معرفی دانشکده زبان وادبیات وتاریخچۀآن

 

  دانشکده زبان ادبیات درسال1366همزمان با تأسیس دانشگاه درحوت سال متذکره ایجادو درسال1367 باایجاد دیپارتمنت زبان وادبیات دری به فعالیت های تدریسی واکادمیک آغازوبه نام دانشکده ادبیات مسمی وعملا دررشته یاد شده به فعالیت آغازنمود. بعدا درسال1369 با ایجاد دیپارتمنت تاریخ وانگلیسی درچوکات این دانشکده بنام دانشکده تاریخ وادبیات نامگذاری شد.ودرسال1372دیپارتمنت های زبان وابیات اوزبکی وژورنالیزم دراثرتقاضای  علاقه مندان ولزوم دید مقامات ذیصلاح دیپارتمنت های یاد شده نیزایجاد گردید وهمچنان دیپارتمنت تعلیم وتربیه که استادان بخشی روانشناسی وپیداگوژی به تدریس مضامین روانشناسی وپیداگوژی مصروف بودند نیزدرچوکات این دانشکده افزوده شد ونام دانشکده به دانشکده ادبیات وعلوم بشری مسمی ونامگذاری گردید .براساس تقاضای داوطلبان وعلاقمندان درسال1372 بخش شبانه دررشته های زبان وابیات دری و انگلیسی نیزبه فعالیت آغاز نمود وتعداد زیادی  ازمحصلان دررشته یادشده جذب گردید ودرسال1383 براساس فرمان رئیس جمهور کشورایجاد دیپاتمنت زبان وادبیات پشتوصادر وریاست پوهنحی در سال1384 به جذب محصلان دراین رشته موفق گردید . همینطور درسال1391 منظوری ایجاد دیپاتمنت های هنرهای زیبا وباستان شناسی ازجانب مقام محترم  وزارت تحصیلات عالی صادرگردید. که در سال1392محصلان جدیدالشمول دررشته های یادشده جذب وبه فعالیت آغازنمود.درتشکیل دانشکده ادبیات وعلوم بشری دربخش کارهای اداری   رییس دانشکده   معاون دانشکده   مدیرتدریسی   یک کارمند  و یک پیاده شعبه  مصروف خدمت میباشند .درسال1391براساس پلانهای انکشافی ریاست دانشگاه بلخ وریاست دانشکده ادبیات،دیپارتمنتهای ژورنالیزم وتاریخ به دانشکده ارتقا وازبدنۀ دانشکده ادبیات جدا گردیدند. ودر سال1393دیپارتمنت عربی ایجاد گردیدو فعلا درچوکات دانشکده زبان وادبیات دیپارتمنت های ذیل فعالیت دارند:                              

1 - دیپارتمنت زبان وادبیات دری12 تن استاد  مصروف تدریس بوده که یک تن آن مسوولیت آمریت  دیپارتمنت را به عهده دارد . استادان دارای رتبه های علمی ودرجه تحصیلات عالی ذیل  میباشند.  یکتن داکترکه رتبه علمی  وی پوهندوی که نسبت مریضی که عایدحالش گردیده براساس درخواست خودش به تقاعدنموده، دوتن پوهاند که درجه تحصیل شان ماستر یکتن  پوهنوال که درجه تحصیل وی داکتریکتن پوهنوال ماستر 4 تن پوهندوی درجه  تحصیل  آن  ماستر ودوتن دیگر پوهنیار درجه تحصیل  شان ماستر میباشند.                                         

2- دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی   مجموعا17 تن استاد  که ازجمله 8 تن ماستر و9تن لیسانس  میباشند که دارای رتبه های علمی 3تن پوهندوی3پوهنمل3  پوهنیار8 تن  پوهیالی  اند.                                                                                                                                                                                                                                                    

3- دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی   این دیپارتمنت  دارای 8تن استاد  بودهازجمله یکتن پوهندوی،یکتن پوهنمل چهارتن پوهنیارو2تن پوهیالی میباشند.سویۀتحصیلی استادان4 تن ماستر4 تن لیسانس بوده وازجملۀماسترهایکتن جهت ادامۀتحصیل دوره دوکتورابه کشورترکیه اعزام گردیده است.                                                                                                                      

4- دیپارتمنت زبان  وادبیات  پشتو   دردیپارتمنت  پشو12تن  استاد مصروف  تدریس  هستند که ازجمله  2تن به دوره ماستری به  پوهنتون کابل  اعزام گردیده،2تن غرض ادامۀتحصیلات ماستری به پوهنتون ننگرهار، 5 تن بادرجه تحصیل  ماستربوده و3تن لیسانس،که یکتن دارای رتبۀعلمی پوهندوی،2تن پوهنمل،3تن آن پوهنیار و6تن آن پوهیالی  میباشند .                      

5-دیپارتمنت عربی درسال1393باکمیت4 تن استادایجاد،که سویۀ تحصیلی آنهالیسانس میباشد،که درسمسترخزانی1395یکتن آن جهت ادامۀتحصیل ماستری به پوهنتون کابل معرفی گردیده است ورتب علمی استادان مذکور3تن پوهیالی ویکتن نامزدپوهیالی میباشد.                         

6- بخش شبانه پوهنحی بعدااز حاکمیت طالبان به سکتگی مواجه گردیده بود و دوباره به اثرتقاضای متقاضیان  وعلاقمندان درسال1391در رشته های زبان وادبیات دری  ،انگلیسی  وتاریخ براساس منظوری وزارت محترم تحصیلات  عالی به فعالیت آغازنمود.                           

                                                                          

قابل یادآوری است  که براساس پلان های  انکشافی  وتوسعه  وی وزارت محترم  تحصیلات عالی درسال1391 درچوکات پوهنحی ادبیات  برنامه ماستری ازجانب وزارت محترم تحصیلات عالی منظورگردید ، که درسال تحصیلی 1392عملا به فعالیت آغازنمودوازآن زمان تاکنون 3دوره به تعداد(55)فارغ به جامعه نموده است.    

                                                                          

   همچنان قابل تذکراست که از دانشکده ادبیات  ازبدوی ایجادآن تااکنون ازرشته های مختلف فوق الذکربه تعداد   (2612)تن محصل غرض خدمتگز اری به جامعه تقدیم گردیده است .

                                                                                                                                                        

   فعلا درسال1395 تعداد محصلان در پنج دیپارتمنت دانشکده زبان وادبیات مجموعا(1579)تن محصل که ازجمله (949) تن آن اناث و(630)تن آن ذکورمیباشد ،مصروف تحصیل اند. قابل یادکرداست،که درسال1395از4دیپارتمنت به تعداد(308)فارغ گردیده،که ازجمله(130)تن آن اناث و(177)تن آن ذکورمی باشند،که غرض خدمتگزاری به جامعه  تقدیم گردیده اند.