تاریخچة دانشکدة جیولوژی معدن

    این دانشکده تا سال 1393 خورشیدی، به نام «دیپارتمنت صنایع و معدن» در چوکات دانشکدة انجنیری، فعالیت داشت؛ سپس به حیث دانشکده ارتقاء کرد،که هم اکنون در سه دیپارتمنت: انجنیری معدن، انجنیری آب و محیط زیست و انجنیری پترولیم؛ با کمیت 764 تن دانشجو(653 تن دانشجوی پسر و 111 تن دانشجوی دختر) در خدمت جوانان کشور قرار دارد. امور تدریسی و خدماتی این دانشکده، توسط رییس، معاون، مدیر عمومی تدریسی و هفت تن استاد به پیش برده میشود. چهار تن از استادان این دانشکده، در حال سپری دورۀ ماستری، در کشور آلمان اند. لابراتوار میخانیک، لابراتوار مقاومتِ مواد و صنفِ کمپیوترLap (مجهز با 15 پایه کمپیوتر)در چوکات این دانشکده جهت ارتقای دانشجویان فعال اند.

   این دانشکده روابط نیک با کشورهای خارجی داشته،که میتوان از آلمان، امریکا و ایران نام برد.