کتابخانه

دانشکده ء ژورنالیزم دارای کتابخانه ء مجهز. معیاری دارای بیشتر از 5000 عنوان فارسی و انگلیسی میباشد .این کتب در زمیینه ء ژورنالیزم و ارتباطات جمعی و ارتباطات محصلین را کمک میکند .

کتابخانه ء دانشکده ژورنالیزم تخصی بوده و با حمایت مالی اساتید و دانشکاه سن حوزه ء ایالات متحده امریکا آماده گردیده است .