلی و تربیتی مجهز با لابراتوار های ویژه در رشته های فیزیک، کیمیا و بیولوژی بوده، کتابخانه آن دارای کتب معتبر علمی، ادبی، اجتماعی، اقتصادی و ... بوده در خدمت استادان و محصلان قرار دارد.

در سال 1383 خورشیدی تالار ادیتوریم دانشکده تعلیم و تربیۀ دانشگاه بلخ توسط دفتر محترم (USAID) ساخته شد که تقریباً گنجایش 320 نفر را دارا است. همچنان یک تعمیر تدریسی جدید  دارای 16 اتاق درسی، اتاق ریاست، اتاق های لابراتوار و اتاق کنفرانس های علمی است نیز توسط دفتر (UASID) ساخته شده، در اختیار دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه بلخ قرار داده شده است.

دو باب دفتر (IT) توسط (USAID) در سال 1388 خورشیدی برای استفاده استادان و محصلان دانشکده تعلیم و تربیۀ دانشگاه بلخ ایجاد گردید که در بخش زبان انگلیسی و کامپیوتر فعالیت می نماید.

از آنجایی که دانشکده تعلیم و تربیۀ دانشگاه بلخ، هنوز به سطح دانشگاه ارتقاء نیافته، نشریه ندارد. مسلماً بعد از ارتقاء به دانشگاه در زمینه اقدام لازم صورت خواهد گرفت، فعلاً مقالات تحقیقی استادان دانشکده در نشرات دانشگاه بلخ به چاپ می رسد.