فعالیت ها و رویدادهای جدید دانشکده تعلیم و تربیه

 

 1. تعلیم وتربیه با تجهیز و فعال سازی مجدد مرکز P.D.C به همکاری دفتر محترم ESO توانسته است تا یک محیط مناسب جهت فراگیری زبان انگلیسی، تکنالوژی معلوماتی و سایر فعالیت های علمی برای استادان این دانشکده آماده سازد تا اعضای کادری علمی این دانشکده در یک فضای کاملا مساعد سطح علمی و مهارت های مورد نیاز خویش را بالا ببرند.
 2. دانشکده تعلیم وتربیه شعبات اداری خودرا که دارای اسناد مهم اداری می باشد با پنجره های فلزی احاطه نموده تا از آسیب پزیری در امان باشد.
 3. نصب مجدد شیشه های دروازه ها و پنجره های تالار کنفرانسهای علمی دانشکده تعلیم وتربیه با همکاری شرکت مخابراتی افغان بیسیم.
 4. ایجاد کمیته فرهنگی و اجتماعی محصلان جهت ایجاد روابط فرهنگی و اجتماعی در سطح دانشکده تعلیم و تربیه.
 5. ایجاد کمیته نظم و دسپلین در دو بخش روزانه و شبانه دانشکده تعلیم وتربیه جهت تأمین نظم همگانی در سطح دانشکده.
 6. ایجاد مرکز تضمین کیفیت با تمام ملحقات و اسناد مورد نیاز و تعیین یکی از استادان به عنوان رئیس کمیته فرعی متذکره  با اعضأ در سطح دانشکده و معرفی یک نفر عضو به حیث نماینده دانشکده تعلیم وتربیه در کمیته تضمین کیفیت دانشگاه بلخ.
 7. بازنگری و تجدید نظر از لیکچر نوت های درسی توسط رهبری، آمریت دیپارتمنت های مربوطه و کمیته تضمین کیفیت دانشکده تعلیم و تربیه.
 8. تعلیم وتربیه با ایجاد کمیته سرسبزی برای سال 1396 توانیست ساحه وسیع این دانشکده را باغرص نهالهای مثمر و غیر مثمر سرسبز سازد.
 9. بازنگری و غنامندی پلان استراتیژیک توسط کمیته تضمین کیفیت در سطح دانشکده و تطبیق آن.
 10. بازنگری و غنامندی پلان یازده معیار توسط کمیته تضمین کیفیت در سطح دانشکده و تطبیق آن.
 11. بازنگری و غنامندی پلان بهبود توسط کمیته تضمین کیفیت در سطح دانشکده و تطبیق آن.
 12. احداث یک باب باغچه در ساحه دانشکده تعلیم و تربیه با غرس نهـــال هــای مثمر و غیر مثمر.