دیپارتمنت ها:

دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال 1371 با دو دیپارتمنت تاسیس شد:

 1. دیپارتمنت حقوق خصوصی و حقوق جزا که اولین آمر این دیپارتمنت خانم ثریا پیکان بود و الی آغاز رژیم طالبان مسوولیت آنرا بدوش داشت، و مدت یکسال بدینسو محترم پوهنمل دکتور امان الله نذیری سمت آمریت این دیپارتمنت بدوش دارد.

 2. دیپارتمنت حقوق عامه و روابط بین الملل از بدو تاسیس این دانشکده وجود داشت و خانم حمیرا نعمتی مسوولیت اداره و رهبری این دیپارتمنت را بدوش داشت. این دیپارتمنت با حضور چهار تن استادان دایمی و سه تن استادان غیر دایمی فعالیت داشت و دو سال بدینسو محترم پوهندوی سکندر سپهر آمریت این دیپارتمنت را بدوش دارد.