بیوگرافی مختصر پوهنمل رحیم خان "رحیمی" رئیس پوهنحی زراعت

پوهنمل رحیم خان "رحیمی " فرزند مرحوم ظهراب در سال 1339 هجری شمسی در یک خانواده روشنفکر در قریه خسروخیل دره حضرت فرخشاه ولی  ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا دیده به جهان گشود. دوره ابتدائیه را در مکتب ابتدائیه حضرت فرخشاه ولی  و دوره متوسطه را در مکتب متوسطه حافظ عبدالمجید به پایان رسانید بعدآ شامل لیسه مسلکی زراعت بغلان گردید درسال 1358به درجه عالی از آن جا فارغ گردیده بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در سال 1359شامل پوهنحی زراعت پوهنتون کابل گردید ودرسال 1362از دیپارتمنت علوم نباتی آن پوهنحی فارغ گردید. دوره مکلفیت عسکری را با کمال صداقت سپری نموده و درسال 1369شامل کدر علمی پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ گردید. در پهلوی تدرس مسولیت های مدیریت لیلیه ، معاونیت پوهنحی ، ریاست پوهنحی ، عضو کمیته نظم و دسپلین ، عضو شورای علمی پوهنحی را نیز به عده داشت هم چنان همکاری با دفاتر محترم WFP  ، FAO و دیگر موسسات مربوط به زراعت داشته و از سال 1392 تا فعلآ بحیث ریس پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ ایفای وظیفه می نماید. موصوف در ورکشاپ ها ، کنفرانس های داخلی و خارجی اشتراک فعال داشته و آثار و مقالات علمی شان در نشریه های علمی به چاپ رسیده است.