دست آوردهای فاکولته طب بلخ طی یک سال گذشته:

امضا تفاهم نامه با پوهنتون فرایبرگ جرمنی وتلاش درجهت دریافت کمک ها.

نصب و بهره برداری از انترنت.

اکمال و تجهیز ریاست، معاونیت، شورای علمی و لابراتوارها با نصب تلویزیون ال سی دی و پروجکتورها.

جذب کادر های جوان و فرستادن به بورسیه های ماستری و دوکتورا.

تدریس با مواد آموزشی واستفاده ازپاورپاینت.

بازگشاهی کتابخانه و چاپ تعداد زیاد کتب درسی توسط موسسه دی آ دی.

 قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای:

قوتها :

داشتن ارادهء قوی استادان درعرصهء تدریس و تغییر بمنظور انجام بهتر وظیفه.

جذب کادرعلمی جوان و دایرنمودن برنامه های ارتقای ظرفیت.

سابقه و تجربه کاری 26 ساله فاکولته.

استفاده از تکنالوژی معاصر درتدریس.

همکاری صمیمانه بین اعضای دیپارتمنت ها

تلاش برای بلند بردن سطح دانش مسلکی استادان.

 ضعفها:

   شفاخانهء کادری.

نداشتن سامان و مواد لابراتواری کافی.

عدم موجودیت تعمیر استندرد تدریسی.

کمبود استادان مسلکی تخصصی دربعضی دیپارتمنت ها

کمبود تکنشن های مسلکی.

کمبود پرسونل اداری وپرسونل خدماتی.

نداشتن پلان استراتیژیک.

نداشتن امکانات ورزشی وساحهء سبز.

فرصتها:

همکاری رهبری پوهنتون با فاکولته طب.

موجودیت انگیزه برای تغییر.

بر قراری و امضاء توآمیت با پوهنتون فرائیبرگ جرمنی.

موجودیت امنیت نسبی درمنطقه و شهر.

داشتن رابطهء نیک با شفاخانهء حوزوی بلخ.

موجودیت زمینهء مساعد برای بورسیه ها، سکالرشیپ ها و فیلوشیپ ها.

قابل دسترس بودن استفاده از امکانات موجوده (تیلی میدیسن).

موجودیت بودیجهء کافی درپوهنتون.

تهدیدها:

موجودیت پوهنتون های خصوصی.

موجودیت فساد اداری.

عدم توشیح قانون تحصیلات عالی از پارلمان.

افزایش روزافزون محصلا ن .

مداخله در امور داخلی اداره (توسط وکیل، وزیر...)

استفاده نامناسب و نامتوازن از بودیجه (35/65).

نگرانی از سال 2014 و عدم باور مندی به صلح و ثبات .

فرار استادان از تعقیب بورسیه از کشورهای بورس دهنده که باعث بی اعتمادوکاستن دربورسیه ها میگردد.

عدم اعتماد وناباوری استادان به معرفی بورسیه طورشفاف .

رسیدن پیام بورسیه بعد از ختم تاریخ پذیرش کشور بورسیه دهنده.