نصاب درسی دیپارتمنت ساختمانی دانشکده انجنیری دانشگاه بلخ

مطابق لایحه سیستم کریدت موسسات تحصیلا عالی کشور

صنف اول - سمستر اول

ملاحظات

مضامین پشیرط

فاکولنه و دیپارتمنت که مضمون تدریس میکند

تعدادکریدت

ساعات درسی

کتکوری مضمون

کود

مضمون

شماره

مجموعه

لابراتور

عملی

نظری

 

-

دیپارتمنت انجنری کیمیا

2

3

1

1

1

اساسی

CH 101

کیمیا عمومی  (1)

1

 

-

ریاضی – فزیک

4

5

-

2

3

اساسی

MATH102

ریاضی (1)

2

 

-

فاکولته ادبیات

2

2

-

-

2

پوهنتون شمولی

EL103

زبان خارجی(1)

3

 

-

فاکولته شرعیات

1

1

-

-

1

\\

IS104

ثقافت اسلامی (1)

4

 

-

فاکولته علوم اجتماعی

1

1

-

-

1

\\

HIST 105

تاریخ معاصر افغانستان

5

 

-

مضامین عمومی تخنیکی

3

4

-

2

2

اساسی

ED. 106

رسم تخنیک(1)

6

 

-

دیپارتمنت ساختمانی

2

3

-

2

1

اساسی

107

مبادی انجینری

7

 

-

فاکولته کمپیوتر ساینس

2

2

-

2

1

اساسی

108

اساسات آموزش کمپیوتر

8

 

17

21

1

9

12

 

مجموعه

 

 

صنف اول – سمستر دوم

ملاحظات

مضامین پشیرط

فاکولنه و دیپارتمنت که مضمون تدریس میکند

تعدادکریدت

ساعات درسی

کتکوری مضمون

کود

مضمون

شماره

مجموعه

لابراتور

عملی

نظری

 

CH 101

دیپارتمنت انجنری کیمیا

2

3

1

1

1

اساسی

CH 201

کیمیا عمومی  (2)

1

 

MATH102

ریاضی – فزیک

4

6

-

4

2

اساسی

MATH202

ریاضی (2)

2

 

EL103

فاکولته ادبیات

2

2

-

-

2

پوهنتون شمولی

EL203

زبان خارجی(2)

3

 

IS104

فاکولته شرعیات

1

1

-

-

1

\\

IS204

ثقافت اسلامی (2)

4

 

106

مضامین عمومی تخنیکی

3

4

-

2

2

اساسی

206

رسم تخنیک(2)

5

 

-

ریاضی – فزیک

4

5

-

2

3

اساسی

PHY

207

فزیک (1)

6

 

-

مضامین عمومی تخنیکی

2

3

-

2

1

اساسی

ST  208

ستاتیک

7

 

18

24

1

11

12

 

مجموعه

 

 

 

صنف دوم – سمستر اول

ملاحظات

مضامین پشیرط

فاکولنه و دیپارتمنت که مضمون تدریس میکند

تعدادکریدت

ساعات درسی

کتکوری مضمون

کود

مضمون

شماره

مجموعه

لابراتور

عملی

نظری

 

MATH

202

ریاضی – فزیک

4

5

-

2

3

اساسی

MATH 302

ریاضی (3)

1

 

IS 204

فاکولته شرعیات

1

1

-

-

1

پوهنتون شمولی

IS 304

ثقافت اسلامی(3)

2

 

.

دیپارتمنت ساختمانی

3

4

1

1

2

اختصاصی

301

مواد ساختمانی

3

 

PHYs

207

ریاضی – فزیک

4

5

.

2

3

اساسی

PHYs 307

فزیک (2)

4

 

ST 208

مضامین عمومی تخنیکی

3

4

-

2

2

اساسی

303

دینامیک

5

 

-

مضامین عمومی تخنیکی

2

3

-

2

1

اساسی

305

مقاومت مواد (1)

6

 

-

فاکولته جیولوجی ومعدن

2

3

-

2

//

.

306

جیولوجی انجنیری

7

 

19

25

1

11

13

 

مجموعه

 

 

 

صنف دوم – سمستر دوم

ملاحظات

مضامین پشیرط

فاکولنه و دیپارتمنت که مضمون تدریس میکند

تعدادکریدت

ساعات درسی

کتکوری مضمون

کود

مضمون

شماره

مجموعه

لابراتور

عملی

نظری

 

MATH

302

ریاضی – فزیک

2

3

-

2

1

اساسی

MATH 402

ریاضی (4)

1

 

IS 304

فاکولته شرعیات

1

1

-

-

1

پوهنتون شمولی

IS 404

ثقافت اسلامی(4)

2

 

305

مضامین عمومی تخنیکی

3

4

-

2

2

اساسی

405

مقاومت مواد (2)

3

 

 

دیپارتمنت ساختمانی

2

3

-

2

1

اختصاصی

HYD 403

هایدرولیک (1)

4

 

 

مضامین عمومی تخنیکی

3

4

-

2

2

اساسی

401

الکتروتخنیک

5

 

 

 

 

2

3

-

2

1

اساسی

406

تخنیک حرارت

6

 

 

 

4

5

-

2

3

اختصاصی

407

سروی

7

 

17

23

-

12

11

 

مجموعه

 

 

 

 

صنف سوم – سمستر اول

ملاحظات

مضامین پشیرط

فاکولنه و دیپارتمنت که مضمون تدریس میکند

تعدادکریدت

ساعات درسی

کتکوری مضمون

کود

مضمون

شماره

مجموعه

لابراتور

عملی

نظری

 

 

 

3

4

.

2

2

 

501

میخانیک ساختمانی (1)

1

 

 

 

3

5

 

4

1

 

502

مهندسی (1)

2

 

 

 

2

3

 

2

1

 

HYD

503

هایدرولیک(2)

3

 

 

 

1

1

.

.

1

 

IS 504

ثقافت اسلامی (5)

4

 

 

 

2

3

 

2

1

 

505

ماشینهای ساختمانی

5

 

 

 

3

4

 

2

2

 

506

اقتصاد انجنری ساختانی

6

 

 

 

1

1

 

.

1

 

507

حفظت محیط زیست

7

 

 

 

3

6

 

6

.

 

508

پراکتیک تعلمی مشاهداتی

8

 

18

 

 

 

 

 

مجموعه

 

 

صنف سوم– سمستر دوم

ملاحظات

مضامین پشیرط

فاکولنه و دیپارتمنت که مضمون تدریس میکند

تعدادکریدت

ساعات درسی

کتکوری مضمون

کود

مضمون

شماره

مجموعه

لابراتور

عملی

نظری

 

 

 

3

5

 

4

1

اختصاصی

601

میخانیک ساختمانی(2)

1

 

 

 

2

3

 

2

1

اختصاصی

603

عناصر چوبی

2

 

 

 

2

3

 

2

1

اختصاصی

605

آبرسانی و کانالیزسیون(1)

3

 

 

 

3

4

 

2

2

اختصاصی

606

دیزاین عناصر فولادی(1)

4

 

 

 

3

5

 

4

1

اختصاصی

602

مهندسی (1)

5

 

 

 

 

1

1

.

.

1

پوهنتون شمولی

604

ثقافت اسلامی (6)

6

 

 

 

3

4

 

2

2

اختصاصی

607

میخانیک خاک

7

 

17

 

 

 

 

 

مجموعه

 

 

 

 

صنف چهارم– سمستر اول

ملاحظات

مضامین پشیرط

فاکولنه و دیپارتمنت که مضمون تدریس میکند

تعدادکریدت

ساعات درسی

کتکوری مضمون

کود

مضمون

شماره

مجموعه

لابراتور

عملی

نظری

 

 

دیپارتمنت ساختمانی

4

6

 

4

2

اختصاصی

701

عناصر اهن کانکریتی 1

1

 

 

//

3

4

 

2

2

اختصاصی

702

تکنالوژی ساختمانی 1

2

 

 

//

3

4

 

2

2

اختصاصی

703

سازماندهی 1

3

 

 

//

3

4

 

2

2

اختصاصی

706

عناصر فولادی 2

4

 

 

//

2

3

 

2

1

اختصاصی

705

آبرسانی و کانالیزسیون2

5

 

 

فاکولته شرعیات

1

1

.

.

1

پوهنتون شمولی

704

ثقافت اسلامی 7

6

 

 

دیپارتمنت ساختمانی

3

4

 

2

2

اختصاصی

707

انجنیری زلزله

7

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه

 

 

صنف چهارم – سمستر دوم

ملاحظات

مضامین پشیرط

فاکولنه و دیپارتمنت که مضمون تدریس میکند

تعدادکریدت

ساعات درسی

کتکوری مضمون

کود

مضمون

شماره

مجموعه

لابراتور

عملی

نظری

 

 

دیپارتمنت ساختمانی

4

6

 

4

2

اختصاصی

801

عناصر اهن کانکریتی 2

1

 

 

//

3

4

 

2

2

اختصاصی

802

تکنالوژی ساختمانی 2

2

 

 

//

3

4

 

2

2

اختصاصی

803

سازماندهی2

3

 

 

 

//

2

2

 

.

2

اختصاصی

805

مصونیت کار

4

 

 

//

2

3

 

2

1

اختصاصی

806

عناصر سنگی

5

 

 

فاکولته شرعیات

1

1

.

.

1

پوهنتون شمولی

804

ثقافت اسلامی8

6

 

 

دیپارتمنت ساختمانی

3

6

 

6

.

اختصاصی

807

پراکتیک اول تولیدی

7

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه

 

 

 

 

    مشخصات مضامین شامل نصاب تحصیلی صنف "اول" سمستر"اول"  دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ

ملاحظات

مضامین پیش شرط

تعداد

کریدت

تعداد ساعات درسی

کتگوری

مضمون

کود

مضمون

شماره

مجموع

ستاژ

عملی

نظری

 

 

1

1

-

-

1

پوهنتون شمول

IS101

ثقافت اسلامی 1

1

 

 

1

1

-

-

1

پوهنتون شمول

CH102

تاریخ معاصر افغانستان

2

 

 

2

2

-

-

2

پوهنتون شمول

EL103

لسان انگلیسی 1

3

 

 

3

4

-

2

2

اساسی

PH104

فزیک 1

4

 

 

4

5

-

2

3

اساسی

MAT105

ریاضیات عالی 1

5

 

 

4

5

-

2

3

اساسی

GCH106

کیمیای عمومی

6

 

 

2

3

-

2

1

اساسی

EG107

رسم تخنیکی 1

7

 

 

2

3

 

2

1

اساسی

FC108

مهارت های اساسی کمپیوتر 1

8

 

 

19

 

 

 

 

 

 

مجموعه

9

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات مضامین شامل نصاب تحصیلی صنف"اول" سمستر:دوم"   دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ

شماره

مضمون

کود

کتگوری

مضمون

تعداد ساعات درسی

تعداد کریدت

مضامین پیش شرط

ملاحظات

نظری

عملی

ستاژ

مجموعه

1

ثقافت اسلامی 2

IS201

پوهنتون شمول

1

-

-

1

1

IS101

 

2

لسان انگلسی 2

EL203

پوهنتون شمول

2

-

-

2

2

EL103

 

3

مهارت های اساسی کمپیوتر2

FC208

اساسی

1

2

-

3

2

FC108

 

4

ریاضیات عالی 2

MAT205

اساسی

3

2

-

5

4

MAT105

 

5

رسم تخنیکی(هندسه ترسیمی) 2

ED207

اساسی

1

2

-

3

2

ED107

 

6

کیمیای غیری عضوی

NOC209

تخصصی

2

4

-

6

4

CH106

 

7

فزیک 2

PH204

اساسی

2

2

-

4

3

PH104

 

8

انتخابی2

-

انتخابی

-

 

-

2(1)

1

 

 

9

مجموعه

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

شماره

انتخابی 2

کود

مضمون پیش

شرط

1

تربیت بدنی(2 ساعت)

SP210

-

2

آشنا ی با قانون اساسی ج.ا.ا (1ساعت)

BC211

-

 

                                                                                                                                                پوهنوال عبدالمبین "عزیزی"

                                                                                                              آمر دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی                                    

 

مشخصات مضامین شامل نصاب تحصیلی صنف"دوم" سمستر"اول"  دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ

شماره

مضمون

کود

کتگوری مضمون

تعداد ساعات درسی

تعداد کریدیت

مضامین پیش شرط آن

ملاحضات

نظری

عملی

ستاژ

مجموعه

1

ثقافت اسلامی 3

IS301

پوهنتون شمول

1

-

-

1

1

IS201

 

2

لسان انگلیسی 3

EL303

پوهنتون شمول

2

-

-

2

2

EL203

 

3

ریاضیات عالی 3

MAT305

اساسی

3

2

-

5

4

MAT205

 

4

میخانیک نظری

EM310

اساسی

1

2

-

3

2

 

 

5

کیمیای تحلیلی 1

ACH311

تخصصی

2

2

-

4

3

NOC209

 

6

کیمیای عضوی 1

OCH312

تخصصی

2

2

-

4

3

 

 

7

ترمودینامیک و انتقال حرارت

TD313

تخصصی

2

2

-

4

3

 

 

8

مجموعه

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

                                                                پوهنوال عبدالمبین"عزیزی"

                                                                                                       آمر دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی                                     

                                

مشخصات مضامین شامل نصاب تحصیلی صنف"دوم" سمستر"دوم"  دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ

ملاحظات

مضامین پیش شرط

تعداد کریدت

تعداد ساعات درسی

کتگوری مضمون

کود

مضمون

شماره

مجموع

ستاژ

عملی

نظری

 

IS301

1

1

-

-

1

پوهنتون شمول

IS401

ثقافت اسلامی 4

1

 

EM310

2

3

-

2

1

اساسی

AM415

میخانیک تطبیقی

 

2

 

ACH311

4

5

 

2

3

تخصصی

ACH411

کیمیای تحلیلی 2

 

3

 

OCH312

3

4

-

2

2

تخصصی

OCH412

کیمیای عضوی 2

 

4

 

 

3

4

-

2

2

تخصصی

PCC416

کیمیای فزیکی و کلوئیدی 1

 

5

 

MAT305

2

3

-

2

1

اساسی

MAT405

 

ریاضی محاسبوی  

6

 

 

2

2

-

-

2

تخصصی

GCT417

تکنالوژی عمومی کیمیاوی 1

 

7

 

 

18

 

 

 

 

 

 

مجموعه

 

8

 

                                                                                                                                پوهنوال عبدالمبین"عزیزی"     

                                                                                                                              آمر دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی   

 

 

شماره

مضمون

کود

کتگوری مضمون

تعداد ساعات درسی

تعداد کریدیت

مضامین پیش شرط

ملاحظات

نظری

عملی

ستاژ

مجموعه

 

1

ثقافت اسلامی5

IS501

پوهنتون شمول

1

-

-

1

1

IS401

 

2

کیمیای فزیکی و کلوئیدی2

PCC516

تخصصی

2

2

-

4

3

PCC416

 

3

تکنالوژی عمومی کیمیاوی2

GCT517

تخصصی

2

2

-

4

3

GCT417

 

4

عملیات و دستگاه های تکنالوژی کیماوی1

COM518

تخصصی

2

2

-

4

3

 

 

5

اساسات الکتروتخنیک

ELT519

اساسی

1

2

-

3

2

PH104

 

6

تکنالوژی نایتروجن مرتبط1

AT520

تخصصی

2

-

-

2

2

NOC209

 

7

تکنالوژی تصفیه نفت وگاز1

DOT521

تخصصی

2

-

-

2

2

OCH412

 

8

پرکتیک تعلیمی

PW522

تخصصی

-

-

1

1

1

 

در ختم سمستر

9

مجموعه

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 مشخصات مضامین شامل نصاب تحصیلی صنف"سوم" سمستر"اول" دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ

 

 

پوهنوال عبدالمبین"عزیزی"

              آمر دیپارتمنت انجنیری صنایع

 

 

 

 

 

مشخصات مضامین شامل نصاب تحصیلی صنف"سوم" سمستر"دوم"  دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ

ملاحظات

مضامین پیش شرط

تعداد کریدت

تعداد ساعات درسی

کتگوری مضمون

کود

مضمون

شماره

مجموع

ستاژ

عملی

نظری

 

IS501

1

1

-

-

1

پوهنتون شمول

IS601

ثقافت اسلامی 4

1

 

GCT517

4

5

-

2

3

تخصصی

GCT617

تکنالوژی عمومی کیمیاوی 3

2

 

COM518

3

4

-

1

3

تخصصی

COM618

عملیات و دستگاه های تکنالوژی کیمیاوی 2

3

 

 

3

-

-

-

3

اساسی

ELT623

تکنالوژی تفصیه شحمیات1

4

 

AT520

3

4

 

2

2

تخصصی

AT620

تکنالوژی نایتروجن مرتبط 2

5

 

DOT521

3

4

-

2

2

تخصصی

DOT621

تکنالوژی تصفیه نفت و گاز2

6

 

 

2

2

-

-

2

تخصصی

EP624

حفاظت محیط زیست انجنیری 1

7

 

 

18

 

 

 

 

 

 

مجموعه

8

                                                  

                                                                                  پوهنوال عبدالمبین"عزیزی"

                                                                                آمر دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی   

 

مشخصات مضامین شامل نصاب تحصیلی صنف"چهارم" سمستر"اول"دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ

 

ملاحضات

مضامین پیش شرط

 

تعداد

 کریدت

 

تعداد ساعات درسی

 

کتگوری مضمون

 

کود

 

مضمون

 

شماره

مجموع

ستاٰژ

عملی

نطری

 

IS601

1

1

-

-

1

پوهنتون شمول

IS701

ثقافت اسلامی   7

1

 

 

2

2

-

-

2

تخصصی

EP724

حفاظت محیط زیست انجنیری 2

2

 

 

3

4

-

2

2

تخصصی

TAP725

تکنالوژی تولید تیزابهای منرالی

3

 

 

2

3

-

2

1

تخصصی

CA726

آلات کنترول اندازه گیری واتوماتزیشن عملیات تولیدی

4

 

COM618

2

2

-

-

2

تخصصی

COM718

عملیات و دستگاه های تکنالوژی کیمیاوی 3

5

 

 

1

1

-

-

1

تخصصی

WS727

حفاظت کار   

6

 

 

2

3

-

2

1

تخصصی

FPE728

اقتصاد سازماندهی وپلان گذاری

7

 

 

2

2

-

-

2

تخصصی

FPT723

تکنالوژی تصفیه شحمیات2

8

 

 

2

2

-

-

2

تخصصی

DOT721

تکنالوژی تصفیه نفت وگاز3

9

 

 

17

 

 

 

 

 

 

مجموعه

 

   

                                                                     پوهنوال عبدالمبین"عزیزی"

                                                                     آمر دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی   

 

 

 

مشخصات مضامین شامل نصاب تحصیلی صنف"چهارم" سمستر"دوم"  دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ

شماره

مضمون

کود

کتگوری مضمون

تعداد ساعات درسی

تعداد کریدت

مضامین پیش شرط

ملاحظات

نظری

عملی

ستاژ

مجموع

1

ثقافت اسلامی 8

IS801

پوهنتون شمول

1

-

-

1

1

IS701

 

2

تکنالوژی تصفیه شحمیات3

FPT823

تخصصی

2

-

-

2

2

 

 

3

تجهیزات صنایع کیمیاوی

CIE833

تخصصی

2

2

-

4

3

COM718

 

4

تکنالوژی سلیکات ها

ST829

تخصصی

3

2

-

5

4

 

 

5

تکنالوژی سنتیز نفت کیمیاوی

NST830

تخصصی

3

2

-

5

4

 

 

6

تکنالوژی تولید کود های منرالی

TFP831

تخصصی

2

2

-

4

3

 

 

7

آنالیزآبهای آشامیدنی و صنعتی

PW832

تخصصی

1

2

-

3

2

 

پروژه صنفی

8

مجموع

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

                                                          پوهنوال عبدالمبین"عزیزی"

                                                           آمر دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی   

 

 

       

مشخصات مضامین شامل نصاب تحصیلی سمستر"نهم"  دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ

شماره

مضمون

کود

کتگوری مضمون

تعداد ساعات درسی

تعداد کریدیت

مضامین پیش شرط آن

ملاحضات

نظری

عملی

ستاژ

مجموعه

1

پروژه دیپلوم

 

تخصصی

 

26

 

26

13

تمام مضامین

 

 

 

شماره

پرکتیک

 

کتگوری مضمون

کریدت

مضامین پیش شرط آن

ملاحضات

1

پرکتیک تولیدی

 

تخصصی

5

تخصصی

 

2

مجموعه

 

 

5

 

 

 

 

 درتهیه کریکولیم مذکور ازکریکولیم های دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی وغیرعضوی پوهنحی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل وکریکولم سابقه این دیپارتمنت با درنظرداشت تقاضا ونیازمندی های شرایط موجود استفاده صورت گرفته است. که درجلسه مورخ(10.02.1393) دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری تائید وثبت پروتوکول شماره(76) دیپارتمنت گردیده است. 

                                                                            پوهنوال عبدالمبین"عزیزی"               

                                                                       آمر دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی                                    

 

 

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون بلخ             

پوهنحی انجنیری

دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی

 

 

 

کریکولیم