تاریخچة دانشکده فارمسی

      دانشکدة فارمسی در چوکات دانشگاه بلخ، در سال 1392 خورشیدی، بر بنیاد نیازمندی‌های زمان، برای تربیه و پرورش جوانان میهن، به حیث متخصصان فارمسی، تحقیقات دوایی و اشتراک در تأمین صحت مردم ایجاد و شروع به فعالیت کرده است،که هم اکنون با داشتن چهار دیپارتمنت: مایکروبیولوژی، فارمسوتیک، بیوشیمی و فارمکولوژی؛ با کمیت 445 تن دانشجو(268 تن دانشجوی پسر و 177 تن دانشجوی دختر) یکی از دانشکده‌های جدید در دانشگاه بلخ بوده،که هنوز دانشجویان را فارغ  نداده و فعلاً دارای صنوف اول، دوم، سوم و چهارم میباشد.

     امور تدریسی و خدماتی این دانشکده توسط رییس، معاون، مدیر عمومی تدریسی و چهارده تن استاد به پیش برده میشود.