زندگی نامه الحاج پوهندوی مکمل الکوزی رئیس پوهنتون بلخ

۱. شهرت
نام مکمل: الحاج پوهندوی مکمل الکوزی
فرزند: محمد جان
سال تولد: 1335 هجری شمسی
محل تولد: ولایت لغمان
سمت فعلی: رییس دانشگاه بلخ
رتبۀ دولتی: ما فوق رتبه

2. تحصیلات:
• تعلیمات ابتدایی و متوسطه در متوسطۀ مهترلمک، ولایت لغمان
• تعلیمات ثانوی در لیسۀ روشان، ولایت لغمان
• در سال 1356 شامل پوهنحی ادبیات و علوم بشری دانشگاه کابل گردیده و در سال 1359 به سویۀ لیسانس از آن دانشکده فارغ التحصیل گردید.
• در سال 1365 شامل پروگرام ماستری در رشتۀ زبان و ادبیات پشتو در دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل گردیده و در سال 1367 پروگرام ماستری را موفقانه به پایان رسانید.

3. آثار علمی و تحقیقی:
• 5 اثر علمی و تحقیقی
• بیشتر از 40 مقالۀ تحقیقی در مجلات علمی دانشگاه کابل و بلخ به چاپ رسیده است.

4. لسانها:
• استاد مکمل الکوزی به زبان های پشتو، دری، ازبیکی، و انگلیسی تکلم کرده می توانند.

5. تجارب کاری:
• در سال 1361 بعد از سپری نمودن خدمت عسکری بحیث استاد در دانشگاه کابل مقرر گریدند.
• در سال 1370 استاد مکمل الکوزی از دانشگاه کابل به دانشگاه بلخ آمده و در دانشگاه بلخ بحیث رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی مقرر گردیدند.
• استاد مکمل الکوزی در پهلوی تدریس در دانشگاه بلخ و پیشبرد کار های اکادمیک به عنوان رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی، در زمان حاکمیت جنرال صاحب عبدالرشید دوستم بحیث رییس عمومی معارف و تحصیلات عالی صفحات شمال نیز ایفای وظیفه نموده است.
• استاد مکمل الکوزی در زمان حکومت شهید استاد برهان الدین ربانی بحیث رییس تقتیش و انسجام وزارت تحصیلات عالی نیز ایفای وظیفه نمودند.
• استاد مکمل الکوزی در سال های 1377 و 1378 بحیث معاون علمی دانشگاه بلخ نیز ایفای وظیفه نمودند.
• در سال 1379 استاد مکمل الکوزی دوباره به دانشگاه کابل تبدیل گردیده و وظیفۀ مقدس استادی خود را در دانشکده ادبیات پوهنتون کابل پیش بردند.
• از سال 1382 الی 1384 استاد مکمل الکوزی بحیث رییس نشرات دانشگاه کابل با حفظ حقوق کادر علمی تعیین گردیدند و امور کاری ریاست نشرات دانشگاه کابل را در پهلوی تدریس پیش برده اند.
• در ماۀ عقرب 1384 استاد مکمل الکوزی بحیث معاون امور مالی و اداری دانشگاه کابل مقرر گردیدند که الی 24 جدی 1390 بحیث معاون امور مالی و اداری دانشگاه کابل بر علاوۀ پیشبرد امور تدریسی خویش ایفای وظیفه نمودند.
• بتاریخ 24 جدی 1390 استاد الکوزی نظر به تصمیم مقامات صالحه ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت تحصیلات عالی بحیث رییس دانشگاه بلخ تعیین و تقرر حاصل نمودند که تا اکنون بحیث رییس دانشگاه بلخ ایفای وظیفه می نمایند.

6. فعالیت های اکادمیک و مدیریتی الحاج پوهندوی مکمل الکوزی در دانشگاه بلخ بعد از اینکه در سال 1390 بحیث رییس دانشگاه بلخ تعین و تقرر حاصل نمودند:
• قبل از سال 1390 دانشگاه بلخ دارای 8 دانشکده ( ادبیات،  تعلیم و تربیه، طب،  اقتصاد،  انجنیری، حقوق و علوم سیاسی،  شرعیات و  زراعت) اما بعد از مقرری محترم پوهندوی مکمل الکوزی بحیث رییس پوهنتون بلخ، 9 دانشکده جدید ایجاد گردید که عبارتند از دانشکده های جیولوژی و معدن، علوم اجتماعی، فارمسی، وترنری، ساینس، ژورنالیژم، ادارۀ عامه، کمپیوتر ساینس و پروگرام ماستری رشتۀ زبان و ادبیات دری و پروگرام ماستری مالی و حسابی
• بعد از تعین محترم پوهندوی مکمل الکوزی بحیث رییس دانشگاه بلخ، دانشکده های شبانه نیز آغاز به فعالیت کرد. در بخش شبانه 6 دانشکده که عبارتند ازدانشکده های ادبیات، حقوق و علوم سیاسی، تعلیم و تربیه، علوم اجتماعی، شرعیات و اقتصاد می باشند.
• قبل از تقرر محترم پوهندوی مکمل الکوزی بحیث رییس دانشگاه بلخ مجموع استادان در دانشگاه بلخ به 228 تن استاد میرسید
اما بعد از اینکه استاد الکوزی تقرر یافتند بنابر تلاش های پیگیر شان اکنون مجموع استادان در دانشگاه بلخ به 418 تن می رسد که این خود پیشرفت چشمگیری را بعد از تقرر استاد الکوزی نشان میدهد.
• قبل از تقرر استاد مکمل الکوزی بحیث رییس دانشگاه بلخ، دانشگاه تمام صنوف خود را در ساختمان تخنیکم دایر می نمود که بعد از آمدن استاد الکوزی تعمیردانشکده انجنیری به همکاری حکومت پاکستان اعمار و به بهربرداری سپرده شد. سنگ تهداب دانشکده های اقتصاد، ژورنالیزم و اداره عامه نیز گذاشته شد که کار این پروژه ها بسیار به سرعت جریان دارد که کار دانشکده اداره عامه به پایان رسیده و از این تعمیر دو دانشکده (اداره عامه و علوم اجتماعی) استفاده می کنند.
• قبل از تقرر محترم پوهندوی مکمل الکوزی بحیث رییس دانشگاه بلخ، دانشگاه بلخ صرفا 4200 محصل داشت اما بعد از تقرر استاد الکوزی تعداد محصلان فعلا به بیشتر از بیست هزار محصل می رسد که بیشتر از 45 فیصد آنرا طبقه اناث تشکیل میدهد.
• در سال 1390 زمانیکه استاد مکمل الکوزی بحیث رییس دانشگاه مقرر گردید، دانشگاه بلخ صرف یک توامیت اکادمیک داشت آنهم با AIT تایلند اما امروز پوهنتون بلخ با مدیریت موفقانۀ استاد الکوزی دارای بیشتر از 15 توامیت اکادمیک با کشور های چون آمریکا، آلمان، ترکیه، هندوستان، قزاقستان، تاجیکستان، ایران، پاکستان، ازبیکستان، کوریا، جاپان، تایلند، ایران ... می باشد.
• در زمان ریاست محترم پوهندوی مکمل الکوزی ساختمان دایمی دانشکده ادارۀ عامه در محوطه دایمی دانشگاه بلخ رسما افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
• بعد از تقرر استاد مکمل الکوزی برای اولین بار مرکز تحقیقات علمی در سطح دانشگاه بلخ ایجاد گردید.
• بعد از تقرر استاد مکمل الکوزی پروژه های اعمار ساختمانهای دانشکده های اقتصاد، ژورنالیزم و تعمیر مرکزی تدریسی و لیلیه ذکور به کمک جرمنی آغار که کار آن جریان دارد، روی دست گرفته شد.
• در زمان ریاست محترم پوهندوی مکمل الکوزی لیلیه نسوان سابقه بازسازی گردید و ساختمانها الحاقی آن اعمار گردید و لیلیه جدید نسوان به کمک کشور دوست و برادر ایالات متحده امریکا در چهار بلاک اعمار آن شروع که تقریباً 85 فیصد تکمیل گردیده است.
• در مدتی که محترم پوهندوی مکمل الکوزی بحیث رییس دانشگاه بلخ ایفای وظیفه می نمایند به تعداد 150 تن از استادان به خارج از کشور در برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت اعزام گریدند که از جمله 80 تن از آنها دوباره برگشت نموده و بقیه هنوز هم مصروف تحصیلات در خارج از کشور هستند.
• طی مدتی که محترم استاد مکمل الکوزی بحیث رییس دانشگاه بلخ ایفای وظیفه می نمایند شهرک رهایشی استادان در محوطۀ 330 جریب زمین افتتاح گردید که تلاش های پیگیر و همه جانبۀ شخص استاد الکوزی بود که کار این شهرک و پروسۀ دولتی آن نهایی گردید.
• با تقرر محترم پوهندوی مکمل الکوزی نظام ترانسپورتی دانشگاه بلخ منظم گریده و فعلا در حدود 10 عراده موتر فعال عملا فعالیت میکنند.
• قبل از تقرر استاد مکمل الکوزی روند علمی دانشگاه بلخ بسیار بطی در حرکت بود و بعد از اینکه محترم پوهندوی مکمل الکوزی بحیث رییس دانشگاه بلخ تقرر حاصل نمودند کنفرانس های علمی در سطح دانشگاه بلخ در هر سمستر تدویر یافته که نتیجۀ مطلوبی را نیز داشته است.
7. فعالیت های اکادمیک و مدیریتی الحاج پوهندوی مکمل الکوزی دردانشگاه کابل:
• تامین روابط علمی و اکادمیک دانشگاه کابل با کشور های مختلف آسیایی، اروپایی، و آمریکایی.
• سرسبزی ساحۀ دانشگاه کابل
• تنظیم و بودیجه بندی دانشگاه کابل به شکل معیاری آن
• تنظیم قرارداد های مختلف دانشگاه مطابق قانون تدارکات دولت
• تنظیم ترانسپورت روزانه و شبانۀ تمام دانشکده ها
• تهیه وسایط نقلیه به همکاری کشور های کوریا و چاپان در مورد یک ترانسپورت معیاری
• اعمار تعمیر های دیپارتمنت های فرانسوی، چینایی، ترکی، دانشکده ژورنالیزم و مرکز اطلاعات افغانستان در دانشگاه کابل.
• ترمیم و بازسازی مقبرۀ سید جمال الدین افغان به کمک وزارت اطلاعات و فرهنگ
• اعمار تعمیر ستاژ قضایی دردانشگاه کابل
• فعال نمودن فارم تحقیقاتی دانشکده زراعت که در آن هم بخش زراعتی و هم مالداری است.
• ترمیم و بازسازی دوبارۀ لیلیۀ مرکزی دانشگاه کابل به کمک مالی موسسۀ USAID، ایالات متحدۀ آمریکا
• اعمار محوطۀ ورزشی دانشگاه کابل بحث یک کمپس مکمل ورزشی
• اعمار مهمانخانۀ بزرگ به ظرفیت 100 اتاق در دانشگاه کابل به کمک دولت چین
• ترمیم و بازسازی فاکولته های ادبیات و ساینس در دانشگاه کابل
• ترمیم و بازسازی دانشکده های اقتصاد و فارمسی با اعمار الحاقیۀ آن
• ایجاد باغ نباتات طبی بخاطر تحقیق محصلین دانشکده فارمسی، زراعت و دیپارتمنت نباتی دانشکده ساینس
• اعمار و تهداب گذاری فاکولتۀ کمپیوتر ساینس به کمک کشور جاپان
• کنترول و مانیتورینگ از تمام کار ها و فعالیت ها و پروژه ها در دانشگاه کابل
8. سفر های اکادمیک و رسمی الحاج پوهندوی مکمل الکوزی خارج از افغانستان:
• ایالات متحده امریکا: جهت اشتراک در برنامه 3 ماهه رهبری به دعوت کانگرس امریکا و وزارت خارجه آن کشور
• جرمنی: جلب کمک تخیکی جرمنی به منظور حمایت از تحصیلات عالی در افغانستان
• ترکیه: کنفرانس علمی وعقد دو قرارداد با پوهنتون سلجوق و دانشگاه نجم الدین اربکان
• ازبکستان: برنامه حمایت از تحصیلات عالی در افغانستان
• پاکستان: برنامه های علمی و جلب همکاری
• عربستان سعودی: برنامه های علمی، کنفرانس ها و جلب همکاری
• هندوستان: جلب کمک برای محصلین افغان مقیم در هند
• چین: کنفرانس های علمی و جلب همکاری های فوق الذکر
• امارات متحده عربی: کنفرانس علمی و جلب همکاری
• ایران: عقد دو قرارداد با دانشگاه های فردوسی در مشهد و دانشگاه تخنیکی امیر کبیر
• کوریای جنوبی: کنفرانس و جلب همکاری ها
• تاجکستان: عقد پروتوکول علمی با دانشگاه دوشنبه
• ترکمنستان: بازدید دوستانه و اشتراک در کنفرانس علمی مخدوم قلی فراغی