سپاسگذاری

خداوند را شاکر هستم که برای اولین بار بادر نظر داشت شرایط علمی در برابری به معیار های اکادمیک به کمک و یاری اساتید محترم به ساختن پلان استرتیژیک دانشکده اقبال یافتیم و انشاء اله با آغاز خوب در انجام این مسؤلیت پییشینه برای آینده  دانشکده طب می داشته باشیم .

پلان استراتیژی طرح مسیریست  که برای رسیدن به اهداف متعالی در جهت انجام خدمت با صداقت در تربیه نسل جوان و کسب دست آورد های با افتخارو لازم نظام آموزشی است .  

با ترسیم مسیر کار خویش می بینیم که تا چه حد قادر هستیم و می توانیم پیش بین باشیم که چه کردیم ، چه می کنیم و چه باید بکنیم

مدیریت درست در موجودیت یک پلان استراتیژیک انتظام می یابدو فعالیت های یک سازمان و یا نهاد علمی را قوت و اعتبار می بخشد .پلان استراتیژی یک مسؤلیت و تعهد است  .

امید وار هستیم که تا در روشنائی این مسیر ،موفقیت و پیروزی را مرحله به مرحله نصیب گردیم .و به مسؤلیت که در انجام آن تعهد نموده ایم عمل نمائیم .

نهایت سپاسگذاری می نمائیم از کمیسون محترم دانشکده طب دانشگاه بلخ  که با مطالعه شرایط و دسترسی به امکانات  پلان استراتیژی دانشکده را ترتیب نمود ند . در ترکیب آن ذوات محترم هر یک :

پوهنمل داکتر فضل احمد باور ، پوهاند میر محمد ظاهر حیدری ، پوهنوال داکترحبیب اله مومند ،پوهندوی داکتر احمد ولی شفایی،  پوهندوی داکترعبداله درمان ، پوهندوی داکترزلمی مولوی زاده ،پوهنمل داکتر قیس رهین ، پوهنمل داکتر نعمت اله فطنت ،پوهنمل  داکترمحمد بشیر رؤف ، پوهنمل داکتر علیشاه اکبری، پوهنمل داکتر صالح عارف ،پوهیالی داکتر پرویز قربانی ، پوهنمل داکتر سید لعل شاه لنگر ، پوهنمل داکتر عبدالسمیع دلیار ، پوهنمل داکتر محمد یونس فخری تحت نظر داکتر نوید میاخیل که در زمینه ساختن پلان استراتیژی  تخصص داشتند با زحمات زیاد و حوصله مندی مطابق به تعهد شان درین راستا با تلاش پیگیر در طی چند ماه پلان استراتیژی دانشکده را  با تیم همکار نهائی نمودند . خداوند متعال به پاس خدمات شان اجر عظیم و توفیقات مزید عنایت شان فرماید .

       

    

 

فهرست مطالب

مقدمه  :

 1. تحلیل استراتیژیک
 2. فلسفه استراتیژیک

تحلیل استراتیژیک دانشکده :

 1. اولویت ها
 2. مشکلات عمده
 3. راه حل ها
 4. دست آورد ها
 5. قوتها ، ضعفها ، فرصتها و تهدید ها

فلسفه استراتیژیک :

 1. دیدگاه
 2. ماموریت یا رسالت
 3. ارزشهای دانشکده

اهداف و مقاصد :

 1. توسعه و ارتقای ظرفیت
 2. معیار سازی نظام تحصیلی
 3. توسعه روابط اکادمیک

مقدمه

مدیریت فعالیت ها در نظام اکادمیک مطابق استندرد ها به طرح پلان استراتیژیک نیاز دارد . پلان استراتیژیک انجام فعالیت ها انتظام بخشیده  مسیری است برای رسیدن به نتایج متوقع.

هدف : تعیین مسیر فعالیت ها برای انجام فعالیت های آموزشی برای ایجاد فضای اکادمیک و پاسخگو به پرابلم های جامعه .

ایجاد سهولت ها در کار وفعالیت.

پیش بینی نتایج متوقع از تطبیق پلان و برنامه ها.

پلان استراتیژیک شامل بخش های زیر اند :

تحلیل استراتیژیک

فلسفه استراتیژیک

اهداف و مقاصد

تطبیق پلان استراتیژی با پیش بینی در مدت پنج سال (1394-1399 ).

پلان استراتیژی نیاز به داشتن پلان عملیاتی دارد که مطابق به آن زمان تطبیق آن در هر سال واضح شده و نتیج آن ارزیابی گردد .

            

   پلان استراتیژیک

تحلیل استراتیژیک:

 • اولویت های کاری دانشکده طب بلخ
 • مشکلات عمده دانشکده طب بلخ
 • راه های حل مشکلات
 • دست آورد های دانشکده طب بلخ طی یک سال گذشته
 • تحلیل قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدید
 • تحلیل اوضاع دانشکده با درنظرداشت فکتور های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تکنالوژیکی

 فلسفهء استراتیژیک:

 • دیدگاه دانشکده طب بلخ
 • ماموریت یا رسالت دانشکده طب بلخ
 • ارزش های دانشکده طب بلخ
 • اهداف، مقاصد و استراتیژی های دانشکده طب بلخ

 

تحلیل استراتیژیک دانشکده طب بلخ:

 اولویت های کاری دانشکده طب بلخ:

 1. داشتن یک شفاخانه کادری و تعمیر تدریسی.
 1. داشتن مواد درسی جدید، لابراتوار های مجهز ومرکز تحقیقات علمی.
 2. داشتن استادان مجرب، مسلکی، تخصصی و ارتقا ظرفیت شان (به سطح ماستری و دوکتورا)
 3. تدریس سالم محصلان و دوکتوران جوان
 4. داشتن یک کتابخانه مجهز با تجهیزات مدرن و کتابخانه الکترونیکی
 •  مشکلات عمده دانشکده طب بلخ:
 1. نداشتن یک پلان استراتیژیک درازمدت.
 1. نداشتن یک شفاخانه کادری.
 2. نداشتن لابراتوارهای مجهز، لوازم تدریس کلنیکی.
 3. اراده وقاطعیت درکارها.
 4. پائین بودن سطح دانش شاگردان مکاتب
 5. ورود فارغان ضعیف صنف 12 از طریق کانکور به دانشکده.
 • راه های حل مشکلات:
 1. ساختن پلان استراتیژیک درازمدت و کوتاه مدت عملی.
 1. مشکلات شفاخانه کادری: دریافت کمک های مادی از منابع خارجی و تلاش درجهت شامل ساختن اعمار شفاخانهء کادری درپلان انکشافی وزارت.
 2. کامیاب شدن محصلان کم سویه میتواند با همکاری دانشکده طب، دانشگاه و وزارت تحصیلات عالی برطرف شود وموارد زیر مدنظر گرفته شود:
  • جلوگیری از احکام غیرقانونی.
  • حمایت از تطبیق قانون.
  • قطع مداخلات بیرونی درامور علمی و اکادمیک دانشکده.
 3. تجهیز لابراتوارها و لوازم تدریسی و کلنیکی.
 4. تطبیق قانون مکافات و مجازات.
 5. آموزش شیوه های تحقیق وایجاد یک مرکز تحقیق در دانشکده طب بلخ.
 6. برقراری توامیت با دانشگاه های خارج کشور.
 7. سپارش به وزارت معارف بمنظور تغییر در نصاب درسی و شیوه های اموزش و ارزیابی

 

 • تحلیل اوضاع دانشکده با در نظر داشت فکتور های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  و تکنالوژیکی:

فکتورهای سیاسی:

 1. داشتن اثرات مثبت پالیسی دولت درایجاد روابط استراتیژیک با دول متمدن دربخش تحصیلات عالی.
 2. عدم روشن بودن پالیسی مشخص دولت مشخصاً درقبال تحصیلات عالی .
 3. عدم پرداخت مالیه بموقعتوسط اشخاص واجد شرایط که سبب ضعیف شدن اقتصاد دولت و منجمله تحصیلات عالی میشود.
 4. عدم موجودیت یک استراتیژی مثبت سیاسی درپالیسی دولت باعث پسمانی جامعه و منجمله تحصیلات عالی میشود.
 5. انتخابات پیشرو واضیح و روشن نیست.
 6. تروریزم و ادامه جنگ داخلی و بی امنیتی.
 7. تعدد احزاب سیاسی در کشور .

 

فکتورهای اقتصادی:

 1. تاثیر منفی تورم پولی موجود درنظام آموزشی.
 2. روند اقتصادی نامتناسب (معاش دولتی نا متناسب).
 3. موجودیت اقتصاد مافیایی درسطح کشور.
 4. عدم تناسب واردات و صادرات در نظام اقتصادی .
 5. بحرانی شدن اقتصاد در سطح جهان.
 6. کاهش ارزش پولی به تناسب اسعار خارجی.
 7. پرداخت مالیه بدون موجودیت بیمه.
 8. اقتصاد محلی نامتوازن و بدون برنامه و عدم حمایت دولت .
 9. وابسته بودن اقتصاد بیشتر به فصول سال .

فکتور های اجتماعی:

 1. پذیرش محصلان خازج پلان در دانشکده .
 2. دیدگاه نسبتاً مثبت جامعه در قبال دانشکده طب بلخ.
 3. عدم تغییرات مثبت درزنده گی افراد جامعه.
 4. رسم و رواج های مروج دربین جامعه.
 5. عدم تمایل مراکز کاری درجذب تمام فارغان.
 6. ضعیف شدن ارزش های اخلاق اجتماعی نظر به سال های قبل.

 

 فکتورهای تکنالوژیکی:

 1. رشد تکنالوژی لجام گسیخته و بدون کنترول .
 2. ضعف اقتصاد دراثر تکنالوژی وارداتی ناکارا.
 3. نبود قانون واضیح و کنترول کننده ء استفاده از تکنالوژی.
 4. نو وارد شدن دانشکده طب دانشگاه بلخ در پروسه تحقیق که درحال گسترش و پیشروی است .
 5. پرداخت پول گزاف و یغما کننده دراستفاده از تکنالوژی.
 6. رقابت ناسالم وغیرقابل کنترول تکنالوژی.
 7. با رشد تکنالوژی در مسیر قانونمند میتوانیم به پیشرفت های چشمگیری نایل آئیم.
 8. رشد نا متوازن تکنالوژی دربلخ وعدم دسترسی همگانی به آن .
 9. عدم استفاده خوباز انترنت در دانشکده طب مطابق پرداخت پول ،که سرعت نداشته و روزها غیرفعال میباشد.
 10. مامولد تکنالوژی نیستیماما از تکنالوژی استفاده میکنیم
 11. در عدم موجودیت قانون حق چاپ و نشر ، فعالیت موسساتی نشراتی در کشور.

فلسفه ء استراتیژیک دانشکده طب بلخ:

 • دیدگاه دانشکده طب بلخ:

     دانشکده طب بلخ برای حصول اولین و بهترین مقام علمی، تحقیقی و تدریسی درمیان دانشکده های طبی کشور و منطقه تلاش میورزد تا یک مرکز عالی استندرد تربیوی علمی، تحقیقی و صحی درعرصه های مختلف طبابت ازقبیل طب معالجوی، طب ستوماتولوژی، تکنالوژی طبی، نرسنگ و فارمسی میباشد. دانشکده طب بلخ موضوعات فوق را از طریق انکشاف توانایی ها دربخش های عرضه خدمات باکیفیت صحی ، شیوه تدریس، استندرد سازی خدمات طبی، توسعه روابط متقابل علمی، تحقیقی، تربیوی و عرضه خدمات با کیفیت صحی با مراکز معتبر و پیشرفته طبی درداخل و خارج کشور همکاری و سعی  مینماید. برعلاوه برای جذب بااستعداد ترین کادری علمی و مساعد ساختن پیشرفت شان با رعایت بالاترین استندرد های اخلاقی تلاش مینماید.

ماموریت یا رسالت دانشکده طب بلخ:

دانشکده طب بلخ درشمال افغانستان  یک نهاد علمی، صحی، تحقیقی وتدریسی برتر در کشور ومنطقه است وبرای خدمت گذاری عام مردم بدون درنظرگرفتن ملیت، نژاد، مذهب، زبان و منطقه کار مینماید. درجهت تقدیم نمودن فارغان لایق وخوب درآینده به جامعه، منطقه و جهان سعی و تلاش نموده تا سطح مرگ ومیر خصوصاً مادران واطفال را کاهش داده، در کارهای تحقیقی، علمی و صحی ممتاز بوده و روابط حسنه را با تمام موسسات تحصیلی داخلی وخارجی ایجاد نماید.

ارزش های دانشکده طب بلخ:

 1. احترام متقابل: بین استاد و استاد، بین استاد و محصل، بین بلند رتبه ها و پائین رتبه ها، بین محصل و محصل و همهاعضای کادر علمی و مریضان.
 1. تعهد: تمام استادان، پرسونل دانشکده طب متعهد اند تا با پابندی و حضور فعال در وظیفه ، در تدریس و تحقیق سهم فعال داشته باشند .
 2. اعتماد: دردانشکده طب فضای قابل اعتماد موجود است.
 3. عدالت: عدالت درهمه امور دانشکده توام با شفافیت و حسابدهی حاکم است .
 4. انتقاد پذیری: هم درمدیریت دانشکده و هم بین استادان وجود دارد.
 5. تحمل پذیری: ازخودگذری وهم داشتن ظرفیت پذیرشهمدیگر .
 6. موجودیت پابندی به قوانین و مقررات در دانشکده طب .
 7. افهام و تفهیم: افهام وتفهیم یک وسیله مهم اموزش بوده استادان ازین وسیله در پروسه تدریس استفاده می کنند ..
 8. ابتکارو نوآوری: یکی از زمره  شایستگی استادان در تدریس  ، تحقیق و تداوی ابتکار و نوآوری است .
 9. کارگروپی: کار گروپی وسیله تحکیم اموزش بودهاستادان درکارهای علمی و تحقیقی ازین شیوه استفاده می کنند
 10. صداقت و ایمان داری: درهمه امورات دانشکدهبخصوص ارزیابیدانش محصلان وتداوی مریضان از صداقت و ایمان داری حاکم است .
 11. داشتن تخصص و پیگیری دوامدار مبتنی بر استعداد، علاقمندی و پشتکار.

 

اهداف، مقاصد واستراتیژی های دانشکده طب بلخ:

 هدف اول: توسعه و ارتقای ظرفیت دانشکده طب از نظرتشکیلات، دانش، شهرت و نام نیک.

مقصد 1.1: توسعه دانشکده طب معالجوی به دانشگاه طبی با ایجاد دانشکده های فارمسی، ستوماتولوژی، تکنالوژی طبی و دانشکده نرسنگ درمدت سه سال.

استراتیژی 1.1.1: ایجاد دانشکده های فارمسی، ستوماتولوژی، تکنالوژی طبی و نرسنگ با تفاهم وحمایت مقام ولایت بلخ، ‍دانشگاه بلخ، وزارت تحصیلات عالی، وزارت مالیه و وزارت صحت عامه با یک نظر سنجی دقیق .

استراتیژی 1.1.2: جلب کمک های منابع مختلف مانند: تجارملی، دونرها و موسسات انکشافی داخلی و خارجی برای رفع نیازمندی های دانشکده های جدید تاسیس.

مقصد 1.2: ایجاد شفاخانه کادری دوصد بستر مجهز با سامان و آلات استندرد طبی با تخمین 100 فیصد درتمام بخشها درطول 5 سال.

استراتیژی 1.2.1: ساختن پلان تشکیلاتی، مالی و خدماتی برای شفاخانه کادری و ارایه آن به ادارات مربوطه برای اخذ حمایت.

استراتیژی 1.2.2: استخدام کارمندان برای شفاخانه کادری دوصد بسترازطریق اعلانات باز و پروسه اصلاحات اداری دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

استراتیژی 1.2.3: اخذ بودجه مستقل از وزارت تحصیلات عالی برای پیشبرد امور خدماتی و معاشات شفاخانه.

   مقصد 1.3: ایجاد مرکز تحقیقات طبی با تکمیل پرسونل خدماتی وتخصصی و داشتن وجوه مالی با تخمین 100فیصد در 5 سال.

استراتیژی 1.3.1: اختصاص یک تیم کاری و تشکیل آن برای مرکز تحقیقات علمی.

استراتیژی 1.3.2: ساختن پلان کاری و بودجه مالی برای مرکز تحقیقات علمی

  استراتیژی 1.3.3: آغاز وتداوم ارتباطات تحقیقی و علمی با مراکز تحقیقیات علمی موسسات  داخلی و خارجی از طریق دایرنمودن کنفرانس های علمی تحقیقی و تبادله نشریه های علمی تحقیقیات علمی.

        مقصد 1.4: انکشاف دیپارتمنت ها درسطح دانشکده ها درطی 5 سال (درهرسال هر دانشکده با تشکیل 1 الی 4 دیپارتمنت).

استراتیژی 1.4.1: ساختن تشکیل دیپارتمنت ها، پلان کاری و بودجه مالی.

استراتیژی 1.4.2: اخذ حمایت ادارات مربوطه درسطح محلی و ملی برای حمایت از این ابتکار.

     مقصد 1.5: تجهیز لابراتوارها واکمال مواد و وسایل مطابق به برنامه درسی صد فیصد درمدت 5 سال.

      استراتیژی 1.5.1: استخدام کادر حرفوی ( تکنالوژست ) مطابق به استندرد ملی و بین المللی برای لابراتوارهای دیپارتمنت های مختلفه.

     استراتیژی 1.5.2: ساختن پلان کاری، مالی و تشکیلاتی برای پیشبرد امور لابراتوارها.

مقصد 1.6: اعمار ساختمان تدریسی استندرد 100 فیصد درمدت 5 سال.

    استراتیژی 1.6.1: اخذ حمایت وزارت خانه های مربوطه برای تخصیص زمین و اعمار تعمیر استندرد مورد ضرورت.

 استراتیژی 1.6.2: ساختن تشکیل، پلان کاری و مالی پرسونل تدریسی و دماتی.

      مقصد 1.7: ایجاد و نشر مجله طبی ربع وار به تعداد 1000 تیراژ به منظور نشر مقالات تحقیقی و آثار علمی استادان درمدت سه سال.

استراتیژی 1.7.1: اخذ جواز نشر مجله طبی  از مقام وزارت وکسب حمایت نشر از ادارات محلی و ملی.

استراتیژی 1.7.2: تشکیل تیم کاری مجله طبی، پلان کاری و بودجه مالی آن.

       هدف دوم: معیاری سازی نظام آموزشی طبی.

مقصد 2.1: آموزش و تقویه لسان های خارجی درنظام آموزشی استادان و محصلان درمدت 5 سال با تسلط 100 فیصد.

استراتیژی 2.1.1: طرح یک پلان کاری جهت بلند بردن ظرفیت لسان برای استادان و محصلان.

استراتیژی 2.1.2: دایر نمودن کورس های کوتاه مدت و دراز مدت لسان انگلیسی برای استادان و محصلان.

استراتیژی 2.1.3: ارایه کنفرانس های طبی علمی و تحقیقی به لسان انگلیسی توسط استادان و محصلان.

استراتیژی 2.1.4: تبادله استادان و محصلان دانشگاه های همکار خصوصاً دانشگاه های خارجی برای بلند بردن سطح علمی و لسانی استادان و محصلان.

استراتیژی 2.1.5: تدریس به لسان انگلیسی و تقویه ترجمه موضوعات علمی، طبی و تحقیقی به لسان های ملی.

مقصد 2.2: جذب کادر علمی مطابق قانون تحصیلات عالی به سویه ماستر و دوکتورا با تکمیل 100 فیصد در مدت 5 سال.

استراتیژی 2.2.1: ساختن پلان استخدام کادر علمی و تشکیل آن برای دانشکده ها، شفاخانه و مرکز تحقیقات علمی.

 استراتیژی 2.2.2: همکاری جدی با دانشگاه بلخ، وزارت تحصیلات عالی و ادارات مربوطه دیگر برای فراهم سازی تسهیلات درجذب کادرهای علمی به سویه های ماستر و دوکتورا.

مقصد 2.3: آموزش تکنالوژی معاصر برای استادان و محصلان با تسلط 100 فیصد درمدت 5 سال.

استراتیژِی 2.3.1: ساختن پلان آموزش تکنالوژی معاصر برای استادان و محصلان.

استراتیژی 2.3.2: جلب کمک های داخلی و خارجی برای آموزش تکنالوژی و تجهیز دانشگاه طبی و شفاخانه کادری با وسایل تکنالوژی مدرن طبی و غیرطبی روز.

     مقصد 2.4:   انکشاف کریکولوم فعلی مطابق به کریکولوم های استندرد منطقه وجهان درحدود 100% به مدت 5 سال.

استراتیژی 2.4.1: ساختن تیم کاری برای ارزیابی کریکولوم فعلی مطابق به اصول وزارت تحصیلات عالی ودرارتباط بودن با وزارت درجهت بهبود کریکولوم فعلی.

استراتیژی 2.4.2: ساختن پلان انکشاف کریکولوم و تشویق و کسب حمایت ادارات مربوطه محلی و ملی برای تجدید آن.

استراتیژی 2.4.3: درخواست مساعدت دربهبود بخشیدن کریکولوم از موسسات، دونرها و دانشگاه های که با آنها توامیت به امضا رسیده است.

    مقصد 2.5: انکشاف مفردات درسی استندرد درتمام دیپارتمنت ها مطابق به پتالوژی کشور و منطقه درحدود 100 فیصد درمدت 5 سال.

استراتیژی 2.5.1: ساختن تیم کاری برای ارزیابی مفردات درسی فعلی مطابق به اصول وزارت تحصیلات عالی ودرارتباط بودن با وزارت درجهت بهبود مفردات درسی فعلی.

استراتیژی 2.5.2: ساختن یک پلان انکشاف مفردات درسی استندرد و تشویق ادارات زیربط محلی و ملی برای تجدید آن.

استراتیژی 2.5.3: درخواست مساعدت دربهبود بخشیدن مفردات درسی از موسسات، دونرها و دانشگاه های که با آنها توامیت به امضا رسیده است.

     مقصد 2.6: تقویه و رشد تدریس موثر، استفاده از منابع جدید طبی و شیوه های مدرن تدریس به شمول  PBL  و CBL در حدود 100 فیصد درطی مدت 5 سال.

استراتیژی 2.6.1: ساختن پلان تقویه و رشد تدریس موثرمطابق به اصول وزارت تحصیلات عالی.

استراتیژی 2.6.2:  دایر نمودن ورکشاپ  های تدریس مؤثر  با استفاده از تجربه  تدرس چندین ساله استادان دانشکده و دانشگاه برای کادر های جوان .

          استفاده  از تجارب استادان پوهنتونهای  داخلی وخارجی که با اوشان تواًمیت  امضاء گردیده .

برای بهبود شیوه های تدریس از طریق دایر نمودن برنامه های بازنگری تدریس و ارزیابی مؤثر تدریس  با جمع آوری فیدبک از محصلان،

 تقویه نکات ضعف دانشکده ها با فراهم نمودن زمینه سفرهای کوتاه مدت و دراز مدت استادان برای آموختن شیوه های آموزشی  معاصربه دانشگاه های داخلی و خارجی..

استراتیژی 2.6.3: درخواست مساعدت دربهبود بخشیدن شیوه های تدریس موثر از موسسات، دونرها و دانشگاه های که با آنها توامیت به امضا رسیده است.

مقصد 2.7: ارتقا سویه علمی استادان به سویه ماستری در حدود 100 فیصد و دوکتورا درحدود 50% درمدت 5 سال.

استراتیژی 2.7.1: ساختن پلان ارتقا سویه علمی استادان به سویه های ماستری و دوکتورا از طریق جذب بورسیه های وزارت تحصیلات عالی، به دانشگاه های معتبر بین المللی و دونرها.

     مقصد 2.8: گسترش آموزش روش تحقیق برای اساتید و محصلان بقسم عملی و نظری 100 فیصد درطی 5 سال.

استراتیژی 2.8.1: ساختن پلان آموزش روش تحقیق برای استادان و محصلان و جلب حمایت و مساعدت ادارات محلی وملی دراین زمینه.

استراتیژی2.8.2: ایجاد تیلی کنفرانس های علمی تحقیقی، شریک سازی مضامین تحقیقی و دایر نمودن برنامه های آموزش روش تحقیق بصورت عملی و نظری برای استادان و محصلان.

مقصد 2.9: فراهم ساختن شرایط استفاده خوب و مؤثر از کتب و کتابخانه ومعیاری سازی کتابخانه به استندرد بین المللی بشکل الکترونیک آن 100 فیصد درطی 5 سال.

استراتیژی 2.9.1: ساختن یک کتابخانه استندرد به معیار های بین المللی با داشتن تمام کتب مرجع  آموزشی مورد نیاز تمام دیپارتمنت ها و دانشکده ها از طریق گرفتن بودجه خاص و تشکیل آن از وزارت تحصیلات عالی، مساعدت دانشگاه های همکار، دونرها و دیگر موسسات مساعدت کننده.

هدف سوم: توسعه روابط اکادمیک با دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی.

 مقصد 3.1: ایجاد روابط علمی، تحقیقی، تدریسی با 5 دانشگاه معتبر طبی بین المللی جهان، تمام موسسات معتبر خصوصی ودولتی طبی درسطح کشور درطی 5 سال آینده.

استراتیژی3.1.1: ساختن برنامه توسعه یی برای توسعه روابط علمی، تحقیقی، تدریسی درهمه بخش ها با دانشگاههای معتبر طبی داخلی و جهان.

استراتیژی 3.1.2: ایجاد توامیت های استراتیژیکی برای انکشاف اکادمیک دانشگاه های معتبر طبی داخلی و خارجی.

استراتیژی 3.1.3: فراهم سازی زمینه های تبادله استادان و محصلان برای بلندرفتن سویهء علمی، تحقیقی، تدریسی و صحی در همه بخش ها با دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی.

کمیسون .

کمیسون پلان استراتیژیک دانشکده طب دانشگاه آریا بعد از نشست کاری در جلسات متعدد و مطالعات عمیق مطابق استندرد ها با در نظر داشت شرایط عملی و ساختار جدید ، استراتیژی پلان هذا را ترتیب نموده  بعد از بازنگری  مجدد تقدیم می نماید

پلان استراتیژیک هذا در شورای علمی مورخ    10/01/1395  طرح و درج پروتوکول ( 41) تائید گردیده .