مقدمه

          صحت، عرضه خدمات صحی و دسترسی به امکانات و تسهیلات صحی از حقوق اساسی اتباع هر کشور به حساب می آید. برای تحقق و رسیدن به آن، تأسیس نهادهای تحصیلی وآموزشی در رشته های طب، فارمسی وسایر رشته های طبی به منظور تربیه کادرهای ورزیده مسلکی و متخصص عرصه طب وفارمسی یک امر ضروری بشمار میرود.

از اینرو دانشکده فارمسی  به هدف تربیه فارمسستان مسلکی ومتخصص درسال 1392 ه. ش درچوکات دانشکاه بلخ تأسیس گردید. این دانشکده از بدو تأسیس پیشرفت های قابل ملاحظه ای را درامورات درسی، علمی واکادمیک داشته است. درجنب این پیشرفتها مشکلات وچالش های فراوانی را نیز پشت سرگذشتانده است ولی تلاشهای پیگیرانه به هدف پویایی وغنامندی پروگرام درسی دانشکده فارمسی به منظور تربیه کادرهای علمی ومسلکی صورت گرفته است که دراین رابطه کادررهبری دانشکده و اساتید محترم کوشیدند که درپرتو قانون، مقرره ها، طرزالعمل ها ولوایح مقام وزارت تحصیلات عالی از آوان ایجاد تا امروز صادقانه کار وعمل نمایند.

موازی با توسعه وانکشاف طبابت وتشخیص امراض، مسلک فارمسی نیز درپرتو انکشاف ساینس وتکنالوژی معاصر رشد همه جانبه نموده وبه یک رشته کثیرالجوانب درعرصه خدمات دوایی مبدل گردیده است. درحال حاضر فارمسستان نه تنها مسؤولیت های خطیری درقبال تولید، تورید، توزیع و اداره وکنترول کیفی وکمی مواد دوایی و غذایی درکشور را به عهده دارند، بلکه بحیث افراد مسلکی ومتخصص درمواظبت فارمسی، کلینیکل بیولوژی و عرضه خدمات بهتر وتخصصی معاینات طبی نقش کلیدی دارند.

دورنما(Vision) :

          دیدگاه استراتیژیک دانشکده فارمسی برآنست که تا با ایجاد یک دانشکده اکادمیک، با کیفیت عالی، غیرسیاسی وعاری از هرگونه ملاحظات فکری ومنطقوی براساس معیارهای اکادمیک علمی درسطح جهان، مجهز با تکنالوژی مدرن مطرح ودرمیان جامعه علمی افغانستان شناخته شده ودرسطح بین المللی پیوسته با سایرنهادهای علمی واکادمیک درجهان مقام یابد.

مأموریت ها(Missions) :

          دانشکده فارمسی یگانه مرجع تحصیلی است که فارمسستان را بدرجه داکتر فارمسی (Pharm.D) طی یک دوره تحصیلی پنجساله به جامعه تقدیم مینماید. این دانشکده در تحقق اهداف خویش جهت تربیه کادرهای متخصص، متعهد و مسؤلیت پذیر، میهن دوست، صادق و وفادار به مردم وجامعه وسهم گیر دربازسازی عرصه های صحی درکشور، با فراهم شدن شرایط، موارد زیررا تعقیب میکند.

 • جذب کادرهای متعهد، مسؤولیت پذیر و شایسته به شرایط و معیارهای اکادمیک در مطابقت به قانون تحصیلات عالی کشور.
 • فراهم ساختن شرایط وامکانات مناسب درجهت غنامندی دانش مسلکی کادرهای علمی جهت تطبیق برنامه های درسی نظری وعملی به صورت صحیح ومفید که پاسخگو به نیازمندیهای کشور باشد.
 • الویت دادن با عقد پروتوکول همکاری با دانشگاه های معتبر خارجی برای دریافت الگوهای مناسب درتطبیق برنامه آموزشی مطابق ستراتیژیک پلان.
 • مساعد ساختن زمینه کارعملی وساحوی غرض کسب مهارتهای عملی وتفکرمستقلانه درجهت تغییر و وارد ساختن افکار جدید که باعث تغییر درذهنیت گردد.
 • خلق انگیزه درایجاد رقابت های سالم دربین محصلان غرض دریافت شایستگی ها.
 • ترویج وآموزش مؤثرو خلاق و رعایت آن منحیث یک اصل اساسی دربرقراری روابط با مردم و تحقق بخشیدن شعار" ارتقای ظرفیت، تضمین کیفیت و کسب اعتبار".
 • ساختن استراتیژیک پلان مطابق اهداف ومرام.
 • مساعد ساختن بسترمناسب برای تحقیق درجهت حصول نتایج ثمربخش وقابل اعتبار.
 • برقراری روابط میان تاجران ملی، فابریکات صنعتی، ادارات استخدام کننده درجهت تربیه کادرهای متخصص مورد نیاز برمبنای ضرورت شان.
 • رعایت حقوق بشر وبرقراری اصل تساوی حقوق زن ومرد درتمام برنامه ها به اساس شایستگی واهلیت.
 • بازنگری وتجدید مرام نامه درمطابقت به شرایط وامکانات دست داشته با درنظر داشت نورم های ملی وبین المللی.
 • فراهم ساختن زمینه تحصیلات ماستری ودوکتورا برای استادان.
 • ایجاد رقابت سالم دربین محصلان واستفاده از این روش درجهت بلند بردن دانش محصلان وتقویت این پروسه توأم با دایرنمودن کنفرانس ها، تجلیل از روزهای ملی، روز محصل وسایرمحافل علمی.
 • تجهیزوتقویه لابراتوارها جهت انجام کارهای عملی .
 • استفاده ازتکنالوژی معاصر درپروسه تدریس وآموزش.
 • دسترسی به انترنت واستفاده همگانی از تکنالوژی معاصر.
 • فراهم ساختن شرایط مناسب صحی واقدامات لازم درجهت حفظ محیط زیست وصحت وسلامتی کانون علمی ومنطقه.
 • سهم گرفتن فعال درتورید، تولید، توزیع وکنترول ادویه برمبنای روشهای عصری، علمی و تخنیکی.
 • تدارک وعرضه خدمات دوایی، مواظبت فارمسی، سیستم معلوماتی و قانون گذاری پیرامون دوا.
 • پیشبرد امور فنی مسلکی دواخانه های دولتی، شفاخانه ها (Hospital Pharmacy) و فارمسی شهری.
 • پیشبرد واجرای معاینات دقیق بیولوژی کلینیکی (Clinical Biology) و کمک نمودن طبیبان در راستای تفسیر معاینات تحلیلی لابراتواری.
 • تحلیل وتجزیه کیفی محصولات غذایی ومواد آرایشی درلابراتوارهای تجزیه مواد غذایی ومحصولات آرایشی.
 • مطالعات وتحقیقات پیرامون گیاهان طبی افغانستان وجستجوی طروق بهتر عرضه وبهره برداری ازفلورای گیاهی کشور ودرنتیجه ارتقا و تقویه اقتصاد ملی ازبابت کاربرد و فروش این محصولات.
 • اجرای معاینات لابراتواری توکسیکولوژیکی با هدف تشخیص قطعی واقعات تسممات و همکاری با مرکزخدمات طب عدلی.

دانشکده فارمسی دانشگاه بلخ بحیث یک نهاد عملی- اکادمیک درجهت تربیت جوانان وتقویت فرهنگ کشور سعی وتلاش مینماید وبا باورکامل درتحقق اهداف ومرام خویش جسورانه به پیش خواهد رفت.

 

مرام نامه درشورای علمی مورخ   26 /  12 /1395 قرائت وتأیید شد ودرج پروتوکول شماره (   1   ) دانشکده فارمسی گردید.

فیصله شورای عملی تأیید است وبمقام محترم ریاست دانشگاه بلخ جهت منظوری تقدیم است.