پلان استراتیژیک دانشکده زبان وادبیات دانشگاه بلخ2017-2021

پلان استراتیژیک دانشکده  زبان وادبیات متصل باپلان های استراتیژیک دانشگاه بلخ وپلان های استراتیژیک وزرات محترم تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان میباشد:

  1. پلان استراتیژیک دانشکده  ادبیات وعلوم بشری 2010-2014
  2. پلان استراتیژیک دانشگاه بلخ 2010-2014
  3. پلان استراتیژیک وزرات محترم تحصیلات عالی 2010-2014

     قابل یادکرداست،که نخستین پلان پنج سالۀاستراتیژیک دانشکده ادبیات درسال 1391 مطابق2010- 2014ازجانب ریاست دانشکده تهیه گردیده بود،که یکتعدادپلانهای موردنظرتطبیق واجراگردیده ویکتعداددیگرآن به نسبت عدم امکانات تطبیق عملی نگردیده است. بنأموارد باقیمانده دراستراتیژیک پلان تهیه شده که تجدیدگردیده است،امیداست باتوجه وهمکاری ریاست محترم دانشگاه بلخ  ووزارت محترم تحصیلات عالی تطبیق وعملی خواهدشد.پلان استراتیژیک دانشکده  ادبیات بادرنظرداشت میعادمعینه به مدت پنج سال،یعنی؛ازسال1396تاال1400هجری خورشیدی مطابق2017- 2021تهیه گردیده است.

تعریف پلان استراتیژیک :

پلان استراتیژیک عبارت ازپروسه اداری شناسایی استراتیژی اجرا وتصمیم گیری برای تخصیص منابع به منظور تعقیب یک استراتیژی مشخص با درنظر داشت منابع مالی و قوای بشری میباشد.

ساختار سلسلـۀ مراتب پلان استراتیژیک:

  1. پلان استراتیژیک وزارت محترم تحصیلات عالی 2010-2014 (اهداف مقاصد درسطح ملی).
  2. پلان استراتیژیک دانشگاه بلخ (اهداف ومقاصد درسطح منطقه و ولایات مرتبط با پلان استراتیژیک وزارت محترم تحصیلات عالی).
  3. استراتیژی های دانشکده  ادبیات و علوم بشری وپلان های اجرای این دانشکده:پلان ها میتوان از دو جهت ،یعنی پلانگذاری بالا به پایینوشیوه پلان گداری پایین به بالا صورت گیرد.

▲اکثرآۛ دوره پلان گــــداری پلان استراتیژیک درافغــــانستـــــان بیشتراز پنج سال نمیتواند  گسترش وبرنامه ریزی گردد.

▲پلان‏‏ باید روی واقعیت ها ،مستلزم محدودیت ها وتمرکزبالای موجودیت کیفیت ومنابع  استوارباشد.

▲‏پلان‏‏ نیازبه مشخصاتی دارند که مسیرمعین اجازه پیمایش پیشرفت داشته ،پلان های اجرایی درچارچوب پلان های استرتیژیک که محدوده یک ساله را دارا میباشد.

 

        پلان های استراتیژیک که مرتبط با مؤسسه تحصیلی (ولایت بلخ)میباشد:

1 محیط مؤسسه تحصیلی (دانشگاه بلخ)درولایت بلخ ازنگاه مسایل سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی.

2- دانشگاه بلخ منعتقد است که ازاوضاع سیاسی، اجتماعی، وفرهنگی محیطی درولایت بلخ ،ضرورت احساس مسؤلیت را درقبال دارد.

3 دانشکده ها : داشتن منابع متفاوت وباارزش که بتواند مطلوبیت ومنابع محیط تحصیلی (ولایت بلخ) ومناطق کشور را فراهم نماید.

4- دانشکده  های متفاوت که دارای پونتسیل بالقوه برای سهمگیری فعال به منطور بهتر ساختن خدمات با ارزش مطابق با داشتن تخصصی درحوزه های مختلیف میباشد.

5 دانشکده ها بایست دارای استراتیژی های مجزا بوده، که با استفاده ازدانش با کیفیت ومهارت کارکنان دانشکده  ها خدمات خاص را برای توانایی انفرادی درسطح ولایت بلخ و سایر ولایات بکارگیرند.

6-  دانشکده  زبان وادبیات مطابق پلان های استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی ،  دانشگاه بلخ، با درنظر داشت پلان های انکشافی پنج سالۀ خود و رسیدن به اهداف استراتیژیک، خدمات ارزنده وبا کیفیت را مطابق رشته های تخصصی درولایت بلخ و در مجموع درسطح کشورجهت ارتقای سطح دانش جوانان عزیزکشورارایه میدارد.

 

دیدگاه اهداف نهادی و بنیادی وزارت تحصیلات عالی اهداف نهادی و بنیادی وزارت تحصلات عالی ازنقطۀ آغازبرای پلانگداری استراتیژیکدرسطح دانشگاه ها میباشد.

دیدگاه استراتیژیک دانشگاه بلخ و دورنمای آن استوار برآنست که تا با ایجاد یک دانشگاه اکادمیک با کیفیت عالی، غیرسیاسی وعاری ازهرگونه طرفگرایی برمبنای استندرد های اکادمیک وعلمی درسطح منطقه وجهان، مجهزبا تکنالوژی ومدرن ومعاصر، مطرح میان جامعه علمی افغانستان شناخته شده ،در سطح بین المللی وپیوسته با ایجاد روابط با سایرنهاد های علمی واکادمیک درسطح منطقه و جهان میباشد.

مسِؤلیت ها: مسؤلیت و ماموریت درقبال رشد و انکشاف افغانستان، ضرورت به جوانان تحصیل یافته، متخصصین، تاکید بالای کسانیکه متصدی مسؤلیت های حفاظت از ارزش های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را که هسته و محور اساسی آن قانون اساسی افغانستان است میتوان متعهد به بلند بردن کیفیت تحقیق که موجب انکشاف و تقویت سازی بخش عامه در سطح منطقه و کشور میشود.

 

اهداف نهادی وزارت تحصیلات عالی

1- فراهم نمودن تحصیلات عالی با کیفیت عالی.

2- گسترش وحدت ملی

3- ترفیع اخلاق و آراسته گی.

4- گسترش عدالت و مساوات.

5- ترفیع و تحکیم مدیریت خوب، مثمرو مؤثر.

6- حصول استقلال بیشترومسؤلیت پذیری در امور پوهنتون ها.

7- حصول نهادی (استقلال اکادمیک).

8- ایجاد حسابدهی عامه.

نخستین هدف نهادی وزارت تحصیلات عالی

فراهم آوری تحصیلات عالی تخصصی با کیفیت عالی، بر مبنای اهداف نهادی ذیل:

1- انکشاف  کریکولم درسی برمبنای استندرد های بین المللی و نیازهای علمی افغانستان.

2- استخدام کادرهای ورزیده و ترفیع آنان.

3- پالیسی انکشاف تحقیقات و نشرات.

4- تقویت تسهیلات تحصیلی مانند کتابخانه ها، مراکز تکنالوژی معلوماتی و دسترسی به خدمات انترنیتی.

5- انکشاف برنامه های تحصیلی.

6- انستیتوت زبان های خارجی.

7- بهبود کیفیت تحصیلی و اعتبار دهی آن.

1- 1: معرفی کمیته تنظیم کریکولم دانشگاه بلخ.

1- 2: سیستم اسناد سازی الکترونیک کریکولم ها.

1- 3: مرور و اسناد سازی کریکولم ها- کریکولم هایی که از جانب کمیته تنظیم کریکولم دانشگاه بلخ به تصویب رسیده اند.

2- 1: تشخیص، نشر اعلان استخدام، معیار ترفیع و پروسه ها آن.

2- 2: اسناد سازی، اجرای استخدام و پروسه ترفیعات.

2- 2: آشنا سازی بر مبنای لیاقت و شایستگی  پروسه ترفیعات.

3- 1: تنطیم کمیته تحقیقاتی دانشگاه بلخ.

3- 2: تشخیص و توزیع انگیزه کاری برمبنای شایستگی.

3- 3: ارایه تسهیلات تحقیقاتی و علی الخصوص برای انتشارات.

4- 1: ایجاد مرکز خدمات تکنالوژی معلوماتی برای امور تحصیلی و امور اداری.

4- 2: ایجاد کتابخانه مرکزی دانشگاه بلخ، مرکز آموزش و دسترسی به منابع علمی الکترونیک.

5- 1: دستیابی مقدماتی به برنامه های تحصیلی(50فیصد ماستری 20 فیصد دوکتورا).

6- 1: واداشتن محصلان به مهارت های مؤثر زبان خارجی (انگلیسی) از طریق کریکولم و امتحانات.

7- 1: مشخص ساختن مسؤلیت ها در پروسه اعتبار دهی در امور معاونیت علمی.

7- 2: تنظیم کمیته امتحانات در سطح دانشگاه بلخ و دانشکده  ها به منظورتقویت اداره امتحانات.

7- 3: تقویت آموزش و روش تدریس مؤثر.

7- 1: تقویت امتحانات سطح اکادمیک، تعیین نمره کامیابی درسطح دانشکده  ها.

 

منابع و مآخذ

1- قانون تحصیلات عالی.

2-مقرره ها، لوایح و طرزالعمل های مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان، سال1388ه.ش

3- لایحۀ تحصیلات دوره ماستری.

4- لایحۀ سیستم کردیدیت مؤسسات تحصیلات عالی.

5- کریکولم (نصاب درسی تحصیلی)دیپارتمنت ها.

6- لغت نامۀ دهخدا.