خلص بیوگرافی

پوهنوال دوکتورمحمد زلمی مولوی زاده در سال 1347 هجری شمسی (1968 م) در قریه گدالی قاصان ولسوالی ده صلاح اندراب ولایت بغلان در یک فامیل روشنفکر چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدائی ، ثانوی و لیسه را بل الترتیب در مکاتب قاصان اندراب ، تجربوی نمبراول کندز و شاه  شهید-ح- ش کابل بدرجه عالی در سال1365  به پایان رسانیده وبعدازسپری نمودن امتحان کانکور در سال1367در دانشکده فارمسی دانشگاه کابل شامل و در سال1370از دانشکده فارمسی دانشگاه کابل فارغ گردید.بتاریخ  17دلو سال 1370شامل امتحان رقابتی کادرعلمی در انستیتوت دولتی طب کابل وقت شده و بعد از سپری نمودن موفقانۀ امتحان کادرعلمی بحیث استاد در دیپارتمنت بیوشیمی طب بلخ توظیف ومقررگردیده وبا دیپارتمنت فارمکولوژی نیز همکاری داشت،درسال1372با حفظ حقوق و امتیاز کادرعلمی جهت کسب معلومات و افزایش بهتر دانش طبی ازطریق شورای علمی دیپارتمنت های مشترک وشورای علمی دانشکده طب بلخ باتوافق همه جانبه دانشگاه بلخ ومقامات صالحه شامل دانشکده طب معالجوی گردیده و در سال1378از رشته طب معالجوی فارغ گردید. درسالهای بل الترتیب1381 ،1393 و1395 علی الرغم تحمل تمام مشکلات کتب درسی تحت عناوین اصول مشاهدۀ اطفال،امراض نوزادان و امراض اطفال را به رشتۀ تحریر درآورده است که همین اکنون اکثریت دوکتوران جوان وشاگردان عزیز دانشکده طب بلخ ازآن مستفید میباشند.درپروگرام های CDD وARI ،EPI بحیث عضؤ وترینر باریاست محترم صحت عامه ولایت بلخ نیز همکاری نموده است. تا فعلاً بحیث استاد و شف دیپارتمنت داخلۀ اطفال دانشکده طب بلخ وهمزمان ازحوت 1395به حیث رئیس دانشکده فارمسی دانشگاه بلخ مصدرخدمت میباشد.مجموعاً (21) آثارطبی مطبوع تحقیقی به نشر سپرده است.