شهرت آمرین دیپارتمنت های یازده گانه دانشگاه تعلیم وتربیه دانشکده بلخ به تفکیک رتبه علمی ودرجه تحصیل سال 1396

شماره تماس

دانشگاه

آمردیپارتمنت

درجه تحصیل

ولد/بنت

اسم وتخلص

رتبه علمی

شماره

0780125788

تعلیم وتربیه

بیولوژی

لیسانس مافوق

محمد شریف

شکیبا فقیری

پوهنوال

1

0798981525

تعلیم وتربیه

ادبیات پشتو

لیسانس مافوق

حبیب الله

رحمت الله

پوهنوال

2

0799434063

تعلیم وتربیه

ریاضی

لیسانس مافوق

جمعه گل

سید یوسف مانووال

پوهنوال

3

0799110497

تعلیم وتربیه

روانشناسی

لیسانس مافوق

آدم خان

غلام ربانی سلوکمل

پوهنوال

4

0799354923

تعلیم وتربیه

جغرافیه

لیسانس درجه سوم

عبدالروف

نظرمحمد معصومی

پوهنمل

5

0700521019

تعلیم وتربیه

ادبیات دری

ماسترمافوق

محمد اسحق

محمد همایون حیران

پوهنمل

6

0787213600

تعلیم وتربیه

کیمیا

لیسانس مافوق

عبدالغفور

بپایی غفوری

پوهنیار

7

0778310293

تعلیم وتربیه

فزیک

ماستر درجه هشتم

محبوب شاه

مجیب الله محبوب

پوهنیار

8

0794143202

تعلیم وتربیه

تاریخ

ماستردرجه هشتم

طوره

محمد شاه صدیق

پوهنیار

9

0797475156

تعلیم وتربیه

علوم اسلامی

ماستر درجه نهم

محمد ارتق

حامد شاه حماد

پوهنیار

10

0793350742

تعلیم وتربیه

ادبیات انگلیسی

لیسانس درجه دوم

غلام دستگیر

محمد اشرف گمان

پوهیالی

11