دیپارتمنت های موجود در دانشکده زبان وادبیات

 

    درقانون تحصیلات عالی کشور،اهداف ومسؤلیت های دیپارتمنت چنین توضیح وتصریح گردیده است:

   دیپارتمنت عبارت ازیک واحداکادمیک ومسؤل تنظیم امور فعالیت های اکادمیک برای تطبیق مؤثر نصاب تحصیلی درسطح دانشکده است که اهداف دوره تحصیلی رادرچهارچوپ زمانی تنظیم می نماید. دیپارتمنت دارای اعضای مشخص وتخصصی رشته مورد نطربوده که بروسۀ تطبیق نصاب تحصیلی رامطابق کریکولم معیاری که توسط استادان پیش برده میشود وهمچنان مسوولیت ارتقای ظرفیت اکادمیک استادان را نیز در سطح دیپارتمنت دارامی باشد.

 دیپارتمنت های دانشکده زبان وادبیات  عبارت اند از:

1_ دیپارتمنت زبان وادبیات دری:

    این ‫‫دیپارتمنت درسال 1367 به کمیت پنچ تن استاد و44 تن محصل ایجاد وبه فعالیت آغازنمود،ازآوان ایجاد تا کنون در23 دورۀ فراغت ،یعنی ازسال 1370 تا سال 1395 به تعداد  تن (1264)محصل فارغ وبه جامعه تقدیم نموده است.

    دردیپارتمنت زبان ادبیات دری فعلآ 12 تن استاد مصـــروف تدریس میباشند واستـــــادان دارای رتب علمی ودرجه های تحصیلی ذیل میباشند، ازجمله رتبه علمی2 تن پوهاند ،2 تن پوهنوال ، 5 تن پوهندوی ،3پوهنیار و درجه تحصیل دو تن داکتر،8 تن ماستر.فعلآ به تعداد (573)   تن محصل پسر و دختر مصروف تحصیل در این دیپارتمنت هستند.

2- دیپارتمنت انگلیسی:

 دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی درسال 1369 با کمیت 3 تن استاد و 19 تن محصیل ایجاد وبه فعالیت آغاز نمود. اولین دوره فارغان این دیپارتمنت درسال 1372 به تعداد 19 تن محصل فارغ گردید.

درحال حاضر استادان دیپارتمنت مجموعآ(17) تن بوده که ازجمله (9) تن ماستر و(8)تن لیسانس هستند که دارای رتب علمی 4 تن پوهندوی 3پوهنمل ، 7 تن پوهنیار و3 تن پوهیالی  میباشند. مجموع فارغان دیپارتمنت انگلیسی ازسال 1372 تا سال 1395 به تعداد (   ) تن بوده است.

3- دیپارتمنت تاریخ: دیپارتمنت تاریخ که‏‏ درسال 1369 به کمیت 4 تن ֺاستاد ایجاد‫‫ֺ شدهׁبود،درسال1392براساس پلان های انکشافی ریاست دانشگاه بلخ ووزارت تحصیلات عالی ومنظوری مقامات ذیصلاح به دانشکده ارتقایافت. 

4- دیپارتمنت ژورنالیزم: این دیپارتمنت درسال 1372 به کمیت سه تن استاد ایجاد  وبه فعالیت آغاز نمود.این دیپارتمنت نیزدرسال1392براساس پلانهای انکشافی ریاست دانشگاه بلخ ووزارت تحصیلات عالی به دانشکده ارتقا وازبدنۀ دانشکده ادبیات جداومستقیل گردید.

    بامسقیل شدن دیپارتمنت های تاریخ وژورنالیزم نام دانشکده ادبیات وعلوم بشری به دانشکده زبان وادبیات مبدل ونامگذاری گردید.

5- دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی:

   دیپارتمنت اوزبیکی ابتدا درسال 1375 در چوکات دانشکده ادبیات ایجاد گردید و باحا کمیت طالبان این دیپارتمنت از هم پاشید و بعد از استقرار حاکمیت جدید در سال 1380 دو باره فعال و درسال 1381 به کمیت چهارتن محصل که همان محصلان دوره قبل ازحاکمیت جدید بودند،فارغ گردیدند و ازسال 1381 تا سال1395 به تعداد (157) تن محصل از این دیپارتمنت سند فراغت بدست آورده اند وفعلآ در این دیپارتمنت به تعداد 8 تن استاد مصروف تدریس بوده که یک تن جهت تحصیل دوره دوکتورا به کشور ترکیه اعزام ومتباقی 3تن ماستر4 تن لیسانس بوده و رتب علمی یکتن پوهندوی5تن پوهنیار و2تن درجه تحصیل لیسانس میباشند. 

  1. دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو:

     براساس پلان های انکشافی وزارت محترم تحصیلات عالی وریاست دانشگاه بلخ

وریاست دانشکده ادبیات وحکم منظوری ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1383 ایجاد دیپارتمنت پشتو ازجانب رییس جمهور کشور صادر و ریاست دانشکده ادبیات با سعی وتلاش همه جانبه در سال 1384 موفق به جذب و پذیرش محصل درآن دیپارتمنت گردید. این دیپارتمنت در سال 1384 به کمت یک تن استاد مسلکی و دو تن استاد غیر مسلکی و به تعداد 4 تن محصل عملآ به فعالیت آغاز نمود و اولین دور فارغان آن درسال 1387 غرض خدمتگزاری به جامعه تقدیم گردیدند. فعلا به تعداد12 تن استاد  دراین دیپارتمنت مصروف تدریس میباشند.استادان دارای رتب علمی ،یکتن پوهندوی،2تن پوهنمل 3تن پوهنیار6تن پوهیالی می باشند.ازاین دیپارتمنت ازابتدای تأسیس تاکنون،یعنی ازسال 1384تاسال1395به تعداد(102)محصل فارغ و به جامعه تقدیم گردیده است.

  1. دیپارتمنت عربی:

     این دیپارتمنت براساس پلانهای انکشافی استراتیژیک دانشکده وبراساس نیازمندی جامعه درسال1393بعدازمنظوری وزارت محترم تحصیلات عالی ایجادوعملابه کمیت 3تن استادبه فعالیتهای علمی واکادمیک وتدریسی خودآغازنمودویکتن استاد دیگردر سال 1494نیزجذب گردیدویکتن آن غرض ادامۀتحصیل ماستری به دانشگاه معرفی وهرچهارتن دارای درجه تحصیل لیسانس ورتب علمی پوهیالی میباشند.تاکنون این دیپارتمنت درسال چهارم قرارداردودرختم سال تحصیلی1396اولین دورفارغان آن انشاالله به جامعه تقدیم خواهدشد.فعلادرسال1395به تعداد(242)محصل که(125)آن اناث و(117) ذکوردرین دیپارتمنت مصروف فراگیری تحصیل می باشند.

  1. بخش شبانۀ دانشکده زبان وادبیات:

     درسال 1374هجری خورشیدی بخش شبانۀ دانشکده زبان وادبیات باایجاددیپارتمنت های دری وانگلیسی عملابه فعالیت آغازنمودوباحاکمیت طالبان بخش شبانه این دانشکده تعطیل گردیدودراثرتقاضای داوطلبان وپلانهای انکشافی ریاست دانشکده ادبیات و دانشگاه بلخ ایجاد دوبارۀ بخش شبانه درسال1389ازجانب وزارت محترم تحصیلات عالی منظور ودر سال1391باایجاد3دیپارتمنت،یعنی؛دیپارتمنت دری،انگلیسی وتاریخ عملادروس آنها آغاز گردیدوهمچنان دیپارتمنت پشتونیزدراواسط سال1391براساس نیازمندی ومنظوری وزارت محترم تحصیلات عالی ایجادوبه فعالیت آغازنمود.درسال 1395ازسه دیپارتمنت، یعنی؛ دری،پشتووانگلیسی به تعداد(154)تن فارغ گردیده است.