تصویر از گردهمایی استادان و محصلان به منظور تقدیر از محصلان ممتاز پوهنحی