کریکولم درسی دیپارتمنت ثقافت اسلامی

مضامین درسی این دیپارتمنت که در دانشکده های پانزده گانه دانشگاه بلخ تدریس میشود ؛ بر اساس کریکولم تهیه شده  وزارت تحصیلات عالی  بوده ؛ ومفردات درسی آن توسط استادان دیپارتمنت ثقافت اسلامی تحت نظر (کمیته ارزیابی کریکولم) ریاست شرعیات دانشگاه بلخ تهیه میگردد. که تحت عناوین ذیل میباشند.

شماره

صنوف

سمستر مربوطه

عناوین مضامین

1

صنف اول

سمستر اول

جهان بینی اسلامی

2

سمستر دوم

حکمت و فلسفه عبادات

3

صنف دوم

سمستر سوم

نظام اخلاقی اسلام

4

سمستر چهارم

نظام اجتماعی  اسلام

5

صنف سوم

سمستر پنجم

نظام سیاسی  اسلام

6

سمستر ششم

نظام اقتصادی اسلام

7

صنف چهارم

سمستر هفتم

قران و تکنالوژی معاصر

8

سمستر هشتم

تمدن اسلام