مرامنامه دانشکده تعلیم و تربیه

 

پیشرفت و انکشاف جامعه نیاز به تعلیم و تربیه دارد که اساس و پایه مستحکم یک جامعه را می سازد. نصاب تعلیمی و تربیتی دقیق برای دانشکده های تعلیم و تربیه یک کشور ضروری پنداشته می شود که نیاز تعلیمی تربیتی یک جامعه را رفع کرده باعث اعتلای کشور میشود. دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه بلخ که اساس آن در سال 1341 خورشیدی به نام مؤسسه عالی تربیه معلم بلخ رسماً تأسیس گردید و در سال 1365 به سطح انستیوت پیداگوژی ارتقأ یافت و به تعقیب آن درسال 1382 هـ ش به نام دانشکده تعلیم وتربیه به حیث یکی از دانشکده های دانشگاه بلخ شناخته شد.

این دانشکده با تاریخ نیم قرنه خود در امر تربیت فرزندان این کشور خدمات زیادی را انجام داده است. مرام دانشکده تعلیم وتربیه دانشگاه بلخ قرار ذیل شرح میگردد:

 1. تربیت چنان شخصیت های که با روحیه اسلامی، ملی، وطن دوستی به فرهنگ و ترقی جامعه خود فکر نماید و در نهایت برای حفظ توامیت ملی آماده فداکاری و از خود گذری باشد.
 2. تربیت چنان کادرهای مسلکی که با اخلاص برای تربیت اولاد وطن کار و خدمت نمایند.
 3. دانشکده تعلیم و تربیه محصلان خود را با چنان روحیه تربیت می نماید که برای امروز و فردای جامعۀ افغانستان در ساحات علمی، فنی و فرهنگی در تمام حصص زندگی نقش فعال و مؤثر داشته باشند و برای انکشاف جامعۀ افغانی در عرصه های علمی تخنیکی، اقتصادی و فرهنگی نقش عمده و بارز داشته و مسوولیت پذیر باشند.
 4. بلند بردن همه جانبه سویه فکری و علمی جوانان وطن.
 5. آشنا کردن محصلان این دانشکده با تکنالوژی معاصر.
 6. تربیت کادر های علمی مسلکی در ساحات مختلف زندگی اجتماعی.
 7. مساعد ساختن شرایط برای انکشاف مسلکی استادان و ارتقای ظرفیت آنان.
 8. تلاش برای ارتقای دانشکده تعلیم وتربیه به دانشگاه تعلیم وتربیه بلخ.
 9. تجهیز لابراتوارهای جداگانۀ دانشکده از لحاظ وسایل لابراتواری.
 10. معیاری ساختن و تجهیز کتابخانۀ دانشکده که بتواند در ساحه تحقیقات علمی استادان و محصلان ممد واقع شود.
 11. تجهیزات دیپارتمنت های دانشکده با وسایل تکنالوژی آموزشی مانند کمپیوترلب، پروجکتور و سایر وسایل مدرن آموزشی.
 12. آماده کردن شرایط برای سیرهای علمی محصلان در رشته های مختلف.
 13. تلاش برای مهیا کردن زمینه های ارتقای ظرفیت استادان از طریق بورسیه های تحصیلی کوتاه مدت و دراز مدت.