مقدمه

          صحت، عرضه خدمات صحی و دسترسی به امکانات و تسهیلات صحی ازحقوق اساسی اتباع هر کشور به حساب می آید. برای تحقق ورسیدن به آن، تأسیس نهادهای تحصیلی وآموزشی در رشته های طب، فارمسی وسایر رشته های طبی به منظور تربیه کادرهای ورزیده مسلکی و متخصص عرصه طب وفارمسی یک امر ضروری بشمار میرود.

          موازی با توسعه وانکشاف طبابت وتشخیص امراض، مسلک فارمسی نیز درپرتو انکشاف ساینس وتکنالوژی معاصر رشد همه جانبه نموده وبه یک رشته کثیرالجوانب درعرصه خدمات دوایی مبدل گردیده است. درحال حاضر فارمسستان نه تنها مسؤولیت های خطیری درقبال تولید، تورید، توزیع و اداره وکنترول کیفی وکمی مواد دوایی و غذایی درکشور را به عهده دارند، بلکه بحیث افراد مسلکی ومتخصص درمواظبت فارمسی، کلینیکل بیولوژی و عرضه خدمات بهتر وتخصصی معاینات طبی نقش کلیدی دارند.

          ترتیب پلان های آینده وزارت تحصیلات عالی، دانشگاهها ودانشکده ها برای برآورده شدن اهداف ستراتیژیک کاربس ارزنده است. با درک این مسؤولیت، دانشکده فارمسی پلان استراتیژیک جامع وهمه جانبه را ترتیب نموده تا برای جامعه افغانستان ونسل های فعلی وآینده کشور مصدر خدمت شود.

دورنما(Vision) :

          دیدگاه استراتیژیک دانشکده فارمسی برآنست که تا با ایجاد یک دانشکده اکادمیک، با کیفیت عالی، غیرسیاسی وعاری از هرگونه ملاحظات فکری ومنطقوی براساس معیارهای اکادمیک علمی درسطح جهان، مجهز با تکنالوژی مدرن مطرح ودرمیان جامعه علمی افغانستان شناخته شده ودرسطح بین المللی پیوسته با سایرنهادهای علمی واکادمیک درجهان مقام یابد.

مأموریت ها(Mission) :

          دانشکده فارمسی یگانه مرجع تحصیلی است که فارمسستان را بدرجه داکترفارمسی (Pharm.D) طی یک دوره تحصیلی پنجساله به جامعه تقدیم مینماید. این دانشکده درتحقق اهداف خویش جهت تربیه کادرهای متخصص، متعهد ومسؤلیت پذیر، میهن دوست، صادق و وفادار به مردم وجامعه وسهم گیر دربازسازی عرصه های صحی درکشورخود را مکلف ومتعهد میداند.

آنالیز SWOT:

قوت (Strengths)

ضعف (Weakness)

 • داشتن استادان مجرب ومتعهد
 • داشتن استادان جوان فعال وشایسته
 • رعایت تناسب جندر(44% محصلین اناث)
 • یک دانشکده درحال پیشرفت وانکشاف سریع
 • داشتن اداره خوب
 • داشتن ارتباط با دانشگاههای داخلی وخارجی
 • نداشتن تعمیرمشخص برای دانشکده (کمبود اطاقهای درسی، اداری، لابراتوارها، کتابخانه وIT)
 • نداشتن لابراتوارها وتجهیزات لابراتواری
 • عدم موجودیت باغ نباتات طبی
 • کمبود استادان دردیپارتمنت های مختلف
 • کمبود کارمندان اداری وکارگران پوهنحی
 • کمبود بورسهای تحصیلی برای استادان ومحصلین دانشکده
 • عدم موجودیت کمپنی های دواسازی جهت کارهای عملی وستاژ محصلین
 • عدم موجودیت لابراتوارکنترول ادویه، تجزیه وکنترول مواد غذایی وطب عدلی جهت کارهای عملی وستاژ محصلین

 

 

فرصت ها (Opportunities)

تهدیدها (Threats)

 • موجودیت پلان ستراتیژیک دانشگاه بلخ
 • ارتباط با دانشگاههای داخلی وخارجی وجلب همکاری آنها
 • تلاش درجهت جلب کمک های سکتورخصوصی
 • موجودیت برنامه ها جهت بلند بردن مهارتها
 • موجودیت زمینه تحصیل برای محصلان
 • ازدیاد تعداد محصلین وکمبود امکانات متناسب به آن
 • کمبود تخصیص مالی وبودجه عادی
 • کمبود بست ها برای استادان ومأمورین دانشکده
 • عدم موجودیت تعمیر برای دانشکده
 • کمبود انترنت وبرق

 

 

اهداف پلان استراتیژیک

          هدف عمده پلان استراتیژیک بازسازی وپیشرفت معیاری زیربناهای علمی وفزیکی دانشکده وپیدا نمودن راه های مؤثر استفاده ازمنابع داخلی دانشکده ومنابع خارجی میباشد. دانشکده فارمسی درعرصه تحقیق، تولید علوم، آموزش علوم واستفاده معقول وعملی ازآن بحیث یک دانشکده مطرح درسطح دانشگاه بلخ وافغانستان از راه های منسجم ومعقول استفاده خواهد نمود.

پلان تدابیری برای رسیدن به اهداف:

 • تآسیس زیربناهای فزیکی
 • پیشرفت ها ازلحاظ اکادمیکی وعلمی
 • تحکیم روابط با ادارات داخلی وخارجی وپیشرفت سیستم اداری وتعادل درجندر
 • ترویج واستفاده بهترازتکنالوژی معلوماتی

ساختارعمومی دانشکده فارمسی

          دانشکده فارمسی تا پایان سال 1399 سکشن ها ودیپارتمنت های ذیل را خواهند داشت:

 • سکشن فارمسی
 • سکشن بیولوژی کلینیکی

دیپارتمنت ها:

 • دیپارتمنت فارمکوگنوزی- مایکروبیولوژی(که شامل شعبات فارمکوگنوزی ومایکروبیولوژی میباشد.)
 • دیپارتمنت بیوشیمی – تغذی(که شامل شعبات بیوشیمی وتغدی میباشد)
 • دیپارتمنت فارمکولوژی (که شامل شعبات فارمکولوژی، کیمیای دواسازی وتوکسیکولوژی میباشد.)
 • دیپارتمنت فارمسیوتیک

برنامه های علمی

بلند بردن ظرفیت اکادمیکی وتخنیکی:

 • بلند بردن تعداد وظرفیت علمی استادان
 • معرفی اساتید هرسال برای تحصیلات ماستری ودوکتورا
 • فراهم ساختن زمینه فیلوشیپ ها، کنفرانس ها، وورکشاپ ها برای استادان درداخل وخارج کشور
 • فراهم نمودن زمینه آموزش لسان انگلیسی وسایرلسانهای خارجی برای استادان
 • فراهم ساختن سهولت ها برای اسایتد درزمینه پروگرام های علمی وتحقیقی
 • فراهم سازی زمینه برای تربیه تکنیشن ها

انکشاف پروسه درسی وتعیین نصاب معقول:

 • فراهم نمودن سهولت ها برای تطبیق نصاب تحصیلی
 • فراهم نمودن مواد ووسایل برای تطبیق بهتر پروسه تدریس
 • تعادل بین تدریس عملی ونظری
 • درنظرگرفتن اصل شاگرد محوری درتدریس
 • تعیین یک کمیته برای ارزیابی پروسه درسی

انکشاف معیاری کتابخانه:

 • ایجاد یک کتابخانه درسطح پوهنحی
 • تهیه سیستم دیتابیس برای کتابخانه ودیجیتالی نمودن آن
 • تهیه کتب جدید چاپ شده به زبانهای ملی وبین المللی
 • بکارگیری یک میکانیزم مشخص جهت حفظ واستفاده ازکتاب های چاپ شده استادان
 • بدست آوردن اخبار، ژورنال ها وکتب ازدانشگاه های معتبر دنیا

بازسازی وپیشرفت سیستم اداری:

 • پیشنهاد جهت ازدیاد بست های اداری ومسلکی
 • آراسته نمودن سیستم اداری به کمپیوتر وتکنالوژی معلوماتی
 • تربیه پرسونل اداری به تکنالوژی معلوماتی
 • ایجاد یک سیستم دیتا بیس دراداره
 • داشتن یک اداره خوب وپاسخده

ترویج واستفاده بهترازتکنالوژی معلوماتی:

 • استفاده معقول ازتکنالوژی موجوده واستفاده ازانترنت تنها برای مسائل علمی
 • بکارگرفتن تکنالوژی معلوماتی درقسمت تدریس، تحقیق و اداره
 • ایجاد مرکزکمپیوتر و انترنت دردانشکده
 • نصب نمودن پروجکتورها ودیگروسایل تکنالوژی درصنوف درسی

 

ظرفیت سازی دربخش تحقیقات علمی:

استادان ومحصلین دانشکده  فارمسی درامرتحقیقات علمی تشویق گردیده ودرزمینه ورکشاپ های ویژه یی دایرخواهد شد.تمام استادان دانشکده  باید به تحقیق مشغول بوده ویا پروژه های مرتبط با تحقیق ازقبیل آماده نمودن کتب درسی تصویب شده را اجرا کنند باید درمجموع بر تنظیم واجراات یک استراتیژی تحقیق تمرکز گردد.

لابراتوارها:

          دانشکده فارمسی درپنج سال آینده برای هردیپارتمنت حداقل یک لابراتوار با تسهیلات وامکانات فزیکی، کیمیاوی، بیولوژیکی ودوایی تأسیس ومجهز خواهد گردید. واستادان دانشکده  برای انجام تحقیقات علمی به لابراتوارهای خارج ازدانشگاه تشویق وترغیب خواهند شد.

کنفرانس های علمی

          استادان ومحصلین دانشکده فارمسی درهرسمستر کنفرانس های علمی را تحت نظر معاونیت علمی دانشگاه بلخ با درنظرداشت معیارهای بین المللی تدویرخواهد نمود.

ایجاد ظرفیت های علمی:

فراگیری درسهای ماستری ودوکتورا درخارج کشور:

          قراراست طی پنج سال آینده استادان دانشکده فارمسی به بورسهای تحصیلی ماستری ودوکتورا درخارج ازکشورمعرفی شوند. بنابراین به آن استادانی که کاندیدای بورسهای تحصیلی درخارج ازکشور هستند کورسهای آموزش زبان انگلیسی وآموزش روش تحقیق ایجاد واجرا خواهد شد.

مهارت های زبان انگلیسی:

          تا ختم سال 1399 تمام استادان دانشکده فارمسی قادر به افهام وتفهیم به زبان انگلیسی درسطح مسلکی خواهد بودند برای رسیدن به این هدف ازصنف های ویژه انگلیسی درداخل دانشگاه ویا خارج دانشگاه براساس نیازمندیهای دانشکده  استفاده بعمل خواهد آمد.

روشهای تدریس ومواد درسی:

          روشهای تدریس دردانشکده فارمسی بهبود خواهد یافت.وطبق لایحه سیستم کریدیت استادان دروس خویش را ارائه خواهند نمود. چگونگی تعامل میان استاد ومحصل درآموزش محصلان باید طوری باشد که باعث ایجاد ابتکار وتفکرتحلیلی شود. درحال حاضراکثردروس به شکل استاد محور پیش رفته اما دراین اواخربه آموزش شاگرد محوری ومشارکتی که استفاده ازتکنالوژی وکارعملی درآن رول داشته باشد، تأکید میگردد.

زیربناها

          برای پنج سال آینده باید تعمیر مشخص برای دانشکده  فارمسی اعمارگردد که دراین زمینه به مراجع مربوطه پیشنهادات داده خواهد شد وهمچنان منابع وموسسات خارجی نیز جهت اعمارتعمیردانشکده  فارمسی جستجو خواهد شد. همچنان یک باغ نباتات طبی باید درداخل دانشگاه ایجاد گردد تا محصلین بتوانند دربخش کارهای عملی وساحوی استفاده نموده واستادان دیپارتمنت فارمکوگنوزی تحقیقات علمی شان را انجام دهند.

وضعیت جندردردانشکده فارمسی

          وضعیت خانم ها دردانشکده فارمسی به حالت خوب قرارداشته ومحصلین اناث درتمام فعالیت های علمی، فرهنگی واجتماعی دردانشکده  اشتراک فعال دارند. دانشکده فارمسی مصمم است تا درپنج سال آینده تعادل درجندر را به شکل آتی مد نظرگیرد:

 • بلند بردن تعداد محصلین اناث به 50%
 • بلند بردن تعداد استادان اناث
 • اشتراک محصلین درتمام فعالیت های داخل پوهنحی
 • به میان آوردن سهولت های لیلیه برای دختران
 • معرفی استادان اناث به بورسهای تحصیلی ماستری و دوکتورا

چگونگی روابط میان استاد ومحصل:

          دانشکده فارمسی سعی میورزد تا یک فضای بازرا درجهت تأمین روابط اکادمیک میان استاد محصل ایجاد واصل محصل محوری را تعمیم بخشد. ارزیابی خودی استاد را به وسیله محصل به مثابه یک امرپذیرفته شده دانسته دراجراآت عملی آن متعهد است. رابطه استاد با محصل دوستانه بوده درچوکات مقرره ها، لوایح وطرزالعمل های منظورشده تحصیلات عالی وضاحت دارد. محصلین ممتاز ولایق مورد تقدیرقرارخواهد گرفت.

 

 

بلند بردن ظرفیت های محصلین:

 • بلند بردن مهارت محصلین درلسان انگلیسی
 • فرستادن محصلین دربرنامه های لسانس وماستری به خارج کشور
 • عملی نمودن سیمینارها وورکشاپ ها برای محصلین
 • به راه انداختن مباحثات علمی ومسابقات ورزشی بین محصلین صنوف ویا با سایردانشکده ها درسطح دانشگاه
 • فراهم سازی زمینه برای سیرعلمی محصلین درداخل کشورتا اندازه ایکه وضع امنیتی اجازه دهد
 • فراهم نمودن امکانات وسهولت ها برای پروگرام های انترنشیپ

مشارکت وتوأمیت با دانشگاههای داخلی وخارجی

          دانشکده فارمسی بخاطررسیدن به اهداف وپلان های استراتیژیک نیازمبرم به حمایت قوی موسسات ودانشگاههای ملی وبین المللی دارد. ازاینرو ضرورت است تا با موسسات ودانشگاههای خارجی ارتباط برقرارگردد تاباشد که توأمیت دانشکده  با یکی ازدانشگاههای معتبردنیا برقرارگردد ویا حداقل دربخش ظرفیت سازی استادان وجلب وجذب کمک های آنها فعالیت صورت گیرد.

تطبیق پلان استراتیژیک

          عملی نمودن این پلان به زحمات زیادی نیازدارد. کشورما به اندازه زیاد وابسته به کمکهای کشورها وسازمانهای خارجی میباشد، بنابراین کمک این کشورها درتطبیق چنین پلان ها رول ارزنده را دارا میباشد. دانشکده فارمسی در رسیدن به اهداف پلان استراتیژیک متعهد بوده وافتخارمینماید که درزمان اندک موفقیت های مزیدی را بدست آورده است. نظارت کننده گان این پلان استراتیژیک رهبری دانشکده فارمسی ورهبری دانشگاه بلخ خواهند بود.

 

پلان استراتیژیک دانشکده   درشورای علمی مورخ  26  / 12 /1395 قرائت وتائید شد ودرج پروتوکول شماره (   1    ) دانشکده فارمسی گردید.

فیصله شورای عملی تائید است وبمقام محترم ریاست دانشگاه بلخ جهت منظوری تقدیم است