تشکیلات اکادمیک :

اساس تمام فعالیت های علمی واکادمیک دیپارتمنت است . ا زهمین نقطه تمام فعالیت های علمی واکادمیک آغاز می گردد. درفاکولته انجنیری مطابق تشکیل منظور شده درسال 1391 شمسی شش دیپارتمنت فعالیت مینماید.

 

  1. دیپارتمنت ریاضیات عالی وفزیک
  2. دیپارتمنت مضامین عمومی تخنیکی
  3. دیپارتمنت ساختمان های صنعتی مدنی
  4. دیپارتمنت ساختمان های هایدروتخنیکی
  5. دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی

 

دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی

طوری که میدانند هرموسسه ونها د تخصصی ومسلکی بنابر ضرورت های مبرم جامعه به کادر های ملی مسلکی غرض طرح ریزی وتطبیق برنامه ها ی انکشاف اقتصادی اجتماعی ایجاد وبه فعالیت آغازمی نماید، روی این نیاز بود که دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی فلیالی از انستتیوت پولی تخنیک کابل درسال1365 درولایت بلخ ایجاد گردید که بعد ها همین فلیال باعث گردید تا پوهنحی انجنیری و دانشگاه بلخ درین ولایت درچوکات وزارت تحصیلات عالی به فعالیت آغازبکار کند. دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی یکی از دیپارتمنت های اساسی دانشکده انجنیری بوده که همه ساله به ده ها تن ازانجنیران این رشته را به جامعه تقدیم می کند.

درآغاز فعالیعت علمی، این دیپارتمنت دارای استادان خدمتی ازپولی تخنیک کابل بودند که بعد ها 2تن از استادان شامل تشکیل ودایمی و2 نفربشکل خدمتی داشت. تعداد محصلان کمتر از20 نفر که یک تن ازآنها دختربود. درحال حاضر تعداد استادان این دیپارتمنت را 8 نفرتشکیل می دهد که دارای درجه تحصیلی ماستر ولیسانس اند، 3 نفر ازین جمله مشغول فرا گیری دوره ماستری خود درکشور تاجکستان وتایلند می باشند. خوشبختانه درمیان استادان این دیپارتمنت 3 تن آنها خواهران بوده که دوشادوش استادان مرد مصروف فعالیت های علمی واکادمیک اند.

ازنظر ظرفیت علمی دیپارتمنت دریک سطح بلند علمی خود قرار دارد زیرا درین دیپارتمنت یک نفردارای درجه علمی پوهاند، 2 نفرکاندید به رتبه علمی پوهاند، 1نفرپوهندوی، یک نفرکاندید به رتبه علمی پوهندوی و3 نفردیگردارای رتبه علمی پوهنمل می باشند که مصروف دوره ماستری اند.

چون کادر های عرصه تکنالوژی کیمیاوی باساخت وسازتولیدات متنوع کیمیاوی درجامعه پیوند دارند لذا تولید مواد مورد نیاز جدید از یک طرف زمینه اشتغال را برای عده زیاد ازمردم مهیا ساخته وازجانب دیگر موسسات وفابریکات جدید به فعالیت آغازمی نماید درنتیجه تحولات وپشرفت ها ی چشمگیری درعرصه اقتصادی وزند گی مادی مردم بوجود آمده ودیپارتمنت نقش خویش را درحدود امکانات وتوان انجام میدهد که قابل لمس می باشد.

پروگرام ونصاب تائید شده تحصیلی وزارت تحصیلات عالی دراین دیپارتمنت به سیستم کریدت بوده که شامل دروس نظری، عملی وساحوی یا پرکتیکی می باشد. ساحات پرکتیکی محصلین بیشتر فابریکات کود وبرق، مواد نفتی حیرتان، فابریکه سمنت غوری، نساجی، فابریکات تولید نوشابه های غیرالکولی، جن وپرس، تفحصات وتصدی افغان گازشهر شبرغان، فابریکه تولید نمک فلورین دارمزارشریف، فابریکه تولید قیر، کارتن سازی...وغیره.

فارغان این رشته می توانند درساحات مختلف تولیدی چون: فابریکات تولید کودهای مختلف( کود یوریا، کود دای امونیم فاسفیت، کود امونیم نایتریت و...)، تولید تیزابها(تیزاب گوگرد، تیزاب نمک، تیزاب شوره، تیزاب سرکه و...)، تولید سمنت، تولید کاشی، تولید شیشه، تولید مواد ساختمانی، تصفیه نفت وگاز، تولید قیر، تولید رابر، تولید پلاستیک، تولید کاغذ، فابریکات تولید نوشابه های غیرالکولی، تولید مواد غذائی، تولید روغن های نباتی، تهیه وتصفیه آبهای آشامیدنی وصنعتی، تصفیه فاضلابها،...وغیره.

این رشته تا به حال بیشتر از20 دوره به سویه لیسانس کادر مسلکی به جامعه تقدیم نموده است، که بیشترآنها پوزیشن های پرمسولیتی را دربخش های مختلف تولیدی وغیرتولیدی رهبری می نمایند.

دیپارتمنت ساختمانی

دیپارتمنت ساختمانی از جمله دیپارتمنت های فارغ ده دانشکده انجنیری است که به تربیه انجنیران جوان در بخش تعمیرات صنعتی ومدنی فعالیت مینماید.این دیپارتمنت درسال  ۱۳۶۸  تاسیس وطی ۲۲دوره بیش از هزار تن انجنیر را به جامعه تقدیم نموده است.کادر های فارغ شده ازین دیپارتمت درموسسات تولیدی وساختمانی کشور مصروف کاربوده  ورهبری فنی واداری این موسسات را به دوش دارند.استادان دیپاتمنت همه فارغان دانشکده های ساختمانی داخل وخارج کشور بوده ودوتن آن هم اکنون مصروف تعقیب پروگرام ماستری در کشور قزا قستان میباشند.کادر علمی دیپارتمنت همه افراد مسلکی بوده ودارای تجربه کافی تدریس در دانشگاه بلخ ودانشگاه پولیتخنیک کابل میباشندوقرار ذیل معرفی میشوند: 

۱-آمردیپارتمنت پوهندوی سید مجتبی سادات فارغ دانشکده ساختمانی پولیتخنیک کابل بوده وتبزس ماستری خویش را دربخش آبرسانی وسیستم های آبیاری دفاع نموده ودر کنفرانس ها وورکشاپ های بین المللی  متعدد درکشور های فدراتیف روسیه ٬پولیند٬ بلغاریا مالیزیا وهند اشتراک نموده ودر عده  ازین کنفرانس ها سخنرانی نیز ایراد نموده وتصدیق نامه ها را هم بدست آورده است.

۲-پوهندوی دوکتور سید هما یون شاه اکبری ماستری خوش را در دانشگاه پولیتخنیک کابل وتیزس دوکتورای خود رادرکشور تاجکستان  دربخش مهندیسی دفاع نموده است.

۳-پوهندوی محمد شریف امین لیسا نس خود رادردانشگاه بلخ وماستری خود را دربخش منجمنت وبرآوردپروژه های ساختمانی در کشور تایلند دفاع نموده است.وی سفر های به ترکیه ٬تایلند ٬وایالات متحده امریکا داشته است.

۴-پوهندوی ناجیه شکوری ماستری خود را از دانشکده ساختمانی پولیتخنیک بدست آورده است.

۵-پوهنمل آحمد فرهاد عاجز لیسانسه دانشگاه بلخ بوده وماستری خود را از کشور جاپان در بخش استواری تعمبرات مقابل زلزله اخذ نموده وفعلا مصروف تحصیلات دوکتورا درتاجکستان است.

۶-پوهنبلر محمد رحیم عمری تحصیلات  خودرا درسطح ماستری درفدراتیف روسیه دررشته ساختمانی در فدراتیف روسیه به پایه اکمال رسانیده است..

۷-پوهنیار منیژه پاکتین لیسانس دانشگاه بلخ وفعلا درکشور قزاقستان دربخش منجمنت وبرآورد پروژه های ساختمانی تحصیل میکند.به کشور های هند ٬ترکیه٬روسیه وامریکا سفر های کاری داشته است.

۸-همایون هژیر فارغ پولیتخنیک کابل واکنون درقزاقستان در بخش ساختمانی مصروف تحصیل ماستری است.