مرامنامۀ دانشگاه زراعت

دانشکده زراعت تلاش می نماید تا با دریافت امکانات و مساعد ساختن شرایط لازم و تکمیل معیار های اکادمیک در عرصه خدمات زراعتی با تربیه کادر های جوان و متعهد با تشخیص نیازمندی ها و اولویت ها با همسویی با پیشرفت های جهانی ادای مسؤلیت نماید.

هدف

تربیه کادر های علمی متعهد، صادق، با احساس و با روحیه خدمت به مردم نیازمند و پابند به ارزش های والای اسلامی و رعایت متعقدات مردم بدون تبعیض و تفاوت و گرایش های مذهبی، منطقوی و ملیتی، دارای استعداد و توانمندی مسلکی در چوکات قانون و مقررات کشور خدمتگار بوده با احترام به مقام انسان در خدمت مردم خود را قرار داده و همیشه و در همه حالات به تعهدات اش پابند باشد.

در تحقق اهداف خویش به اصل های زیر ارجهیت داده در راه رسیدن به آن مصمم است.

شرایط پذیر استاد: مطابق شرایط اکادمیک که در قانون تسجیل است، از طریق امتحان کانکور رقابتی آزاد پذیرش در کادر علمی با آراستگی به همه معیار ها و اصول نظام تحصلی.

شرایط پذیرش محصل: فارغان صنوف 12 از طریق امتحانات کانکور شفاف با اخذ نمره معیاری در کانکور.

نظام تحصیلی: سیستم کریدیت بوده که یک سیستم معیاری می باشد، با فراهم ساختن شرایط عملی آن.

ساختن یک نظام آموزشی اکادمیک و شفاف که در آن نتایج تمام فعالیت های استاد و محصل انعکاس یابد.

طرح نمودن کریکولم و مفردات درسی واحد و سازگار با شرایط کشور مطابق استندرد های ملی و بین المللی.

جذب کارد های متعهد و مسؤلیت پذیر و شایسته به شرایط و معیار های اکادمیک در مطابقت به قانون تحصیلات عالی کشور.

فراهم ساختن شرایط و امکانات مناسب در جهت غنامندی دانش مسلکی کادر های علمی جهت تطبیق برنامه های درسی نظری و عملی به صورت صحیح و مفید که پاسخگو ب نیاز مندی ها باشد.

تشخیص به موقع نیازمندی و ارزش ها در جهت تربیه کادر های شایسته و با احساس به منظور خدمت با صداقت به مردم.

استفاده از الگو اه و مدل های که به شرایط و وضعیت کشور ما سازگاری داشته و ما را در رسیدن به هدف زود تر و بهتر کمک نماید. برای دریافت الگو های مناسب در تطبیق برنامه مطابق پلان استراتیزیک خود برقراری روابط با عقد پروتوکل همکاری با دانشگاه های داخلی و خارجی اولویت داده می شود.

مساعد ساختن شرایط تدریس نظری و عملی در تطبیق کریکولم و مفردات درسی. تقویت مهارت استفاده استادان و محصلان از تکنالوژی معلوماتی (کمپیوتر و انترنت) معاصر و معیاری ساختن لابراتوار ها.

بنیاد اساسی که در آن همه اسنتدرد ها رعایت و فعالیت بدون سکتگی و نگرانی صورت گرفته بتواند.

ارزیابی و ارزشیابی شفاف از کار و فعالیت آموزشی در جهت حصول نتایج مطلوب و پاسخگو به اهداف از قبل تعیین شده.

مساعد ساختن زمینه کار عملی در موسسات تولیدی غرض کسب مهارت های عملی و تفکر مستقلانه در جهت دیزاین و بهره برداری تاسیسات زراعتی با تغییر در ذهنیت محصل با کسب مهارت های عملی.

خلق انگیزه در ایجاد رقابت های سالم در بین محصلان غرض دریافت شایستگی ها.

ترویج و آموزش اخلاق و رعایت آن منحیث یک اصل اساسی در بر قراری روابط با مردم.

دریافت شایستگی و تقویت آن با فراهم ساختن شرایط ادامه تحصیلات در خارج از کشور.

تشویق محصلان ممتاز در سطح دیپارتمنت ها و دانشکده. سهیم ساختن مردم در جلب کمک های شان به منظور انکشاف و توسعه استعداد ها.

تقویت بورد علمی و نشراتی در ترویج دست آورد های عملی و فرهنگی. دانشکده تلاش می نماید تا با تطبیق و عملی نمودن شرایط آموزشی تغییرات مناسب را در تفکر خلاقیت و ذهنیت محصلان وارد ساخته و محصلان مهارت های خودی، تحقیق و پژوهش را کسب نمایند. تا فارغان این پوهنحی مجهز با دانش مدرن زراعت بتوانند به جامعه مطابق نیاز اقتصاد ملی و مردم خدمت نموده و پاسخگوی نیازمندی ها و افتخار آفرین باشند.

دانشکده زراعت متعهد است تا مطابق نیازمندی و توفعات جامعه کادر ها در عرصۀ زراعت را با دانش مسلکی و شایسته تربیه و به جامعه تقدیم نماید. در این راستا در فراهم ساختن شرایط مناسب و سازگار به توقعات مردم هر گونه تلاش را که با پیشرفت های معاصر هماهنگی داشته باشد می نماید.