خلص سوانح ریس

پوهنمل ماریا رهین در سال 1350 در یک فامیل روشنفکر در ولایت کابل زاده شد . دوره ء مکتب را در لیسه ء عالی ملالی به اتمام رسانیده ، برای آغاز تحصیلات عالی در سال 1370وارد دانشکده ژورنالیزم  دانشگاه کابل شد. بدبختانه دراثر جنگها ی داخلی و اوج نابسامانی های کابل بعد از یکسال تحصیل راهی ولایت بلخ گردیده و در این ولا مسکن گزین شده است .

موصوفه دروس این رشته را دردانشگاه بلخ ادامه داده و در سال 1376 از این رشته فارغ و بلافاصله با داشتن نمرات معیاری بحیث همکار علمی در دیپارتمنت ژورنالیزم دانشکده ادبیات و علوم بشری جذب گردید. و تا کنون در این راستا مصروف فعالیت های علمی و اکادمیک میباشد . خوشبختانه دراثر خوشبینی و باور متقابل مدیریت دانشگاه بلخ و درپرتو سیاست های سالم وزارت تحصیلات عالی مبتنی بر اصل شایسته سالاری و ارتقا ظرفیت زنان از جوزا 1394 بدینسو بحیث ریسس دانشکده ژورنالیزم و ارتباطات جمعی فعالیت علمی و اکادمیک دارد .

پوهنمل ماریا رهین در کنار فعالیت های اکادمیک عضو فعال جامعه ءمدنی ولایت بلخ بوده باتاسیس نهاد ویار در ارتقا ظرفیت و شعورسیاسی زنان سهم داشته و یکی از اساس گزاران موسسات تحصیلات عالی میباشد .موصوفه موسسه تحصیلات عالی تاج را بنیان گزاری نموده است .