آمریت ماستری دری

            برنامه ماستری دری بنابر ضرورت مبرم جامعه فرهنگی و علمی کشور و بخاطر رشد و انکشاف زبان و ادبیات، تربیه کادرهای مسلکی در این رشته و ارتقای ظرفیت علمی و اکادیمیک اعضای کادر علمی دانشگاه ها و جوانان، در سال 1391 در چوکات دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه بلخ تأسیس گردید. هدف و رسالت برنامه ماستری زبان و ادب دری عبارت از ارتقا و افزایش مهارت های جوانان دانشحو در عرصه ادبیات  شناسی و زبانشناسی میباشد. این برنامه غیر از تدریس مضامین تصویب شده، در ساحه مطالعه و تحقیق، زمینه ها را برای محصلان مقطع ماستری مهیا میسازد. برنامه در سالهای اول تا 25 نفر ظرفیت پذیرش داشت، اما در سال 1395 بنابر رهنمود مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به تعداد 30 نفر را جذب نمود که از آن جمله یک تن تأجیل گرفته و یک تن دیگر بنابر غیرحاضری محروم گردیده است. آمریت پروگرام ماستری میتواند تا 30 تن را در هر سال به این برنامه بپذیرد. از جمله این 30 تن، 35% اعضای کادر علمی دانشگاه ها و باقی مانده از طریق امتحان رقابتی به پروگرام ماستری پذیرفته میشوند. تا هنوز برنامه ماستری دری در اول سمستر بهاری محصلان را جذب نموده است. در آینده بنابر ضرورت و امکانات و امر مقامات بالا، میتواند در سمستر خزانی نیز محصل جدیدالشمول بپذیرد.

            برنامه ماستری دری استادان مدرس واجد شرایط را به پروسه تدریس پذیرفته و در سمستر خزانی 1395سه تن پوهاند، دو تن پوهنوال و یک تن پوهندوی به درجه های دوکتورا و ماستر، در کورسی های ادبیاتشناسی، زبانشناسی، متن شناسی، ادبیات عرفانی، لسان عربی وغیره مصروف تدریس بودند. تا کنون به تعداد 55 تن محصل از این پروگرام فارغ التخصیل گریده که از جمله (36 ) تن ذکور و (19) تن اناث میباشند. از این تعداد (12) تن استادان جوان دانشگاه های بلخ، سمنگان، تخار، کندوز، بدخشان، بغلان، پروان و شیخ زاید و باقیمانده استادان تربیه معلم، معلمین، کارمندان وسایل اطلاعات جمعی و ادارات فرهنگی و چند تن نیز به شغل خصوصی مصروف بوده اند. در حال حاضر، به تعداد (28) تن در صنف دوم مصروف تحصیل هستند که از این تعداد (7) تن عضو کادر علمی دانشگاه های بلخ، تخار، سمنگان، پروان، بغلان، البیرونی و شیخ زاید میباشند و بقیه کارمندان نهاد های تعلیمی و فرهنگی ولایات شمال و شمال شرق هستند.

            آمریت ماستری دری کتابخانه کوچک جهت استفاده محصلان در اختیار دارد، در پلان است که این کتابخانه نظر به امکانات گسترش داده شود. برنامه از نگاه جای و داشتن صنوف معیاری و اتاق کمپیوتر اندکی به پرابلم مواجه است. کوشش میشود که این کاستیها در سال 1396 به همکاری مقام محترم ریاست دانشگاه بلخ رفع شود.

            کار تدریس و پژوهش برنامه را بورد ماستری همه وقت بررسی و ارزیابی مینماید و مواد درسی و پژوهشی تجدید شده است. بورد ماستری زبان و ادبیات دری در قسمت مفردات درسی پیشنهاداتی داشته که کتبا به مقام محترم ریاست انسجام امور اکادیمیک نظر خود را ارایه نموده، ولی تا هنوز جوابش نرسیده است. به نظر ما مفردات درسی پروگرام باید تجدید شود و برخی مضامینی که تعداد کریدت آنها زیاد است، بجای آن مضامینی که ضروری است، گنجانیده شود.

            شیوه تدریس در برنامه ماستری دری به سیستم شاگرد محوری بوده، لکچرهای مقدماتی از سوی استادان مدرس به پیش برده شده، به شاگردان فهرست منابع و مآخذ و پروژه های پژوهشی و عناوین کنفرانسها داده میشود، آنها با نوبت کارهای پژوهشی و کنفرانسهای شان را تحت نظر استادان، به شکل انفرادی و گروپی در صنف ارایه مینمایند و سافت این کنفرانسها بعدا به همه شاگردان توزیع میگردد.

            در سال 1395 به (19) تن از محصلان ماستری عناوین تیزسهای شان از طرف بورد ماستری تصویب و استادان رهنما برای شان تعیین گردیده و به مقام محترم ریاست انسجام امور اکادیمیک ارسال و از سوی آن مقام مورد تأیید قرار گرفته بود. شاگردان با انجام شیوه های تحقیق کتابخانه ای و ساحوی تحت رهنمایی استادان رهنما، تیزس های شان را نوشته و از نظر هیأت ارزیابی گذشتاندند و 19 تن محصلان مذکور از تاریخ 1395.12.1 تا 1395.12.14 از تیزس های ماستری خویش در حضور هیأت ژوری مؤظف و حاضران مجلس علمی، دفاع کردند و از سوی هیأت ژوری فارغ التحصیل شناخته شدند. اسناد فراغت فارغان مذکور ترتیب و به مقامات بالا جهت تأیید فرستاده شده است.

            در سال 1396 به تعداد (30) تن محصل جدیدالشمول از طریق امتحان رقابتی و معرفی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به صنف اول پذیرفته شدند که دروس شان جریان دارد. از این تعداد، چهار تن اعضای کدر علمی دانشگاه های تخار، سمنگان، بدخشان و شیخ زاید میباشند.

            در سمستر جاری برای 30 تن از محصلان عناوین تیزس های شان تعیین شده و این کار در حال تکمیل شدن است و جهت تأیید به ریاست محترم انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی فرستاده میشود و بعد از تأیید مقام محترم شاگردان به کار تحقیقی خود تحت رهنمایی استادان رهنما شروع و بعد از اینکه کار پژوهشی شان بجایی رسید به نوبت دفاع مقدماتی مینمایند و در این جلسات، کار های انجام شده شان از سوی استادان و شاگردان مورد بررسی قرار گرفته، مشوره های لازم برای شان داده میشود. این پروسه کار های آنان را آسان ساخته شاگردان را کمک مینماید تا در وقت تعیین شده از تیزس ماستری خود دفاع کرده بتوانند.